• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tydzień Mózgu 2010

  02.02.2010. 10:42
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Zapraszamy do udziału w konkursach dla dzieci i młodzieży organizowanych z okazji Światowego Tygodnia Mózgu. Konkursy organizowane są w ramach corocznej akcji edukacyjnej "Tydzień Mózgu" pod patronatem:
   Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego
   Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
   Polskiego Oddziału Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu "EDAB".  Jak co roku w Warszawie w siedzibie redakcji tygodnika "Polityka" przy ul. Słupeckiej 6 odbędą się wykłady skierowane do młodzieży i dorosłych mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu (15-19 marca 2010).

  Oprócz wykładów zaproszonych prelegentów planowane są cztery konkursy skierowane do jak najszerszego grona dzieci i młodzieży:
  · konkurs informatyczny na stronę internetową Tygodnia Mózgu 2011, pt. "Pokaż swoją dobrą stronę",
  · konkurs plastyczny "Zaprojektuj plakat Tygodnia Mózgu 2011",
  · konkurs muzyczny na piosenkę; o tematyce "neuronalnej", pt. "Co w głowie gra?",
  · konkurs literacko-publicystyczny ""Ludzie, odkrycia, anegdoty - z historii polskiej neurofizjologii".

  Każdy z konkursów posiada własną komisję oceniającą, w skład każdej weszli specjaliści z danej dziedziny.

  Laureaci konkursów otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a w przypadku konkursu informatycznego i
  plastycznego, zwycięskie projekty zostaną wykorzystane w przyszłym roku jako oficjalna strona internetowa/ plakat
  Tygodnia Mózgu 2011.

  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez komisje konkursowe odbędzie się przed planowanymi wykładami w
  Redakcji Polityki.

  Szczegóły dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w załączonych regulaminach.

  Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2010 r.

  Prace prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres:

  [email protected] lub tradycyjną pocztą na adres :

  Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
  ul. Pasteura 3
  02-093 Warszawa
  z dopiskiem " Tydzień Mózgu 2010


  Dodatkowe informacje na temat tegorocznego Tygodnia Mózgu oraz konkursów wraz z regulaminami można
  znaleźć na stronie: http://www.ptbun.org.pl/tm2010.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Światowy Tydzień Mózgu, Tydzień Mózgu (ang. Brain Awareness Week) – święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu. Obchodzone 12-16 marca od 1996 pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych (zapoczątkowane przez Dana Alliance for Brain Initiatives), a w Polsce od 1999 roku. Obchody są organizowane z inicjatywy Instytutu Nenckiego oraz wspierane przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN i Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA. Akcje edukacyjne odbywają się m.in. w Warszawie i Krakowie. Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation - DBS) – chirurgiczna metoda leczenia, polegająca na implantacji urządzenia zwanego rozrusznikiem mózgu, które wysyła impulsy elektryczne do określonej części mózgu. Śmierć mózgu – definicja śmierci utożsamiająca śmierć człowieka jako całości z nieodwracalnym ustaniem funkcji mózgu. Obecnie przyjęta w Polsce definicja śmierci jako śmierci całego mózgu obowiązuje od 2007 roku. Rozpoznanie śmierci mózgu pozwala na zaprzestanie dalszego, niecelowego leczenia oraz na pobranie ze zwłok narządów do celów transplantacyjnych.

  PACI (ang. partial anterior circulation infarct) – częściowy zawał mózgu obejmujący zakres unaczynienia tętnicy przedniej lub środkowej mózgu. Jest to rodzaj zawału mózgu związany z częściową niedrożnością jednej z tętnic krążenia przedniego mózgu (obejmującego tętnicę środkową i tętnicę przednią). Encefalomalacja, rozmiękanie mózgu (łac. encephalomalatio) – martwica rozpływna komórek tkanki nerwowej w danej części mózgu, spowodowana np. udarem mózgu.

  Wstrząśnienie mózgu – zaburzenie czynności pnia mózgu, będące wynikiem urazu lub zniesienia czynności komórek zwojowych mózgu bez znaczących zmian anatomicznych. TACI (ang. total anterior circulation infarct) – zawał mózgu w obszarze całego przedniego unaczynienia tzn. tętnicy środkowej i tętnicy przedniej mózgu.

  Tętnica przednia mózgu (łac. arteria cerebri anterior) – jedna z dwóch gałęzi końcowych tętnicy szyjnej wewnętrznej. Biegnie nad nerwem wzrokowym, a następnie w szczelinie podłużnej mózgu równolegle do tętnicy przedniej mózgu strony przeciwnej. W dalszym przebiegu obie tętnice przednie mózgu: prawa i lewa przewijają się wokół ciała modzelowatego i biegną ku tyłowi wzdłuż jego górnej powierzchni. Od tętnicy przedniej mózgu odchodzą: Zawał mózgu (ang. cerebral infarction) – niedokrwienny udar mózgu. Od udaru mózgu spowodowanego zawałem mózgu należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy.

  Niedokrwienie mózgu (ang. cerebral ischaemia, łac. ischaemia cerebri) – zaburzenie krążenia krwi w mózgu, spowodowane zakrzepem, skurczem lub uszkodzeniem ściany w określonej tętnicy doprowadzającej krew do mózgu, zatorem takiej tętnicy (najczęstsze są zatory sercowopochodne - materiał zatorowy np. skrzeplina pochodzi z jam serca lub tętniczo-tętnicze - materiałem zatorowym jest skrzeplina przyścienna w tętnicy). Niedokrwienie mózgu może dawać objawy przemijające i jeśli wycofują się one w ciągu 24 godzin, to określamy je jako przejściowe niedokrwienie mózgu czyli TIA, może też spowodować uszkodzenie trwałe i wtedy jest ono określane jako udar mózgu niedokrwienny.

  Ciało modzelowate, spoidło wielkie mózgu (łac. corpus callosum) – część mózgowia, najsilniej rozwinięte spoidło mózgu. Jest to pasmo istoty białej łączące dwie półkule mózgu. Położone jest na dnie szczeliny podłużnej mózgu.

  Neurostymulator (ang. neurostimulator) – jest zasilanym przez baterię urządzeniem zaprojektowanym w celu elektrycznej stymulacji mózgu. Neurostymulatory są integralną częścią chirurgicznie wszczepianych układów takich jak urządzenie do głębokiej stymulacji mózgu (DBS) czy urządzenie do stymulacji nerwu błędnego (VNS), wykorzystywanych w leczeniu chorób układu nerwowego. Mioklonie (myoclonus) – inaczej zrywania mięśniowe powstałe przez zmiany o różnym umiejscowieniu (rdzeń kręgowy, pień mózgu, kora mózgu i ośrodki podkorowe).

  Porażenie połowicze, hemiplegia – porażenie mięśni jednej połowy ciała (niedowład połowiczy, hemiparesis to z kolei niedowład mięśni jednej połowy ciała). Spowodowane jest uszkodzeniem drogi korowo-rdzeniowej w mózgu. Niedowład występuje po stronie przeciwnej do lokalizacji uszkodzenia z uwagi na skrzyżowanie dróg korowo-rdzeniowych (piramidowych)- droga rozpoczynająca się w jednej półkuli przechodzi na stronę przeciwną w pniu mózgu (skrzyżowanie piramid). Jeśli uszkodzenie występuje w torebce wewnętrznej mózgu porażenie połowicze przybiera charakterystyczną postać porażenia typu Wernickego-Manna. Jeśli uszkodzenie jest w lewej półkuli, to porażone będą kończyny po prawej stronie. Porażenie połowiczne najczęściej jest stwierdzane w przebiegu zawału mózgu, krwotoku do jamy czaszki (w tym udaru mózgu pochodzenia krwotocznego), bywa również objawem guza mózgu.

  Dodano: 02.02.2010. 10:42  


  Najnowsze