• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie doroczne warsztaty nt. TIK i globalnego rozwoju, St Louis, USA

  04.11.2010. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 12 grudnia 2010 r. w St Louis, USA, odbędą się trzecie doroczne warsztaty nt. technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) i globalnego rozwoju.

  W czasach, w których znaczna część światowej populacji jest zagrożona ubóstwem, technologie informacyjne i komunikacyjne mogą odegrać istotną rolę w złagodzeniu tej sytuacji. Nowe technologie bezprzewodowe na przykład nie wymagają potężnych nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę i mogą umożliwić zapewnienie komunikacji, e-administracji i telemedycyny nawet najbardziej oddalonym i zubożonym populacjom.

  Na wzór poprzednich wydarzeń ta edycja ponownie stworzy forum do debaty nad doświadczeniami praktycznymi i badaniami naukowymi związanymi z upowszechnianiem i wykorzystaniem TIK w rozwijających się regionach świata. Tematy sesji będą następujące:
  - ramy społeczne, polityczne i prawne na rzecz promowania upowszechniania TIK w regionach rozwijających się;
  - programy nauczania w globalnym rozwoju;
  - metody pomiaru korzyści i kosztów projektów wdrażania TIK;
  - rola kapitału ludzkiego i społecznego w faktycznym dostępie do TIK i wykorzystywaniu ich;
  - krytyczne i teoretyczne perspektywy przepaści cyfrowej i inkluzji społecznej;
  - skalowalne i ekonomiczne infrastruktury TIK;
  - systemy edukacyjne;
  - tworzenie i dostarczanie treści;
  - strategie dotyczące kapitału intelektualnego, takie jak otwarty dostęp czy
  wspólne dobra intelektualne; - TIK na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
  - przedsiębiorczość technologiczna drogą do dobrobytu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Teorie rozwoju społecznego - teorie społeczne mające za zadania wyjaśnić przyczyny i mechanizmy rozwoju społecznego. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Centrum RZL, CRZL) – polska instytucja powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 5 marca 2007 roku. Głównym zadaniem jest pośredniczenie w procesie realizacji części projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym dokumentem dla działalności jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami.

  Czwarty Świat (kraje najmniej rozwinięte, kraje najuboższe) – powstała w wyniku sporów dotyczących klasyfikacji krajów rozwijających się grupa krajów o najmniejszym Wskaźniku Rozwoju Społeczeństwa. Lista najmniej rozwiniętych krajów obejmuje ok. 50 państw, z czego według danych ONZ na rok 2006 najmniej rozwiniętym państwem świata jest Timor Wschodni. Teoria modernizacji – ogólna nazwa teorii rozwoju społecznego, opisujących rozwój społeczeństw w kierunku społeczeństwa nowoczesnego. Teorie modernizacji są jedną z postaci ewolucjonizmu.

  Turystyka – wspólna sprawa (2006–2007) – projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego beneficjentami są pracownicy i menedżerowie firm z branży turystycznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających pracodawców i ew. organizacji wspierających rozwój turystyki. Polska Koalicja Social Watch została powołana do życia w czerwcu 2008. Jej celem jest monitorowanie wdrażania przez rząd polski międzynarodowych zobowiązań dotyczących rozwoju społecznego oraz równości płci.

  Genuine investment (pol. prawdziwe inwestycje): koncepcja z zakresu ekonomii dobrobytu. Jako instrument polityki społecznej jest miarą zmian w poziomie dobrobytu w danym społeczeństwie, definiowaną jako społeczna wartość zmian netto w zasobach kapitału danej gospodarki. Pojęcie kapitału jest w ramach koncepcji genuine investment szeroko zdefiniowane i obejmuje kapitał produkcyjny, kapitał ludzki, wiedzę i kapitał naturalny. Wskaźnik Ubóstwa Społecznego – HPI (ang. Human Poverty Index) – miernik powołany przez ONZ, opisujący w zakresie społecznego rozwoju intelektualno-ekonomicznego. Powszechnie uważa się go za bardziej miarodajny niż PKB, czy Wskaźnik Rozwoju Społecznego – bowiem w przypadku HPI brane są pod uwagę nie tylko zarobki w odniesieniu do struktury demograficznej, ale porównanie ze stopniem ubóstwa, i poziomem rozwoju intelektualnego: analfabetyzmem czy długoterminowym brakiem zatrudnienia.

  Kapitał społeczny – termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści (z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia).

  Ashoka - Międzynarodowe Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych (“Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego”) jest organizacją, która wyszukuje i zrzesza ludzi, którzy wprowadzają nowe, niekonwencjonalne rozwiązania problemów społecznych. Co roku wybiera się około 100 osób z całego świata, wyróżniających się szczególną przedsiębiorczością, których nazywa się “innowatorami dla dobra ogółu”.

  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu.
  Program SRP (Stabilizacja. Restrukturyzacja. Prywatyzacja) - jedna z form przekształceń struktury własnościowej. Na całokształt tej struktury, poza programem SRP, składały się: prywatyzacja (kapitałowa, bezpośrednia, likwidacyjna), Program Powszechnej Prywatyzacji (PPP), program komercjalizacji przedsiębiorst państwowych, prywatyzacja założycielska oraz reprywatyzacja. Program SRP jest uzupełnieniem prywatyzacji kapitałowej, likwidacyjnej i powszechnej. Dotyczy głównie przedsiębiorstw w złej sytuacji finansowej, które nie rokują na przetrwanie w realiach gospodarki wolnorynkowej. Stabilizacja oznacza wsparcie finansowe przedsiębiorstw. Resktrukturyzacja polega na wprowadzeniu zmian w zarządzaniu i finansach w celu wprowadzenia przedsiębiorstwa na ścieżkę rozwoju. Powinna objąć zarówno aktywa trwałe, obrotowe, infrastrukturę jak i procesy zarządzania i kontrolę jakości. Program ten miał być realizowany przez spółki inwestycyjne tworzone przez EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) wraz z polskimi bankami. Udziałowcami tych spółek może być także skarb państwa i Agencja Rozwoju Przemysłu. Pierwsza tego typu spółka powstała w I kwartale 1997 r. Tworzenie takich spółek inwestycyjnych jest dla EBOiR sposobem minimalizacji ryzyka inwestycyjnego w Polsce. Skala prywatyzacji realizowana w tym trybie okazała się jednak znikoma.

  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – powołana w 1989 organizacja pracodawców w Polsce, działająca w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Do czerwca 2010 działająca pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich. Do organizacji należy ponad 7,5 tysiąca przedsiębiorstw, zatrudniających około 4 milionów osób; ponad 85% z nich to firmy prywatne.

  Dodano: 04.11.2010. 16:37  


  Najnowsze