• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie europejskie dni ochrony danych, Berlin, Niemcy

  09.04.2013. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 14 maja 2013 r. w Berlinie, Niemcy, odbędą się Trzecie europejskie dni ochrony danych (Third European Data Protection Days).

  Przedsiębiorstwa, instytucje i osoby fizyczne przesyłają dzień w dzień ogromne ilości danych osobowych. Zapewnienie spójnego podejścia do ochrony tychże danych ma dla Komisji Europejskiej zasadnicze znaczenie. W toku jest szeroko zakrojona reforma unijnych ram ochrony danych osobowych.

  Koncentrując się na tym zagadnieniu, wydarzenie poświęcone będzie implikacjom unijnej reformy ochrony danych, służąc za główne źródło informacji dla przedsiębiorstw o globalnym zasięgu. Przedstawione zostaną raporty specjalistów ds. ochrony danych oraz ekspertów z instytutów i firm konsultingowych specjalizujących się w ochronie danych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO) – organ do spraw ochrony danych osobowych działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - jednostka pomocnicza Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych utworzona na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych . Rejestr zbiorów danych osobowych - ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych zgłoszonych przez administratorów danych, prowadzony przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 42 ustawy z dnia 22 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) – termin prawniczy, który w prawie polskim został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oznacza osobę nadzorująca z upoważnienia administratora danych osobowych przestrzeganie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Wedle interpretacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych administratorem bezpieczeństwa informacji może być wyłącznie osoba fizyczna. Inspektor ochrony danych (czasami określany również jako Urzędnik ds. ochrony danych) jest osobą powoływaną przez każdą instytucję lub organ Unii Europejskiej w celu zapewnienia stosowania przepisów Rozporządzenia Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Ponadto doradza administratorom danych w kwestii wypełniania przez nich obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie wykonywania swoich obowiązków jest niezależny.

  Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – niezależny organ nadzoru Unii Europejskiej, którego głównym zadaniem jest zagwarantowanie, że instytucje i organy europejskie respektują prawo do prywatności i ochrony danych, gdy przetwarzają dane osobowe i opracowują nową politykę. Zespół roboczy ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych (ang. Working Party on the Protection of Indyviduals with regard to the Processing of Personal Data) - niezależny podmiot o charakterze doradczym, powołany na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

  Wojciech Rafał Wiewiórowski (ur. 13 czerwca 1971 w Łęczycy) – polski prawnik, urzędnik państwowy, nauczyciel akademicki, od 4 sierpnia 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych IV kadencji. Ewa Kulesza (ur. 12 kwietnia 1951 w Piotrkowie Trybunalskim) – polska prawnik, nauczyciel akademicki, w latach 1998–2006 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

  Tajemnica telekomunikacyjna służy ochronie danych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, chronione są informacje przesyłane w sieciach telekomunikacyjnych, które dotyczą użytkownika jak również treści komunikatów. Tajemnica telekomunikacyjna wykracza poza zakres ochrony danych osobowych, dotyczące praktycznie każdego zachowania użytkownika związanego z korzystaniem usług telekomunikacyjnych. Treścią tajemnicy jest zakaz zapoznawania się, utrwalania, przechowywania, przekazywania lub innego wykorzystywania treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że:

  Michał Serzycki (ur. 3 lipca 1971 w Warszawie) – polski urzędnik państwowy i samorządowy, od 2006 do 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

  Administrator danych (AD) – termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. W praktyce często stosowane jest określenie administrator danych osobowych (ADO). Oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydujące (samodzielnie) o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (art. 7 pkt 4). Jest to podmiot praw i obowiązków, który sprawuje władztwo nad przetwarzaniem danych osobowych przez zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy podmiot ten jest w posiadaniu przetwarzanych danych lub sam je przetwarza. Niemiecka Partia Piracka (niem. Piratenpartei Deutschland) – niemiecka partia polityczna, która stawia sobie za cel wzmocnienie ochrony danych osobowych oraz osłabienia ochrony własności intelektualnej.

  Niemiecka Partia Piratów (niem. Piratenpartei Deutschland) – niemiecka partia polityczna, która stawia sobie za cel wzmocnienie ochrony danych osobowych oraz osłabienia ochrony własności intelektualnej. Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii).

  Data Vault – technika modelowania danych (w hurtowniach danych) zaprojektowana tak, aby zapewnić przechowywanie danych historycznych z wielorakich systemów operacyjnych (źródłowych). Data Vault oznacza również, obok aspektu modelowania, sposób patrzenia na dane historyczne, który zapewnia audytowalność, śledzenie danych, szybkość ładowania oraz odporność na zmiany biznesowe. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych.

  Dodano: 09.04.2013. 15:49  


  Najnowsze