• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE i EUREKA rozpoczynają program Eurostars dla MŚP prowadzących prace badawcze

  09.11.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europa podjęła "kolejny krok w urzeczywistnianiu Europejskiej Przestrzeni Badawczej, tym razem z korzyścią dla MŚP [małych i średnich przedsiębiorstw]", twierdzi unijny komisarz ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik, który 2 października asystował w uruchomieniu programu Eurostars będącego częścią projektu EUREKA.

  Program zapewni wsparcie finansowe pochodzące od UE i z funduszy krajów członkowskich EUREKA dla młodych i innowacyjnych firm europejskich, które komisarz Potočnik określił jako fundament europejskiej gospodarki. Program stworzony jest specjalnie z myślą o niszowym rynku przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w zakresie badań i innowacji i jednocześnie spełniają definicyjne kryteria MŚP, mają siedzibę w kraju uczestniczącym w Eurostars oraz przeznaczają co najmniej 10 procent swoich rocznych obrotów na badania.

  - Elastyczność MŚP powoduje, że są one motorem napędowym europejskiej gospodarki. Mają zdolność szybkiego dostosowywania się do potrzeb rynku - powiedział komisarz.

  Istotne jest to, że inicjatywa ta została z zadowoleniem przyjęta przez środowisko MŚP. Emmanuel Leprince, przewodniczący europejskiej federacji MŚP zaawansowanych technologicznie, przemawiając podczas spotkania inauguracyjnego mówił o "wysokich oczekiwaniach" w stosunku do programu. Mówił również o zjawisku "szklanego sufitu", które uniemożliwia większości MŚP wykorzystanie swojego pełnego potencjału. Eurostars będzie pomagał stawiać pierwsze kroki na drodze rozwoju tym młodym firmom, które inwestorzy tak często postrzegają jako "niebezpieczną opcję".

  Atrakcyjność Eurostars polega na tym, że program ten jest opracowany specjalnie dla MŚP zaangażowanych w badania, powiedział Emmanuel Leprince. - Komisja rozwiązuje problemy związane na przykład z biurokracją, przepisami i standardami itp. Są to ważne kwestie, ale jednak nie specyficzne dla MŚP - wyjaśnił.

  Niektórzy przedstawiciele MŚP życzyliby sobie rozszerzenia kryteriów uczestnictwa, tak aby więcej firm mogło czerpać korzyści z programu. Ullrich Schröder, doradca ds. badań i rozwoju (B+R) w Europejskiej Unii Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME), powiedział, że liczba MŚP przeznaczających co najmniej 10 procent swoich obrotów na badania jest dość mała i że należy obniżyć próg do 5 procent zgodnie z definicją MŚP zaawansowanych technologicznie, stosowaną przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

  Reprezentujący słoweński zespół kierujący siecią EUREKA Ales Mihelic, dyrektor generalny w słoweńskim Ministerstwie Studiów Wyższych, Nauki i Techniki, przyznał, że 10 procent to dość wysoki próg, przy czym zauważył, że EUREKA ułatwiła uczestnictwo większej liczbie firm poprzez stwierdzenie, iż mogą one również przeznaczać na badania i rozwój 10 procent swojego FTE (ekwiwalent pełnego czasu pracy).

  Komisarz Potočnik podkreślił, w jaki sposób Eurostars będzie uzupełniać istniejące inicjatywy unijne, które mają wspierać MŚP prowadzące prace badawcze. Zgodnie z celem wytyczonym przez Komisję w szóstym programie ramowym (6PR) MŚP mają stanowić 15 procent uczestników projektów. Osiągnięcie docelowej liczby okazało się jednak trudne w niektórych dziedzinach. W 7PR Komisja uprościła zatem procedury administracyjne, zwiększyła fundusze na projekty małych i średnich przedsiębiorstw z 50 procent do 75 procent kosztu projektu oraz wprowadziła fundusz gwarancyjny. Wszystkie te działania mają w zamierzeniu ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom uczestnictwo w 7PR.

  Jednak jak zauważył komisarz, "MŚP zwykle nie kierują projektami w ramach programu Współpraca w 7PR". Natomiast Eurostars - zasilony kwotą 100 milionów euro z funduszy Komisji oraz kwotą 300 milionów euro od 22 państw członkowskich UE i pięciu krajów uczestniczących w 7PR - umożliwi małym i średnim przedsiębiorstwom kierowanie właśnie takimi projektami. Oczekuje się, że program przyciągnie dalsze 400 milionów euro w formie prywatnych inwestycji.

  - Eurostars wypełnia istniejącą wcześniej lukę za pomocą narzędzi, które były na naszym rynku, ale których nie używano w takim połączeniu - powiedział komisarz Potočnik. Uczestnictwo Komisji możliwe jest na mocy artykułu 169 Traktatu UE, który zezwala na udział Wspólnoty w programach badawczych prowadzonych wspólnie przez kilka państw członkowskich UE.

  Komisarz porównał te nowe i bliższe związki pomiędzy inicjatywą EUREKA a programami ramowymi do małżeństwa. Nawiązując do pytań w sprawie zaangażowania Komisji w finansowanie Eurostars po zakończeniu pierwszego sześcioletniego okresu, powiedział: "Jak wszystkim wiadomo, w małżeństwie nie wystarczy na początku powiedzieć 'tak'. Trzeba stale okazywać, że traktujesz ten związek poważnie".

  Komisarz kontynuował tę metaforykę w zakończeniu swojego przemówienia, kiedy to zapewniał, że jest szczęśliwy mogąc pełnić rolę drużby podczas tego ślubu i życzył programowi Eurostars długiego i szczęśliwego życia z całą gromadką małych i średnich przedsiębiorstw cieszących się dobrą kondycją.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców). Aiton Caldwell − spółka działająca na polskim rynku, świadcząca hostowane usługi telekomunikacyjne (SaaS) dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Firma obsługuje 40% polskiego rynku Pure VoIP oraz 2% polskiego rynku MŚP. Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Parlament Hanzeatycki – związek ponad 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych oraz innych organizacji w regionie Morza Bałtyckiego, których głównym celem jest wzmocnienie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Siedziba Parlamentu Hanzeatyckiego początkowo znajdowała się w Kopenhadze, przeniesiona została do Hamburga, gdzie zarejestrowana jest jako stowarzyszenie. Parlament Hanzeatycki to niezależna organizacja non profit.

  Enterprise Europe Network jest największą europejską siecią ośrodków wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Oferuje ona usługi informacyjne i doradcze w zakresie działalności firm na jednolitym rynku, wymianą technologiczną i dostępie do źródeł finansowania. Enterprise Europe Network tworzą różnego rodzaju instytucje wsparcia biznesu - izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego, uniwersyteckie centra transferu technologii. Ośrodki sieci działają na terenie każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także w niektórych krajach nienależących do UE (m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Rosja, Korea Południowa, Ukraina, Turcja czy Norwegia). Liczba ośrodków należących do sieci sięga obecnie niemal sześciuset. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) - instrument finansowy Unii Europejskiej utworzony w 1994 r. dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Siedziba funduszu znajduje się w Luksemburgu.

  Asseco Business Solutions (Asseco BS) – producent systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Oferta firmy obejmuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP, gotowe programy dla małych i średnich spółek (MŚP), rozwiązania mobilne oraz outsourcing IT i konsulting informatyczny. Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki.

  Program Fast Track Actions - program przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 17 kwietnia 2008; liderem programu jest Riccardo Petrella; program przedstawia propozycje zmian w prawie unijnym, które ograniczają zbędne obciążenia administracyjne dla prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej; program ma na celu obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw i usprawnienie ich funkcjonowania.

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich) – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Ideą wprowadzenia inicjatywy JEREMIE jest zapewnienie zasobów europejskich sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Komisja Gospodarki (skrót: GOS) – jest stałą komisją sejmową, która zajmuje się sprawami polityki gospodarczej. W szczególności: restrukturyzacją gospodarki, efektywnością przemysłu, handlu międzynarodowego i wewnętrznego, technologii, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego oraz samorządu pracowniczego, gospodarczego i pracodawców. Zajmuje się też sprawami związanymi z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez różne podmioty gospodarcze, dostosowywaniem norm prawnych (również w procesie legislacyjnym) do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw; sprawami rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług, sprawami turystyki, a także sprawami ochrony przed działaniem monopoli, w szczególności monopoli naturalnych, zapewniania wolności konkurencji na rynku, zasadności koncesjonowania zawodów i działalności gospodarczej, przeciwdziałania monopolizacji oraz ochrony praw konsumenta.

  Inkubator technologiczny – wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii.

  Dodano: 09.11.2011. 17:37  


  Najnowsze