• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecia międzynarodowa konferencja nt. e-uczestnictwa, Delft, Holandia

  11.02.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 sierpnia - 1 września 2011 r. w Delft, Holandia, odbędzie się trzecia międzynarodowa konferencja nt. e-uczestnictwa.

  Termin e-uczestnictwo odnosi się ogólnie do udziału w procesach sprawowania rządów i zarządzania wspomaganych na różne sposoby przez technologie informacyjne i komunikacyjne.

  Potrzeba ukucia nowego terminu pojawiła się, ponieważ korzyści i wartości obywateli często zyskiwały mniejszą uwagę w kontekście administracji elektronicznej niż korzyści i wartości usługodawców. e-Uczestnictwo pomaga podkreślić i wyklarować potrzebę rozróżnienia między rolą obywatela a klienta usług administracyjnych.

  Głównym celem wydarzenia będzie dokonanie przeglądu postępów badawczych w naukowej domenie społecznej i technologicznej, z myślą o zademonstrowaniu nowych koncepcji, metod i stylów e-uczestnictwa. Tematy dyskusji będą następujące:
  - krajobraz badań naukowych, kierunki, podstawy i metody;
  - kulturowe i normatywne różnice w e-uczestnictwie;
  - analiza komparatywna praktyk e-uczestnictwa;
  - projekty e-uczestnictwa: projektowanie, wdrożenie, ocena, jakość i skutki;
  - technologie e-uczestnictwa, modelowanie polityki, symulacja, ocena skutków i wizualizacja;
  - debaty i dyskurs online;
  - edukacja, szkolenia i programy nauczania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Uczestnictwo polityczne (ang. political participation) – określone sposoby zachowania jednostek w dziedzinie polityki. Jest elementem szerszego zjawiska uczestnictwa, oznaczającego udział jednostki w procesie interakcji społecznej, polegający na określonym sposobie zachowania się.

  Uczestnictwo polityczne (ang. political participation) – określone sposoby zachowania jednostek w dziedzinie polityki. Jest elementem szerszego zjawiska uczestnictwa, oznaczającego udział jednostki w procesie interakcji społecznej, polegający na określonym sposobie zachowania się.

  Uczestnictwo polityczne (ang. political participation) – określone sposoby zachowania jednostek w dziedzinie polityki. Jest elementem szerszego zjawiska uczestnictwa, oznaczającego udział jednostki w procesie interakcji społecznej, polegający na określonym sposobie zachowania się.

  Exchange-traded fund (ETF) – jest to fundusz inwestycyjny, którego celem jest wierne odwzorowywanie wskazanego indeksu, a tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie.

  Polityka edukacyjnaObok polityki zatrudnienia i polityki społecznej istotnym kontekstem dla działań podejmowanych w ramach Programu EQUAL jest polityka edukacyjna. W Zarysie Strategii Edukacyjnej przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w lipcu 2003 roku uznano za konieczne kontynuowanie działań, których celem jest poprawa dostępu do edukacji i podniesienie jakości kształcenia. Równy dostęp do edukacji i podniesienie jakości wykształcenia tworzą również cele reformy systemu oświaty zapoczątkowanej w 1999 roku. Program EQUAL, poprzez tworzenie mechanizmów zwiększania uczestnictwa dorosłych w kształceniu ustawicznym, ze szczególnym uwzględnieniem problemu ich uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, wspomagać będzie wdrożenie następujących celów określonych w Zarysie Strategii Edukacyjnej:

  Rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego – stanowi/zawiera zapis wszystkich zdarzeń dotyczących udziału uczestników w funduszu inwestycyjnym, w tym np.: zawiera dane osobowe i teleadresowe oraz informacje o wszystkich transakcjach: data nabycia, liczby i ceny nabycia jednostek uczestnictwa, opłaty, data odkupienia, pobrane podatki itd.

  Aktywa funduszu inwestycyjnego – Cały majątek funduszu, to jest: środki pieniężne z tytułu wpłat uczestników [oraz - jesli dopuszczalne w danym funduszu - papiery wartościowe i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wniesione do funduszu inwestycyjnego przez uczestników], a także środki pieniężne oraz prawa nabyte przez fundusz wraz z pożytkami z tych praw, w tym należności finansowe. Aktywa te są własnością funduszu inwestycyjnego jako osoby prawnej, natomiast do uczestników funduszu inwestycyjnego należą wierzytelności wobec funduszu inwestycyjnego (jednostka uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa) albo wyemitowane przez fundusz papiery wartościowe (certyfikat inwestycyjny).

  Dodano: 11.02.2011. 17:17  


  Najnowsze