• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecia międzynarodowa konferencja na temat procesów biznesowych i techniki komputerowej - Lipsk, Niemcy

  15.09.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27-28 września 2010 roku w Lipsku (Niemcy) odbędzie się trzecia międzynarodowa konferencja na temat procesów biznesowych i techniki komputerowej.

  Zarządzanie procesami biznesowymi (business process management, BPM) opiera się na założeniu, że aplikacje i procesy biznesowe mogą podlegać zmianom niezależnym od zarządzania procesami i danymi. Technologia baz danych stanowi podstawę niezależności danych, natomiast technologia usług internetowych oraz architektura zorientowana na usługi (service-oriented architecture, SOA) to podstawowe instrumenty zapewniające niezależność procesów. Systemy zarządzania procesami biznesowymi (business process management systems, BPMS), będące nową kategorią oprogramowania systemów, mogą więc stanowić związany z procesami odpowiednik technologii baz danych.

  Można powiedzieć, że jednoczesne zastosowanie architektury SOA oraz systemów BPM zaowocowało powstaniem nowego, zorientowanego na procesy modelu, którego wykorzystanie w skomputeryzowanych działaniach korporacyjnych oraz międzykorporacyjnych budzi ogromne nadzieje.

  Jednym z głównych wyzwań w zakresie systemów BPM jest stała konieczność przystosowywania wdrożonych procesów do zmieniających się potrzeb biznesowych. Stopień automatyzacji obecnych systemów BPM jest dość ograniczony; pewien potencjał ich automatyzacji kryje się jednak w zastosowaniu semantycznych usług internetowych i technologii.

  Wspomniana konferencja ma na celu przedstawienie rozwiązań badawczych i branżowych służących automatyzacji nowoczesnych procesów biznesowych, przede wszystkim w oparciu o przetwarzanie usług. Omówiony zostanie także nowy model zarządzania procesami z wykorzystaniem semantyki i metamodeli całkowicie odmiennych od aplikacji służących wyłącznie do wdrażania procesów biznesowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi (dynamic business process management – dynamic BPM) – zarządzanie pozwalające na odpowiednio szybką (dla czynników krytycznych praktycznie natychmiastową) odpowiedź na zmieniające się istotne warunki działania (wewnętrzne lub zewnętrzne) oraz zindywidualizowane wymagania klientów, w oparciu o adaptacje procesów realizowane w czasie wykonywania procesów przez ich bezpośrednich wykonawców posiadających dostęp do skodyfikowanej wiedzy przedsiębiorstwa. Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi jest rozszerzeniem klasycznego (statycznego) zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w kierunku organizacji uczącej się, zgodnie z 3 poniższymi zasadami: Zarządzanie procesami biznesowymi (ang. Business Process Management, BPM) – podejście do zarządzania koncentrujące się na optymalizacji przebiegu procesów biznesowych w organizacjach. XML Process Definition Language (XPDL) to XMLowy format zapisu definicji procesów opracowany przez Workflow Management Coalition (WfMC) w celu wymiany ich pomiędzy różnymi narzędziami klasy workflow a także narzędziami do modelowania i zarządzania procesami. XPDL określa schemat XML do specyfikowania deklaratywnej części obiegu pracy / procesów biznesowych.

  Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych. Modelowanie procesów biznesowych (ang. business process modeling) – jest to zbiór czynności wykonywanych przez analityków procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Modelowanie procesów ma na celu ustalenie w jaki sposób działa dana organizacja (tak zwany stan AS-IS) i może służyć do określenia docelowego sposobu postępowania (procesy TO-BE).

  ADONIS jest narzędziem wspierającym zarządzanie procesami biznesowymi w oparciu o paradygmat zarządzania procesami BPMS stworzony na Uniwersytecie Wiedeńskim. Oferuje funkcjonalności modelowania (w tym z użyciem notacji BPMN), analizy, symulacji, ewaluacji oraz tworzenia dokumentacji procesów. Business Process Model and Notation, BPMN (Notacja i Model Procesu biznesowego) – graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych. Jest zgodna z koncepcją architektury SOA. Powstała w ramach Business Process Management Initiative, obecnie jest utrzymywana przez konsorcjum Object Management Group. Aktualna wersja standardu to 2.0. We wcześniejszych wersjach nazwa BPMN była rozwijana jako Business Process Modeling Notation.

  Business Process Outsourcing, BPO (pl. outsourcing procesów biznesowych) – zlecanie wybranych procesów biznesowych do wykonywania przez zewnętrzne przedsiębiorstwa zajmujące się outsourcingiem, które ponoszą odpowiedzialność za ich jakość i efektywność. System Center Opalis – platforma z rodziny Microsoft System Center, służąca do zarządzania procesami i zadaniami oraz wymianą danych pomiędzy różnymi produktami System Center. Jest to rozwiązanie umożliwiające automatyzację procesów IT oraz rozwiązań klasy Run Book Automation (RBA). Narzędzia tego typu służą m.in. do precyzyjnego definiowania, tworzenia i zarządzania przepływami informacji w obrębie organizacji.

  Lotus Domino WorkFlow – system zarządzania procesami. System Domino Workflow jest wyposażony w wizualne modele przepływów procesów, jakie mają miejsce w firmie. Praca odbywa się w trybie graficznym. Do realizacji systemów workflow używa się następujących komponentów wchodzących w skład Domino Workflow:

  Eksploracja procesów (ang. process mining) – dziedzina wiedzy zajmująca się metodami i narzędziami wykorzystywanymi do budowy modeli procesów, ich weryfikacji i rozbudowy na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych, gdzie dane te opisują rzeczywisty (tj. nie hipotetyczny) przebieg procesów biznesowych.

  Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów. Zarządzanie integralnością projektu (ang. project integration management) stanowi, zgodnie ze standardami opracowanymi w PMBOK (Project Management Body of Knowledge) przez PMI, zespół procesów zarządzania projektami zorientowanych na zachowanie spójności i koordynacji specyficznych procesów zestandaryzowanych w poszczególnych grupach.


  Doskonalenie Procesów Biznesowych (Business Process Improvement) to jedna z form usprawniania funkcjonowania przedsiębiorstw polegająca na: Optymalizacja procesowa — działanie polegające na modelowaniu, analizie i usprawnianiu procesów biznesowych i produkcyjnych w sektorze prywatnym oraz administracyjnych w sektorze publicznym. Stanowi ważny element nowoczesnych metod zarządzania takich jak lean management.

  Internet Software House (ISH), to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na bazie rozwiązań internetowych - aplikacji internetowych. W typowych dla ISH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie.

  Dodano: 15.09.2010. 16:49  


  Najnowsze