• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tryby zmienności w systemie klimatycznym: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, Obergurgl, Austria

  14.12.2011. 11:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 maja - 1 czerwca 2012 r. w Obergurgl, Austria, odbędzie się wydarzenie pt. "Tryby zmienności w systemie klimatycznym: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość".

  Obawy związane z trwającym ocieplaniem się klimatu wymuszają konieczność wypracowania gruntownej wiedzy na temat globalnych i regionalnych zmienności klimatu oraz prognozowania przyszłych zmian za pomocą modeli klimatycznych. Zmiany te odnoszą się nie tylko do średniego globalnego ocieplenia, ale również do zmian w klimacie regionalnym, schematach cyrkulacji i ich zmienności w czasie.

  Aby zmniejszyć niepewność prognoz, modele klimatyczne muszą przejść walidację za pomocą danych paleoklimatycznych, których dostarczają naturalne archiwa klimatyczne. Przestrzennie reprezentatywne modele klimatyczne i schematy telepołączeń oraz ich zmienność w czasie umożliwiają walidację i stanowią narzędzia do porównywania raczej tylko przybliżonych modeli klimatycznych z punktowymi danymi paleoklimatycznymi.

  Wydarzenie obejmie wykłady zaproszonych prelegentów, pogadanki młodych i początkujących naukowców, sesje plakatowe, okrągły stół i otwarte debaty oraz dyskusję panelową na temat przyszłych prac.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zmienność fluktuacyjna (zmienność modyfikacyjna) - wpływ czynników środowiska na przejawienie się genów. Nie jest ona dziedziczona i dotyczy zwykle tylko jednego pokolenia. Teraźniejszość – w liniowej koncepcji czasu część linii czasu dziejąca się obecnie. W tym sensie teraźniejszości przeciwstawiamy przeszłość oraz przyszłość. Czterowymiarowość (ang. Four dimensionalism) – w filozofii czasu tym terminem określa się pogląd, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są jednakowo realne.

  Zmienność genetyczna – naturalne różnice sekwencji DNA (genotypu) organizmów jednego gatunku. Różnice te mogą powodować zmiany w budowie białek lub czasie i miejscu ich wytwarzania, w efekcie prowadząc do różnic w fenotypie, np. inne ubarwienie sierści, różna odporność na zmiany temperatury, zdolność (lub jej brak) do trawienia laktozy. Wiele cech, które są zróżnicowane genetycznie prawdopodobnie nie ma wpływu na przeżycie organizmów (np. kolor oczu u ludzi), ale zmienność genetyczna cech, które mogą wpłynąć na przystosowanie organizmów, to „paliwo” ewolucji. Organizmy mogą się też różnić nie kodującymi sekwencjami DNA. Takie różnice nie mają znanego nam wpływu na fenotyp, ale są użyteczne w analizie zmienności genetycznej przez biologów. Zmienność somaklonalna – wszelkie odchylenia od wyjściowego materiału genetycznego danej jednostki. W hodowli in vitro zmienność somaklonalna odnosi się do hodowli komórek roślinnych lub tkanek roślinnych, w których następują genotypowe lub często także fenotypowe zmiany w porównaniu do rośliny wyjściowej. Zjawisko to występuje często po różnicowaniu tkanki kalusa z komórek roślinnych. Podczas masowego rozmnażania kultur roślinnych, gdzie zależy nam na zachowaniu identycznej replikacji rośliny czyli wytwarzania klonów w hodowli in vitro, zmienność somaklonalna jest niepożądana.

  Dendroklimatologia – nauka zajmująca się rekonstruowaniem warunków klimatycznych i ich zmian w czasie i przestrzeni na podstawie pomiarów słojów drzew. Dzięki technikom dendroklimatologii jest możliwe poznanie kierunków zmian klimatu. Techniki umożliwiają rekonstrukcję danych dotyczących temperatury, opadów i innych czynników klimatycznych. Climateprediction.net – jeden z projektów naukowych, wykorzystujących możliwości technik przetwarzania rozproszonego. Jego celem jest przewidywanie zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi. Eksperyment ma również na celu stworzenie lepszych, bardziej niezawodnych modeli matematycznych, które umożliwią w przyszłości długoterminowe prognozowanie pogody, z większą dokładnością. Jest to największy z dotychczas przeprowadzonych eksperymentów tego typu. Do marca 2005 roku, przetestowano ponad 70 tysięcy modeli klimatycznych.

  Zmienność segmentalna – właściwość przeciwciał polegająca na możliwości zmiany kąta pomiędzy ramionami przeciwciała. Jest to o tyle istotne, że przeciwciało może w ten sposób dopasować się lepiej do antygenu, gdyż epitopy na antygenie mogą znajdować się w różnych odległościach od siebie. Taka plastyczność przeciwciał pozwala im zatem na jednoczesne związanie dwu epitopów, co często jest warunkiem koniecznym dla zajścia dalszych procesów istotnych w odporności, bowiem przeciwciało wiążące tylko jeden epitop z reguły nie jest w stanie tych mechanizmów uruchomić. Przeciwciałami o ograniczonej zmienności segmentalnej są immunoglobuliny A, co związane jest z istnieniem dodatkowego wiązania dwusiarczkowego pomiędzy łańcuchami lekkimi. Zmienność przeciwciał - występowanie przeciwciał o znacznym stopniu zróżnicowania miejsc wiążących antygen (paratopów). Zmienność przeciwciał jest zjawiskiem nietypowym, bowiem jego podstawą są procesy genetyczne, które doprowadzają do utworzenia całkiem nowych, nieobecnych w linii zarodkowej, genów.

  Sukcesja ekologiczna, sukcesja biocenoz, sukcesja – jedna z najważniejszych form zmienności biocenoz w czasie. Prawidłowo sukcesja oznacza następstwo i bardzo dobrze oddaje istotę zjawiska. W odróżnieniu od cyklicznych fluktuacji sezonowych sukcesja ekologiczna jest procesem kierunkowym. Proces przebiega etapami od stadium początkowego poprzez stadia pośrednie do klimaksu. Stadium klimaksu w danych warunkach klimatyczno-siedliskowych można uznać za stadium stabilne. Jednak i to stadium podlega zmianom, dzieje się tak pod wpływem ciągłych zmian klimatu oraz ewolucji. W naturalnych warunkach Polski zmiany biocenoz klimaksowych zachodzą ok. 10 razy wolniej niż zmiany w biocenozach etapów wcześniejszych.

  Współczynnik dyskontowy – wartość bieżąca jednostki monetarnej, o określonym terminie płatności w przyszłości. Stanowi czynnik, który zrównuje wartość przyszłą kapitału z jego wartością bieżącą. Różnica pomiędzy wartością przyszłą a wartością bieżącą kapitału wynika ze zmienności wartości pieniądza w czasie. Współczynnik dyskontowy dany jest wzorem:

  Kontrowersje wokół globalnego ocieplenia – dyskusja dotycząca natury i konsekwencji globalnego ocieplenia. Nieporozumienia dotyczą m.in. przyczyn wzrostu średniej temperatury globalnej powietrza (szczególnie od połowy XX wieku), czy trend ocieplenia jest bezprecedensowy lub w zakresie klimatycznych oscylacji i czy podawany wzrost w pełni lub częściowo nie wynika z niedokładnych pomiarów. Dodatkowe kwestie to szacunki wrażliwości klimatycznej, prognozy ocieplenia w przyszłości, konsekwencje i przeciwdziałanie. Prowadzona jest żywiołowa debata w mediach masowych i polityce, a zaangażowane są korporacje, organizacje polityczne i osoby indywidualne. Kwisatz Haderach (hebr. קְפִיצַת הַדֶּרֶךְ Qəfiẓat ha-Déreḫ, „skrócenie drogi”) – pojęcie z uniwersum Diuny stworzonego przez Franka Herberta oznaczające proroka-mesjasza, człowieka, który potrafił przebić wewnętrznym wzrokiem czas i przestrzeń. Potrafił on zarówno przewidywać przyszłość, jak i spoglądać w teraźniejszość i przeszłość, czasem nawet łączyć te czasy w całość.

  Przegląd Sterna nt. ekonomiki zmian klimatycznych (nazywany także Raportem Sterna) to 700-stronnicowy raport opublikowany 30 października 2006 przez ekonomistę Sir Nicholasa Sterna, przygotowany dla rządu Zjednoczonego Królestwa, który omawia wpływ zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia na światową ekonomię. Renesansowe maksimum klimatyczne – okres zwiększonej aktywności słonecznej, mający miejsce w XVI wieku wyznaczony na podstawie szacowanych zmian liczby plam słonecznych i świadectw pisanych z epoki. Podobnie jak w przypadku innych maksimów, odnotowano w tym czasie wzrost temperatur na Ziemi. Renesansowe maksimum klimatyczne było krótkim okresem ocieplenia w trakcie małej epoki lodowcowej.

  Dodano: 14.12.2011. 11:49  


  Najnowsze