• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecia konferencja studencka nt. badań operacyjnych, Nottingham, Wlk. Brytania

  30.11.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20 - 22 kwietnia 2012 r. w Nottingham, Wlk. Brytania, odbędzie się trzecia konferencja studencka nt. badań operacyjnych.

  Badania operacyjne do interdyscyplinarna nauka matematyczna skupiająca się na szerokim zakresie technik związanych z rozwiązywaniem problemów i metod wykorzystywanych w dążeniu do doskonalenia procesu podejmowania decyzji i skuteczności.

  Wykorzystując techniki z innych nauk matematycznych specjaliści w tej dziedzinie starają się znajdować rozwiązania złożonych problemów związanych z procesem decyzyjnym. Ze względu na nacisk jaki kładą na interakcje człowiek-technologia i zastosowania praktyczne, badania operacyjne pokrywają się z innymi dyscyplinami, w szczególności z inżynierią przemysłową i zarządzaniem operacjami, a także czerpią z psychologii i nauki o organizacji.

  Wydarzenie zapewni studentom kandydującym na studia doktoranckie przyjazną atmosferę do rozwijania swoich umiejętności prezentacji, przyjęcia konstruktywnej krytyki swojej pracy i spotkania kolegów i koleżanek o podobnych zainteresowaniach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Badania operacyjne - dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji. Badania operacyjne to zbiór metod matematycznych i statystycznych, obejmujących m. in.: Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji. Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów. Tak zdefiniowana „nauka stosowana” spełnia treściowe i metodologiczne wymagania stawiane „nauce”. Podział wszystkich nauk na podstawowe i stosowane jest dyskusyjny, ponieważ wszystkie badania naukowe zwykle przynoszą korzyści, a badania podejmowane w celu rozwiązania istniejących problemów często wymagają wzbogacenia wiedzy podstawowej.

  Tadeusz Trzaskalik (ur. 3 lipca 1950 w Katowicach) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik katedry Badań Operacyjnych na tej uczelni. W swojej pracy naukowej skupia się na tematyce wielokryterialnym podejmowaniu decyzji, programowaniu dynamicznym oraz zastosowaniu badań operacyjnych w problematyce finansów. Psychologia stosowana jest to dziedzina psychologii która koncentruje się na wykorzystywaniu wyników badań podstawowych do rozwiązywania problemów praktycznych, ale prowadzi także badania własne uwzględniające problemy specyficzne dla danej dziedziny zastosowań. Najbardziej rozwiniętymi działami psychologii stosowanej, zarówno pod względem użyteczności praktycznej, jak i własnych badań specjalistycznych, są: psychologia pracy, psychologia wychowawcza i psychologia kliniczna.

  Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii. Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.

  Nauka o organizacji lub teoria organizacji (ang. organizational studies lub organizational science) - dyscyplina naukowa zajmująca się zbiorowym, zorganizowanym działaniem ludzi, której przedmiotem badań są organizacje. Jest to subdysciplina w ramach nauk o zarządzaniu, choć w swojej naturze jest interdyscyplinarna czerpiąc głównie z socjologii oraz psychologii społecznej. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA) – społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  Dodano: 30.11.2011. 16:26  


  Najnowsze