• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uczestnicy międzynarodowej konferencji przyjęli deklarację ws. znajomości języków

  30.09.2011. 11:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl  W dwudniowej międzynarodowej konferencji "Kompetencje językowe podstawa sukcesu zawodowego i społecznego w Europie" uczestniczyło blisko 400 osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym eksperci zajmujący się nauczaniem języków, nauczyciele i wykładowcy akademiccy, przedstawiciele ośrodków badawczych, stowarzyszeń tłumaczy oraz przedstawiciele instytucji unijnych i Rady Europy.

  Wspólnie, w przyjętej przez aklamację, deklaracji końcowej wyrazili oni opinię, że powołanie przez Komisję Europejską Stałej Grupy Roboczej do spraw Języków przyczyniłoby się do wzmocnienia współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między państwami członkowskimi w obszarze wielojęzyczności. Pomogłoby również we współpracy na rzecz lepszego przygotowania obywateli do mobilności związanej zarówno z edukacją, jak i z pracą zawodową.

  Zaapelowali też o zagwarantowanie promocji uczenia się i nauczania języków odpowiedniego miejsca w nowej generacji unijnych programów edukacyjnych i młodzieżowych.

  Pozytywnie do rekomendacji zawartych w deklaracji odniósł się wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki. Przypomniał słowa Antoniego Czechowa, że bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu. Jak zaznaczył, choć od wypowiedzenia tych słów minęło przeszło sto lat, granice łatwo przekraczać, nie jest potrzebny paszport, to nieznajomość obcych języków nadal oddala narody od siebie. Podkreślił, że trzeba zrobić wszystko by to zmienić.

  Sielatycki poinformował, że rekomendacje będą przedmiotem debaty ministrów edukacji krajów UE, którzy w październiku spotkają się w Gdańsku.

  Z kolei dyrektor generalny do spraw edukacji i kultury Komisji Europejskiej Jan Truszczyński zauważył, że Komisja Europejska również przykłada ogromne znaczenie do mobilności i nauki języków obcych, co ma znaleźć odzwierciedlenie w przygotowanych obecnie przez nią programach. "Mobilność i znajomość języków obcych są z sobą powiązane. Mobilność bez znajomości języków jest niemożliwa" - powiedział.

  Truszczyński odniósł się też do pomysłu powołania Stałej Grupy Roboczej do spraw Języków. Zaznaczył jednak, że nie stanie się to już zaraz, natychmiast; wymaga bowiem czasu - najpierw muszą zostać zakończone prace nad programami.

  Konferencję "Kompetencje językowe podstawa sukcesu zawodowego i społecznego w Europie" zorganizowały Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy m.in. z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

  Podczas niej poruszane były takie zagadnienia jak: nabywanie kompetencji językowych i międzykulturowych w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej, czy wykorzystywanie znajomości języków obcych zarówno do porozumiewania się, jak i wspierania integracji społecznej. Uczestnicy spotkania rozmawiali również na temat wpływu sytuacji na rynku pracy na wzrost zapotrzebowania na usługi językowe, a także na temat konieczność bliższej współpracy między sektorami biznesu i edukacji.

  Konferencja była jednym z wydarzeń związanych z polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej.

  Potrzeba sprawnej komunikacji w językach obcych jest od wielu lat priorytetem edukacyjnym Unii Europejskiej. Jest też jednym z kluczowych zagadnień polskiego przewodnictwa w Radzie UE w obszarze edukacji. Polskim priorytetem wpisującym się w zagadnienia ważne z punktu widzenia UE, jest także zwiększenie mobilności młodych ludzi.

  PAP - Nauka w Polsce

  dsr/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Program Lingua (ang. Programme to Promote Foreign Language Learning - Lingua) - część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme dotycząca promocji nauczania języków obcych mająca na celu doskonalenie znajomości języków obcych. Program Lingua został zapoczątkowany w 1989 r. i skierowany przede wszystkim do uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli. Następnie rozszerzono jego działanie o obywateli Unii Europejskiej pracujących zawodowo na jej terenie. Komisja Spraw Unii Europejskiej jest stałą komisją senacką, której przedmiotem działania są sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Jej zadaniem jest również rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów. Edukacja i szkolenie 2010 – dokument Unii Europejskiej dotyczący rozwoju systemów opieki społecznej i edukacji. Został przyjęty 14 lutego 2002 roku przez ministrów edukacji oraz Komisję Europejską.

  Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007-2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Narodową Agencją programu LLP w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Języki Obce w Szkole – czasopismo skierowane do nauczycieli języków obcych. Powstało w 1957 roku jako pismo przedmiotowo-metodyczne ówczesnego Ministerstwa Oświaty. Języki Obce w Szkole dostarczają nauczycielom informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Służą wymianie doświadczeń, poszukują najskuteczniejszych metod i technik nauczania, inspirują do efektywnej pracy, informują o wszelkich nowościach wydawniczych, pracach MENu, instytutów naukowych związanych z oświatą i wydarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na nauczanie języków obcych.

  European Language Competence Licence Quality Alliance (ELCL QA) – międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz jakości w nauczaniu języków obcych. Wspiera oraz upowszechnia wdrażanie CEFR – Common European Framework of Reference for Languages. Inicjatywa ELCL QA funkcjonuje w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, we Włoszech oraz na Węgrzech, planowane jest rozszerzenie obszaru działania na kolejne kraje. Akredytację ELCL QA mogą uzyskać szkoły językowe, SJO uczelni wyższych, ośrodki szkoleniowe, prowadzące kursy językowe oraz niezależni lektorzy, którzy program nauczania języków obcych realizują zgodnie z zaleceniami CEFR oraz spełnieniają wymogi jakościowe ELCL QA. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest wyższą uczelnią zawodową wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 285. Założycielem uczelni jest mgr Jadwiga Barbara Moroz, która była dyrektorem działającego do 2007 r. prywatnego Policealnego Studium Turystyki, Języków Obcych i Zarządzania w Warszawie.

  Jacek Izydor Fisiak (ur. 10 maja 1936 w Konstantynowie Łódzkim) – polski filolog angielski, historyk języka angielskiego, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1965–2005 dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej, w latach 1985–1988 rektor tegoż uniwersytetu; w latach 1988–1989 minister edukacji narodowej; profesor Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu; członek Polskiej Akademii Nauk, członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Publiczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu - Powołane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako jedno z pierwszych w kraju w 1990 roku. Nauka w Kolegium trwa 3 lata (6 semestrów), w trybie dziennym jest bezpłatna. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia NKJO oraz mogą uzyskać stopień licencjata Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sprawując opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium, UMK umożliwia absolwentom kontynuację studiów w celu uzyskania stopnia magistra.

  ELCL QA: European Language Competence Licence Quality Alliance (ELCL QA) jest międzynarodowym stowarzyszeniem na rzecz jakości w nauczaniu języków obcych. Wspiera oraz upowszechnia wdrażanie CEFR – Common European Framework of Reference for Languages. Inicjatywa ELCL QA funkcjonuje w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, we Włoszech oraz na Węgrzech i wciąż trwa jego ekspansja na kolejne kraje. Akredytację ELCL QA mogą uzyskać szkoły językowe, SJO uczelni wyższych, ośrodki szkoleniowe, prowadzące kursy językowe oraz niezależni lektorzy, którzy program nauczania języków obcych realizują zgodnie z zaleceniami CEFR oraz spełnieniają wymogi jakościowe ELCL QA.

  Komisja do Spraw Unii Europejskiej (skrót: SUE) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Ogólnie rzecz biorąc zajmuje się ona sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.

  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji. Europejskie Ramy Kwalifikacji - inicjatywa Unii Europejskiej wiążąca systemy edukacji krajów, mający na celu zrozumienie zdobytych kwalifikacji w różnych państwach europejskich. Celem Ram jest promocja mobilności obywateli pomiędzy krajami oraz ułatwianie im uczenia się przez całe życie.

  Flexisecurity – w kontekście rynku pracy jest to system łączący bezpieczeństwo pracy z elastycznością zatrudnienia co ma służyć mobilności pracowników i zwiększenia ich zatrudnienia jak też zwiększeniu dostępu do edukacji i podnoszenia kwalifikacji. W praktyce pojęcie to oznacza zwiększenie możliwości zwolnienia pracownika jak i zwiększenie możliwości uzyskania nowej pracy. W czasie pozostawania bez pracy system flexsecurity zapewnia byłemu pracownikowi pełne bezpieczeństwo socjalne jak i dochody na podobnym poziomie jak w okresie zatrudnienia. System ten jest wspierany przez kraje UE. Stosowany jest m.in w Danii i Holandii. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – coroczna olimpiada przedmiotowa, przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów,
  przy współpracy z:

  Językoznawstwo ogólne to nauka o uniwersalnych regułach budowy i struktury języków świata, badająca też funkcje języka. Językoznawstwo ogólne pojawiło się w związku z potrzebą opisów języków obcych.

  Dodano: 30.09.2011. 11:04  


  Najnowsze