• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie, międzynarodowe warsztaty nt. odkrywania zasobów, Paryż, Francja

  12.10.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 5 listopada 2010 r. w Paryżu, Francja, odbędą się trzecie, międzynarodowe warsztaty nt. odkrywania zasobów.

  Wydarzenie ma zgromadzić naukowców, programistów i praktyków, aby dyskutować nad zagadnieniami badawczymi i doświadczeniami w opracowywaniu i wdrażaniu koncepcji, aplikacji i rozwiązań dotyczących rozmaitych zagadnień związanych z odkrywaniem zasobów.

  Zasób oznacza źródło informacji, takie jak magazyn danych czy system zarządzania bazą danych (np. formularz pytań albo wyszukiwarka tekstowa), połączenie między zasobami (indeks lub hiperłącze) czy też serwis taki jak aplikacja czy narzędzie. Zasoby są opisywane za pomocą podstawowych informacji, obejmujących nazwę, opis informacji wejściowych i wyjściowych, adres oraz rozmaite dodatkowe właściwości wyrażone w postaci metadanych.

  Odkrywanie zasobów to procesem identyfikacji i lokalizacji istniejących zasobów o określonych właściwościach. Maszynowe odkrywanie zasobów opiera się na automatycznym przeszukiwaniu, grupowaniu i klasyfikacji zasobów w Internecie. Zasoby są porządkowane według metadanych opisujących zawartość, semantykę, cechy charakterystyczne, wyniki, jakość itd. Systemy odkrywania zasobów umożliwiają wyrażenie pytań mających na celu zidentyfikowanie i zlokalizowanie zasobów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dynamiczna teoria zasobów - za jej twórcę powszechnie uważany jest David Ricardo. Teoria ta głosi, że ilość zasobów jest nieograniczona, ograniczona jest tylko nasza wiedza o nich. Rozwój społeczeństwa niekoniecznie musi prowadzić (tak jak w statycznej teorii zasobów) do katastrofy, albowiem rozwijająca się gospodarka staje się coraz bardziej zasobooszczędna, odkrywa nowe zasoby jak również wykorzystuje zjawisko substytucyjności. Planowanie zasobów dystrybucji (skr. DRP II) jest rozwinięciem metody DRP. W metodzie tej zwraca się uwagę na problem optymalnego doboru i wykorzystania zasobów, opracowania nowej koncepcji reagowania przedsiębiorstwa na zmiany w otoczeniu jako rozwiązanie problemu optymalizacji zasobów, a także dostosowanie zasobów do zapotrzebowania odbywające się poprzez wielostopniowy proces planowania. Szkoła zasobów i kompetencji - jedna z głównych koncepcji zarządzania strategicznego. Zakłada, że organizacja jest zbiorem aktywów (zasobów) i kompetencji. Koncepcja ta stanowi, że strategia jest w pierwszej kolejności budowana dla całej organizacji, a dopiero w następnej kolejności dla poszczególnych dywizji czy jednostek biznesu. W przeciwieństwi do innych szkół, szkoła zasobów i kompetencji zakłada, że zasób wiedzy i umiejętności firmy są czynnikami istotniejszymi w procesie tworzenia strategii niż sytuacja w otoczeniu.

  Zarządzanie taborem (także: Zarządzanie flotą) (ang. car fleet management - CFM) – jest to proces logistyczny dotyczący środków transportu polegający na alokacji i przepływie środków transportu, zasobów ludzkich oraz innych zasobów w powiązaniu z innymi procesami logistycznymi realizowany poprzez uporządkowany zbiór czynności (planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie). Uwzględnia się kryteria: czasu, efektywności spełniania celów organizacji, kosztów oraz lokalizacji. Celem zarządzania flotą jest porządkowanie działań mających na celu osiąganie pożądanych wyników jak również wykonywanie zadań przy optymalnym wykorzystaniu floty. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych - jest dziedziną teorii ekonomii neoklasycznej, badającą statyczne i dynamiczne warunki optymalności wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego. Aspekty statyczne dotyczą efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów przeznaczonych na ochronę i konserwację środowiska (zachowanie jego jakości i zasobów). Aspekty dynamiczne dotyczą zaś optymalnego wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego w procesie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Ekonomia środowiska bazuje na paradygmacie ekonomizacji – kryteria efektywności i optymalności ekologicznej traktuje się jako główne, natomiast kryteria bezpieczeństwa ekologicznego czy kryteria wynikające z koncepcji zrównoważonego rozwoju jako uzupełniające, dodatkowe.

  Zarządzanie tożsamością (ang. Identity Management) to zarządzanie prawami dostępu do zasobów informacyjnych, czyli procedury określające kto może mieć dostęp do zasobów informacyjnych oraz co może z tymi zasobami zrobić i systemy nadzorujące realizację tych ustaleń. Zasadą jest, że zakres dostępu powinien być minimalny, ale zarazem wystarczający do pełnienia wyznaczonych obowiązków (ang. least privilege). Efekt odbicia (ang. rebound effect) – opisany po raz pierwszy przez XIX-wiecznego brytyjskiego ekonomistę Williama Stanleya Jevonsa efekt polegający na zwiększeniu zużycia zasobów naturalnych mimo wzrostu produktywności ich użycia. Nazywa się go też czasem Paradoksem Jevonsa. Może on dotyczyć wielu różnych kategorii zasobów naturalnych, choć najczęściej analizuje się go w kontekście zużycia energii. W ekonomii zasobów naturalnych pojawił się ponownie za sprawą artykułu Daniela Khazzooma z 1980 roku.

  Repozytorium (łac. repositorium) – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Magazyn główny, centralny, zaprojektowany jednak w taki sposób, aby dostęp do wszystkich jego zasobów był równie łatwy. Niegdyś szafa na księgi i akta urzędowe. Dziś termin stosowany również w odniesieniu do najrozmaitszych zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. w Internecie. Resource Hacker (znany też jako ResHack albo ResHacker) to darmowy program do ekstraktowania zasobów stworzony przez Angusa Johnsona dla Windowsa. Program jest używany do modyfikacji programów lub elementów systemu operacyjnego przez ekstraktowanie zasobów z plików wykonywalnych (.exe), rozszerzeń programów (.dll) i plików zasobów (.res).

  Alokacja zasobów w gospodarce rozumiana jest przez wykaz lub wyczerpujący opis tego, co kto robi oraz kto co dostaje. Zakres możliwości alokacyjnych jest zależny od stanu techniki i wielkości zasobów w gospodarce. Ostateczna wartość alokacji zależna jest od gustów klienta, które decydują, jak ludzie oceniają to, co otrzymują.

  Klasyfikacja ABC (ang. ABC classification) jest klasyfikacją zasobów według malejącej wartości lub innych kryteriów (okresu przechowywania, długości czasu dostawy, podatności na kradzieże itp.). Dokonuje się podziału na trzy klasy: A, B i C. Klasa A obejmuje pozycje najdroższe wymagające szczególnej uwagi, do klasy B zaliczane są zasoby o mniejszej wartości, natomiast klasa C - to wszystkie pozostałe. Istotą klasyfikacji ABC jest, aby wysiłek zaoszczędzony przy kontroli i ewidencji zasobów grupy C, skierować na pozycje o większej ważności, czy też ważniejszych z punktu widzenia przydatności. Metoda ABC stosowana jest przy normowaniu i kontroli zapasów materiałowych, zaopatrzeniu materiałowym, sprzedaży i dystrybucji, itp.

  FastTrack Schedule jest to oprogramowanie do zarządzania projektami używane do planowania, śledzenia i raportowania celów projektu. Aplikacja umożliwia użytkownikom organizowanie zadań w plany projektowe, przypisywanie zasobów do zadań oraz przeglądanie szczegółów projektu w postaci wykresów Gantta, kalendarzy miesięcznych i histogramów zasobów. Wskaźnik R/P – wskaźnik wyrażający stosunek zasobów danego surowca R (reserves) do poziomu produkcji danego rodzaju paliwa P (production). Wskaźnik R/P określa prawdopodobny okres eksploatacji tych zasobów w latach, przy obecnym poziomie produkcji.

  Dodano: 12.10.2010. 17:17  


  Najnowsze