• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecia międzynarodowa konferencja nt. występowania, przeznaczenia, skutków oraz analizy pojawiających się substancji zanieczyszczających w śro

  07.06.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 23 - 26 sierpnia 2011 r. Kopenhadze, Dania, odbędzie się trzecia międzynarodowa konferencja nt. występowania, przeznaczenia, skutków oraz analizy pojawiających się substancji zanieczyszczających w środowisku.

  Pojawiające się substancje zanieczyszczające, takie jak farmaceutyki, antybiotyki, hormony, środki higieny osobistej, nanocząstki i ich niezliczone produkty rozkładu stały się globalnym problemem środowiskowym i szybko powiększającą się przestrzenią badawczą. Złożone mieszaniny pojawiających się substancji zanieczyszczających stwierdzono w wielu wodnych i lądowych środowiskach naturalnych, w tym w tkankach roślinnych i zwierzęcych oraz w wodzie pitnej.

  Pojawiające się substancje zanieczyszczające powiązano ze znaczącym oddziaływaniem środowiskowym i radykalnymi skutkami, takimi jak feminizacja ryb i katastrofalny spadek populacji sępów w Azji oraz z tymi bardziej subtelnymi, takimi jak zmienione zachowanie obunogów w wodzie i spowolniona reakcja na drapieżniki u larwalnych strzebli grubogłowych. Pojawiające się substancje zanieczyszczające stawiają bez wątpienia wiele wyzwań przed naukowcami, inżynierami, organami nadzoru i społeczeństwem.

  Konferencja skoncentruje się na najnowszych osiągnięciach i odkryciach dotyczących źródła, występowania, przeznaczenia, skutków oraz na analizie pojawiających się substancji zanieczyszczających w środowisku, stwarzając miejsce do wymiany nowatorskich pomysłów i informacji w tym szybko ewoluującym obszarze badań naukowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Odporność roślin na związki toksyczne – zdolność roślin do przetrwania w środowisku zanieczyszczonym. Najczęściej zanieczyszczenia maja charakter antropogeniczny, mogą być to także związki toksyczne pojawiające się w środowisku naturalnie, w tym związki wytwarzane przez rośliny. Spośród substancji wprowadzanych do środowiska przez człowieka za szkodliwe dla roślin uznawane są dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), ozon troposferyczny oraz szereg węglowodorów pojawiających się w powietrzu. Najważniejszą grupą substancji toksycznych pojawiających się w glebach są metale ciężkie, aczkolwiek badany jest także wpływ pestycydów stosowanych w rolnictwie. Wszystkie substancje pochodzenia obcego mogące mieć negatywny wpływ na rośliny określane są jako ksenobiotyki. Farba – substancja powłokotwórcza służąca do ochronnego lub dekoracyjnego pokrywania powierzchni dowolnych przedmiotów. Może zalegać na ich powierzchni, lub nieznacznie wnikać w głąb. Składa się z substancji barwiących – najczęściej w postaci pigmentów oraz substancji dodatkowych: spoiw, wypełniaczy, rozcieńczalników, rozpuszczalników, a także substancji błonotwórczych, dyspergujących, konserwujących, opóźniających wysychanie, reagujących z podłożem itp. Fotochemioterapia to łączona forma leczenia światłem ultrafioletowym (fototerapia) oraz specjalnych substancji chemicznych, będących fotouczulaczami, czyli substancji zwiększających wrażliwość skóry na nadfiolet. Substancje te należą do grupy psoralenów.

  Woda destylowana – woda pozbawiona, metodą destylacji, soli mineralnych oraz większości innych substancji ją zanieczyszczających. Zawiera rozpuszczone gazy (głównie dwutlenek węgla, także tlen i azot) oraz zanieczyszczenia lotnymi substancjami organicznymi. Temperatura Néela – jest to temperatura, w której przy ogrzewaniu zanikają, a przy oziębianiu pojawiają się własności antyferromagnetyczne (dla substancji wykazujących takie własności). Powyżej owej temperatury substancje te wykazują własności paramagnetyczne.

  Fitoremediacja – technologia oczyszczania środowiska (gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, osadów ściekowych i powietrza), która wykorzystuje ponadprzeciętne zdolności niektórych gatunków roślin do akumulacji substancji zanieczyszczających lub do ich degradacji. W skład fitoremediacji wchodzą: Utrata cyfr znaczących to zjawisko pojawiające się w obliczeniach komputerowych, konsekwencja zapisu liczb rzeczywistych w komputerze. Występuje ona podczas odejmowania liczb, których różnica jest znacznie mniejsza niż każda z tych liczb.

  Ssaki Polski – gatunki zwierząt z gromady ssaków (Mammalia) występujące w Polsce w stanie dzikim, w granicach swojego naturalnego obszaru występowania (gatunki rodzime), gatunki pojawiające się sporadycznie w wyniku migracji, oraz gatunki obce występujące w środowisku naturalnym. Nie ujęto w wykazie gatunków udomowionych, hodowlanych (z wyjątkiem uciekinierów z hodowli, mogących egzystować w warunkach naturalnych np. nutrii) oraz trzymanych w ogrodach zoologicznych. Łącznie, w czasach historycznych (po roku 1500), na terenie Polski odnotowano 115 (uwzględniając sobola – 116) gatunków ssaków, występujących w stanie dzikim. Homilopatie (łac. homilopathiae) – zaburzenia i choroby psychiczne zaliczane przez Emila Kraepelina do tzw. Verkehrspsychosen, tj. do psychoz będących reakcją psychiczną na utrudnienie lub zniekształcenie percepcji zjawisk zachodzących w otoczeniu wywołane kalectwem. Np. reakcje urojeniowe u osób głuchych lub niewidomych, które znalazły się w środowisku obcojęzycznym i nie mogą się porozumieć. Zaburzenia te mogą pojawić się u osób, które na skutek kalectwa lub długotrwałej choroby nie mają kontaktu z otoczeniem. Do homilopatii zaliczamy też odczyny reaktywne u dzieci jąkających się, zanieczyszczających się i wstydzących się swoich braków.

  Hydrofil (gr. hýder - woda + gr. phileín - lubić) – termin stosowany w ekologii i zoocenologii na określenie gatunków żyjących w środowisku wodnym. Na przykład w odniesieniu do larw Tabanidae, których larwy odbywają cały rozwój w wodzie (zbiornikach wodnych). Termin używany również w chemii w odniesieniu do substancji mających łatwość w przywiązywaniu cząsteczek wody. Takie substancje (hydrofilne) ulegają łatwemu uwodnieniu.

  Wzorzec projektowy (ang. design pattern) – w inżynierii oprogramowania, uniwersalne, sprawdzone w praktyce rozwiązanie często pojawiających się, powtarzalnych problemów projektowych. Pokazuje powiązania i zależności pomiędzy klasami oraz obiektami i ułatwia tworzenie, modyfikację oraz pielęgnację kodu źródłowego. Jest opisem rozwiązania, a nie jego implementacją. Wzorce projektowe stosowane są w projektach wykorzystujących programowanie obiektowe.

  Papier-mâché (z fr.) – dająca się formować, twardniejąca po wysuszeniu masa z rozdrobnionego i rozmiękczonego w wodzie papieru (makulatury) z dodatkiem substancji wiążących: kleju, gipsu oraz uszlachetniających: kredy, barwników i konserwujących. Masę nakłada się niezbyt grubą warstwą na uprzednio przygotowaną formę i pozostawia do wyschnięcia.

  Dodano: 07.06.2011. 16:26  


  Najnowsze