• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ubóstwo i niepełnosprawność w krajach rozwijających się, Londyn, Wlk. Brytania

  15.01.2013. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 3 - 5 kwietnia 2013 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się spotkanie pt. "Ubóstwo i niepełnosprawność w krajach rozwijających się" (Poverty and Disability in Developing Countries).

  Niepełnosprawność jest często wiązana z ubóstwem, aczkolwiek podjętych zostało stosunkowo niewiele rygorystycznych badań ilościowych. Bariery środowiskowe, ograniczony dostęp do edukacji i usług, zły stan usług społecznych z powodu ograniczeń ekonomicznych oraz dyskryminacyjne postawy i praktyki to niektóre z podstawowych czynników, które wpędzają niepełnosprawne osoby w ubóstwo.

  Konferencja poświęcona będzie dyskusji nad ilościowymi miarami inwalidztwa przy włączeniu zagadnień niepełnosprawności do działań na rzecz rozwoju gospodarczego w krajach o niskich i średnich dochodach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Igrzyska paraolimpijskie (pot. Paraolimpiada) – drugie pod względem wielkości zawody sportowe w wielu dyscyplinach dla zawodników z niepełnosprawnościami fizycznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi. W tym także niepełnosprawnych z problemami mobilności, po amputacjach kończyn, z utratą wzroku i porażeniem mózgowym. Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym - niepubliczna szkoła specjalna w Warszawie, działająca przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym. Szkoła powstała jako miejsce edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym. Obecnie kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, najczęściej sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami. Medicare – program ubezpieczeń społecznych, administrowany przez rząd Stanów Zjednoczonych, zapewniający ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które są w wieku 65 lat lub więcej, które są poniżej 65 lat ale są fizycznie niepełnosprawne, które mają wrodzoną niepełnosprawność fizyczną, lub dla tych, którzy spełniają innych specjalne kryteria.

  Etykieta postępowania z niepełnosprawnymi – zaproponowany prawdopodobnie w latach 70. XX wieku przez Ruch na rzecz Praw Niepełnosprawnych (Disability Rights Movement) zestaw reguł dobrych manier osób sprawnych w relacjach z osobami niepełnosprawnymi. Ten zestaw zasad odnosi się do szczególnie osób niepełnosprawnych ruchowo. Niepełnosprawność ruchowa – stan człowieka znajdującego się w sytuacji obniżonych możliwości motorycznych ciała. Zazwyczaj jest to związane z różnorakimi uszkodzeniami kończyn. Upośledzenie może wynikać ze zmian rozwojowych w okresie płodowym, chorób, wypadków oraz innych czynników mogących mieć wpływ na budowę ciała i działanie jego poszczególnych części.

  Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, oligofrenopedagogika) (grec.: "oligos" - pomniejszenie, "phren" - umysł; pomniejszona, obniżona sprawność umysłowa) dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podmiotem jest jednostka upośledzona umysłowo, przedmiotem proces jej rewalidacji obejmujący wszechstronny rozwój i przystosowanie do życia w społeczeństwie. Olimpiady Specjalne - celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym. Drugim, równie ważnym celem jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności.

  Dom pomocy społecznej – instytucja świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. Tenis na wózkach – dyscyplina sportu dla zawodników niepełnosprawnych grana na typowym korcie tenisowym. Ta dyscyplina sportu uprawiana jest w ponad stu krajach świata.

  Metoda Felicji Affolter - metoda stosowana w terapii osób niepełnosprawnych i autystycznych, której konstrukcja wynika z wnikliwych obserwacji dzieci o prawidłowym rozwoju, a konkretnie kolejności osiągania przez nie umiejętności motorycznych. Wiedza zdobyta podczas tych obserwacji pozwoliła Félicie Affolter na stworzenie metody, której celem jest pomoc dziecku w osiąganiu tychże umiejętności. Metoda jest skierowana przede wszystkim do dzieci, które ze względu na niepełnosprawność mają szczególne trudności w tym względzie.

  Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności.

  Niepełnosprawność intelektualna (obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego) – zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności).

  Dodano: 15.01.2013. 16:37  


  Najnowsze