• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. diagramów Eulera, Canterbury, Wlk. Brytania

  31.01.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 2 lipca 2012 r. w Canterbury, Wlk. Brytania, odbędą się trzecie międzynarodowe warsztaty nt. diagramów Eulera.

  Diagram Eulera to schematyczny sposób przedstawiania zbiorów i ich relacji. Diagramy stały się podstawą rozmaitych języków wizualnych i znacznie ułatwiły modelowanie złożonych systemów i logiczne wnioskowanie na ich temat. Z biegiem lat stały się szeroko wykorzystywane w takich dziedzinach, jak bionauki, biznes, kryminologia czy bezpieczeństwo narodowe, do intuicyjnej wizualizacji relacji zbiorów i ich względnych mocy. To powszechne przyjęcie się umożliwiło analizę złożonych zbiorów danych.

  Wydarzenie zgromadzi naukowców i studentów w celu omówienia wszystkich aspektów badań naukowych nad teorią i zastosowaniem diagramów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Relacja dwuargumentowa, dwuczłonowa albo binarna – w teorii mnogości dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów, która formalizuje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (dane dwa elementy pozostają w związku albo łączy je pewna zależność lub nie). Do najważniejszych relacji tego rodzaju należy zaliczyć funkcje i działania jednoargumentowe (zob. Własności). Pojęcie relacji (dwuargumentowych) uogólnia się na klasy: ma to na celu opisanie przykładowo równości różnych obiektów jako relacji między nimi i ominięcie przy tym różnych paradoksów związanych z teorią mnogości (np. paradoks zbioru wszystkich zbiorów). Wielościan zwykły – wielościan, który przez ciągłą deformację można przekształcić w kulę. Brzeg wielościanu zwykłego jest jednospójny. Wielościany takie nazywa się też często wielościanami Eulera ze względu na to, że spełniony jest dla nich wzór Eulera. Dla wielościanów zwykłych można skonstruować tak zwany diagram Schlegela. Łańcuch Eulera (droga Eulera, ścieżka Eulera, szlak Eulera) to taka ścieżka w grafie, która przechodzi przez każdą jego krawędź dokładnie raz. Jeżeli w danym grafie możliwe jest utworzenie takiej drogi, to jest on nazywany grafem półeulerowskim.

  Kąty RPY - czyli kąty roll, pitch, yaw. Służą do wyrażenia chwilowych prędkości kątowych obracającej się bryły sztywnej. Są tworem teoretycznym podobnym do kątów Eulera. Powstają poprzez kolejne rotacje względem układu bazowego, a nie lokalnego, jak to jest w przypadku kątów Eulera. Obracanie następuje kolejno względem osi x,y,z. Bezpieczeństwo międzynarodowe - pojęcie z zakresu teorii stosunków międzynarodowych charakteryzujące bezpieczeństwo całej zbiorowości państw oraz system międzynarodowy, w jakim państwa te występują. Termin ten używany jest również dla określenia zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa narodowego. Na bezpieczeństwo międzynarodowe, oprócz sumy bezpieczeństwa pojedynczych państw, składają się też warunki, normy i mechanizmy międzynarodowe. Swym zakresem obejmuje ono także cele i wartości wspólne dla całego systemu międzynarodowego, tj. stabilność, pokój, równowagę i współpracę.

  Diagram – teoriokategoryjny odpowiednik rodziny indeksowanej zbiorów z teorii mnogości; zasadniczą różnicą jest dodatkowa obecność morfizmów obok obiektów. Wykorzystuje się je w definicjach granicy i kogranicy oraz stożków. Szczególnym rodzajem diagramu jest tzw. diagram przemienny pełniący rolę analogiczną do równania w algebrze. Przykładami diagramów, obok wspomnianej rodziny indeksowanej, są m.in. układ prosty i odwrotny. Diagramowa metoda pierwszeństwa, PDM (ang. Precedence Diagram Method) jest, obok diagramów węzłowych, jednym z popularnych sposobów tworzenia diagramów sieciowych stosowanych do planowania czasu i kontroli w zarządzaniu projektami. Metoda jako taka, została opracowana w latach 60. XX wieku przez IBM.

  Training Within Industry TWI to program rozwoju umiejętności przełożonych (brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników itp.) w zakresie Instruowania Pracowników (IP), budowania dobrych Relacji z Pracownikami (RP), doskonalenia Metod Pracy (MP) oraz zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy (BP). Obecnie uważa się, że TWI stał się podstawą japońskich metod zarządzania, takich jak Lean Management. Część wspólna zbiorów A i B (przekrój, iloczyn mnogościowy, przecięcie zbiorów) – zbiór, który zawiera te i tylko te elementy, które należą jednocześnie do zbioru A i do zbioru B. Część wspólną definiuje się także dla dowolnych niepustych rodzin zbiorów.

  Corpus Vasorum Antiquorum – międzynarodowe naukowe przedsięwzięcie wydawnicze, mające na celu dokumentowanie światowych zbiorów starożytnej (klasycznej) ceramiki greckiej.

  Kąty Eulera (od nazwiska szwajcarskiego matematyka Leonharda Eulera) — układ trzech kątów, za pomocą których można jednoznacznie określić wzajemną orientację dwu kartezjańskich układów współrzędnych o jednakowej skrętności w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej.

  Dodano: 31.01.2012. 17:26  


  Najnowsze