• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Użyteczność a technologia edukacyjna - wpływ na wyniki badań, Sophia Antipolis, Francja

  27.07.2011. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 24 października 2011 r. w Sophia Antipolis, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Użyteczność a technologia edukacyjna - wpływ na wyniki badań".

  Użyteczność zawsze była kluczowym zagadnieniem w każdej aplikacji komputerowej, zwłaszcza jeżeli chodzi o oprogramowanie mające służyć w badaniach eksperymentalnych nad doskonaleniem uczenia się. To stworzyło potrzebę badań nad tym, jak problemy użyteczności mogą frustrować lub dezorientować użytkowników docelowych, szkodząc ostatecznie efektywności aplikacji.

  W czasie wydarzenia analizie poddane zostaną rozmaite aspekty użyteczności, w tym:
  - użyteczność stosowana w różnych technologiach;
  - różne technologie wykorzystywane w oprogramowaniu;
  - praca w zespole interdyscyplinarnym w celu tworzenia metod projektowania oprogramowania, które obejmują reguły użyteczności;
  - różne rodzaje teorii uczenia się i ich wpływ na budowanie oprogramowania oraz jego użyteczność.

  Program wydarzenia obejmie referaty techniczne, demonstracje, dyskusję panelową i burze mózgów w grupach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jednostka użyteczności publicznej - jest to urząd państwowy lub instytucja służąca zaspokajaniu potrzeb społecznych. Przykładami obiektów użyteczności publicznej są: Cognitive walkthrough – metoda badawcza używana przy ocenie użyteczności serwisów internetowych i aplikacji, w celu określenia problemów użyteczności. Odpowiada na pytanie, jak łatwo jest użytkownikom (przede wszystkim nowym) wykonywać zadania związane z systemem. Metoda przyjmuje założenie, że nowi użytkownicy wolą uczyć się obsługi systemu poprzez wykonywanie zadań, niż na przykład przez czytanie instrukcji. Użyteczność (ang. usability) – własność produktów decydująca o ich jakości użytkowej. Pojęcie to odnoszone jest najczęściej do interaktywnych urządzeń, aplikacji oraz stron internetowych (jako web usability).

  Teoria sprawiedliwości Sena - nowoczesna teoria sprawiedliwości powstała w latach ’80 (nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii 1998). Z jednej strony istnieją materialne cechy i rezultaty działań jednostek, a z drugiej prawa i wolności. Ilość dobra i jego użyteczność nie są odpowiednim wskaźnikiem dobrobytu jednostki lub wspólnoty. Powodem tego jest fakt, że nie wszyscy mają do tych dóbr dostęp oraz ich użyteczność nie zawsze jest prawidłowo postrzegana przez jednostki. Gospodarka komunalna – obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych.

  Teoria oczekiwanej użyteczności (ang. expected utility hypothesis) to hipoteza w teorii ekonomii dotycząca postępowania osób w warunkach ryzyka. Zgodnie z tą hipotezą, indywidualne osoby posiadają, lub zachowują się tak jakby posiadały, funkcję użyteczności U(·) zdefiniowaną na zbiorze pewnych alternatyw S i w obliczu ryzyka, gdy muszą wybrać losowe zdarzenie z wynikami w tym zbiorze, czynią to w taki sposób, aby zmaksymalizować wartość oczekiwaną funkcji użyteczności U(·). Mapa preferencji (z ang. preference map) albo mapa obojętności (z ang. indifference map) – zbiór nieskończonej liczby krzywych obojętności, które dostarczają konsumentowi pewnej ilości satysfakcji (użyteczności całkowitej). Przesuwając się w prawą stronę, napotykamy krzywe o coraz większej użyteczności krańcowej (stąd też krzywe te nie mogą się przecinać). Wybór krzywej jest uzależniony od posiadanych funduszy, stąd krzywe bliższe początkowi układu współrzędnego są łatwiej dostępne dla konsumenta.

  Konsumpcja – zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb. Wynika ona z użyteczności konsumowanego produktu lub usługi, która może mieć też dla konsumenta charakter subiektywny. Awersja do ryzyka – pojęcie z zakresu ekonomii, szczególnie ekonomii finansowej. Jest to cecha aktorów gospodarczych, którzy mając do wyboru pewność wypłaty określonej kwoty lub loterię o wartości oczekiwanej tej samej wysokości, preferują pewną wypłatę. Matematycznie jest to związane z wklęsłą funkcją użyteczności o ujemnej drugiej pochodnej. Pewną kwotę o użyteczności odpowiadającej użyteczności wartości oczekiwanej loterii nazywa się certainty equivalent (CE w grafice).

  Efekt skupienia jest błędem poznawczym polegającym na przywiązywaniu zbyt dużej wagi do jednego szczegółu, co zaburza racjonalną ocenę użyteczności rozważanego rozwiązania.

  Konsumpcja – w mikroekonomii to zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb. Wynika ona z użyteczności konsumowanego produktu lub usługi, która może mieć też dla konsumenta charakter subiektywny.

  Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. User-centered design) to podejście do projektowania interakcji człowieka z komputerem w którym potrzeby, wymagania i ograniczenia końcowego użytkownika są szczegółowo badane na każdym etapie procesu projektowego. Jest jedną z podstawowych metod użyteczności. Użyteczność publiczna - są to zadania, których cel stanowi: "bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych" (ustawa o gospodarce komunalnej). Poza sferą użyteczności publicznej gmina nie może prowadzić działalności w formach przewidzianych przez ustawę o finansach publicznych. W tym przypadku gospodarka komunalna może być prowadzona w formie spółki prawa handlowego.

  Krzywa obojętności – to zbiór takich kombinacji dóbr i usług, które sprawiają konsumentowi jednakowe zadowolenie, czyli dostarczają mu takiej samej użyteczności całkowitej. Jakość oprogramowania (ang. software quality) – ogół cech produktu programowego, które wpływają na zdolności spełniania przez niego określonych wymagań, m.in. elastyczność, funkcjonalność, integralność, niezawodność, efektywność, użyteczność, wydajność.

  Dodano: 27.07.2011. 15:17  


  Najnowsze