• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie międzynarodowe warsztaty na temat zastosowania modelowania konceptualnego w naukach przyrodniczych - Vancouver, Kanada

  21.09.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1-4 listopada 2010 roku odbędą się w Vancouver (Kanada) trzecie międzynarodowe warsztaty na temat zastosowania modelowania konceptualnego w naukach przyrodniczych.

  Wdrożenia w dziedzinie nauk przyrodniczych często wiążą się z wykorzystaniem dużych ilości różnych typów danych oraz wielu programów narzędziowych służących do zarządzania tymi danymi, a także do ich analizy i interpretacji. Liczne wyzwania w zakresie przetwarzania danych wykorzystywanych przez nauki przyrodnicze wymagają skutecznego wsparcia w postaci nowatorskich teorii, metod i technologii. Modelowanie konceptualne stanowi kluczowy element projektowania wydajnych systemów informacyjnych umożliwiających praktyczne wykorzystanie tych teorii, metod i technologii. Szybko rosnące zainteresowanie wdrożeniami w dziedzinie nauk przyrodniczych zmusza do zwrócenia uwagi na integrację zasobów oraz współpracę w zakresie opracowywania systemów informacyjnych.

  Głównym celem warsztatów jest udostępnienie doświadczeń badawczych z dziedziny zastosowań modelowania konceptualnego w naukach przyrodniczych oraz identyfikacja nowych zagadnień i kierunków przyszłych badań w takich dziedzinach jak bioinformatyka, informatyka w sektorze ochrony zdrowia oraz informatyka medyczna i weterynaryjna. W ramach warsztatów zachęca się autorów do przesyłania prac oryginalnych na temat zastosowania modelowania konceptualnego oraz związanych z nim technik w tworzeniu i doskonaleniu baz danych i systemów informacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych.

  Warsztaty będą towarzyszyć 29 międzynarodowej konferencji na temat modelowania konceptualnego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Data Vault – technika modelowania danych (w hurtowniach danych) zaprojektowana tak, aby zapewnić przechowywanie danych historycznych z wielorakich systemów operacyjnych (źródłowych). Data Vault oznacza również, obok aspektu modelowania, sposób patrzenia na dane historyczne, który zapewnia audytowalność, śledzenie danych, szybkość ładowania oraz odporność na zmiany biznesowe. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. W najbardziej ogólnym ujęciu metamodelowanie (zapisywane również jako meta-modelowanie) określa analizę, konstrukcję i rozwój ram, reguł, ograniczeń, modeli i teorii, które są użyteczne przy procesie modelowania w pre-definiowanej grupie problemów. Sam termin składa się z dwóch członów: meta i modelowanie. Meta-modelowanie wraz meta-modelami występuje w wielu dziedzinach wiedzy, np. w meta-nauce, meta-filozofii, meta-teorii czy też w teorii systemów. Termin ten występuje również w matematyce oraz często spotykany jest w informatyce.

  PowerDesigner to narzędzie typu CASE (Computer Aided System Engineering) firmy Sybase służące do modelowania systemów. Posiada funkcje umożliwiające modelowanie różnych domen architektonicznych: tj. dane, modelowanie obiektowe systemów w oparciu o standard UML, procesy biznesowe, technologia. Pozwala na zbieranie wymagań i łączenie ich z modelowanymi obiektami. Jest wykorzystywany w obszarze modelowania architektury korporacyjnej w oparciu o dowolne frameworki (np. TOGAF, Siatka Zachmana). Narzędzie to może być wykorzystywane zarówno przez analityków biznesowych i architektów jak i deweloperów. Pedagogika porównawcza oddzielna dyscyplin naukowa zajmująca się porównywaniem i ocenianiem efektów zastosowania różnych systemów wychowawczych w różnych krajach oraz różnych epokach. Bazuje na historii wychowania, na naukach z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, statystyce, ekonomii. Sama istnieć nie potrafi.

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów. Biologia syntetyczna – dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych. W odróżnieniu od klasycznej inżynierii genetycznej biologia syntetyczna kładzie duży nacisk na racjonalne projektowanie nowych systemów oraz intensywne wykorzystanie technik modelowania matematycznego w celu przewidzenia zachowania się układu oraz optymalizacji jego działania.

  System vancouverski (ang. Vancouver system) – określany także jako system autor-numer, jest sposobem podawania odwołań w pracach naukowych. Jest popularny w naukach przyrodniczych i jest jednym z dwóch systemów odwołań stosowanych w medycynie, drugim jest system harwardzki nazywany też systemem autor-data. Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNB UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne. Kształci studentów na kierunku biologia, zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Podwójnie ślepa próba - technika eksperymentalna stosowana w wielu naukach przyrodniczych i czasami w naukach społecznych.

  Walory przyrodnicze – tworzą zespół elementów przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania turysty, mają do odegrania szczególną rolę w realizacji wypoczynkowej funkcji czasu wolnego. Wśród walorów przyrodniczych, dających turyście pełnię satysfakcji z uprawiania turystyki, wymienia się:

  Operacje informacyjne (ang. information operations, INFOOPS) – zespół planowych przedsięwzięć, zmierzających do uzyskania przewagi informacyjnej nad potencjalnym przeciwnikiem, realizowanych przez wpływanie na postawy decydentów (dowódców) oraz degradację nośników danych i systemów informacyjnych strony przeciwnej, przy jednoczesnej ochronie własnych nośników danych i systemów informacyjnych. Doskonałość – termin określający cechę m.in. osoby, czynności, umiejętności, dzieła, przedmiotu, produktu. Używany w wielu dziedzinach, np. w naukach przyrodniczych, matematyce, fizyce, chemii, a także sztuce, teologii, teorii na temat moralności, jak i w życiu potocznym. W teorii poznania zastąpiony przez inne określenia (np. nie istnieje prawda niedoskonała – w takim przypadku jest jedynie prawdopodobieństwem).

  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria. European Life Scientist Organisation (ELSO, czyli Europejska Organizacja Naukowców Przyrodniczych) - organizacja założona w 1999 roku w celu zintegrowania środowisk naukowych różnych dziedzin nauki, w ramach ogólnie pojętych nauk biologiczno-przyrodniczych. Głównymi celami ELSO jest organizacja zjazdów naukowych o zasięgu ogólnoświatowym, a także lobbowanie nauki w UE. W roku 2008 ELSO połączyło się z EMBO.

  Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej jest jednostką organizacyjną właściwą w zakresie prowadzenia prac analityczno-studyjnych i projektowo-wdrożeniowych systemów teleinformatycznych polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, eksploatacji systemów teleinformatycznych na szczeblu centralnym, szkolenia specjalistycznego w zakresie teleinformatyki, a także opracowywania dokumentów w zakresie standardów oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Enumeracja to zdobywanie informacji na temat systemów komputerowych, na których oparta jest dana usługa. Inwazyjność tego procesu polega na nawiązywaniu aktywnego połączenia i wydania konkretnego zapytania na temat zasobów oferowanych przez dany system, który udostępnia daną informację bez sprawdzania czy atakujący jest do takich danych uprawniony.

  Dodano: 21.09.2010. 17:17  


  Najnowsze