• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • V Sympozjum Archeologii Środowiskowej - organizatorzy czekają na referaty

  10.03.2010. 13:58
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Do 30 kwietnia można składać abstrakty referatów na V interdyscyplinarne Sympozjum Archeologii Środowiskowej i VII Warsztaty Terenowe przedstawicieli nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi, dotyczące wzajemnych relacji między rozwojem kulturowym człowieka i środowiskiem przyrodniczym w przeszłości. Spotkanie pt. "Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. - VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna" odbędzie się w dniach 22-24 września w Białowieży.

  Konferencja oraz sesja terenowa dedykowane prof. Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi, twórcy polskiej szkoły archeologii bałtyjskiej i prekursorowi badań nad rolą środowiska przyrodniczego w rozwoju społeczności pradziejowych na obszarze Polski północno-wschodniej, odbędą się siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego.

  Organizatorami przedsięwzięcia są: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Historyczno-Socjologiczny i Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Archeologii oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Białowieski Park Narodowy.

  Inicjatorzy konferencji liczą, że prezentacja metod rozpoznawania i odczytywania wpływu czynników ekologicznych na różne aspekty życia człowieka oraz skutków działalności człowieka w środowisku przyrodniczym przyczyni się do dalszego rozwoju współpracy przedstawicieli wymienionych dyscyplin nauki i wytyczy nowe obszary badawcze. Realizacji tego celu służy również prezentacja wyników najnowszych badań prowadzonych przez interdyscyplinarne zespoły badawcze, jak też z perspektywy poszczególnych dziedzin nauki: archeologii, paleobotaniki, archeozoologii, geomorfologii, hydrologii, geoekologii, gleboznawstwa, sedymentologii i dyscyplin pokrewnych.

  Tematyka konferencji będzie dotyczyć obszaru Europy środkowo-wschodniej zawartego w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna w czasach od V w. p.n.e. do VII w. n.e.

  To terytorium zróżnicowane pod względem uwarunkowań środowiskowych, które było areną głębokich przemian kulturowych zachodzących od wczesnej epoki żelaza, przez okres wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów, po początki wczesnego średniowiecza. Historyczne uwarunkowania tych procesów zostały już dość dobrze poznane dzięki badaniom archeologicznym i historycznym. Natomiast rola, jaką odegrały w nich czynniki ekologiczne oraz antropopresja, wynikająca z przemian kulturowych, pomimo podejmowanych dotychczas prób, są jeszcze słabo rozpoznane.

  Sesja terenowa konferencji zostanie poświęcona dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu Puszczy Białowieskiej.

  Konferencja zostanie zorganizowana dzięki opłatom indywidualnym, w tym opłacie konferencyjnej w wysokości 100 zł - wnoszonej przez każdego uczestnika. Organizatorzy podjęli starania o redukcję kosztów konferencji, w tym o pokrycie pełnych lub częściowych kosztów uczestnictwa (zakwaterowania i wyżywienia) referentów oraz autorów posterów.

  Dodatkowych informacji udziela dr Maciej Karczewski, ([email protected]), Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok, tel. 85 745-74-43, kom. 605-656-831.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Piotr Dyczek (ur. w 1956 r.) - polski archeolog, doktor hab. nauk historycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Zakładu Kultury Materialnej Antyku w tymże Instytucie oraz kierownikiem Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził liczne archeologiczne misje badawcze (m.in. w Egipcie, Sudanie, Bułgarii). Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (IA UW) - instytut Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach Wydziału Historycznego, kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich. Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy pl. Uniwersyteckim 1 w Białymstoku.

  Przemysław Urbańczyk (ur. 21 października 1951) - prof. dr hab., mediewista archeolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; poprzednio wykładowca w Instytucie Historii w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF) PAN oraz członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Opublikował ponad 240 tekstów z zakresu historii i archeologii wczesnego średniowiecza Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku. Grzegorz Zackiewicz (ur. 1971) – historyk dziejów najnowszych. Absolwent historii (1996) Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Doktorat (2002) i habilitacja (2014) na Uniwersytecie w Białymstoku. Adiunkt w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Główne zainteresowania badawcze to historia polityczna i historia idei I połowy XX wieku oraz stosunki polsko-rosyjskie i polsko-radzieckie XIX-XX w.

  Marek Konarzewski (ur. 18 czerwca 1961 w Białymstoku) - biolog, badacz i popularyzator nauki, profesor nauk biologicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN, członek korespondent PAN. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęło swoją działalność w 1972 roku jako Sekcja Wydawnicza Filii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1997 Filia Uniwersytetu Warszawskiego uzyskała samodzielność i powstał Uniwersytet w Białymstoku. Oferta wydawnicza została wówczas rozszerzona o podręczniki akademickie, czasopisma naukowe oraz prace zbiorowe i materiały z konferencji odbywających się w nowo powstałych wydziałach, katedrach i instytutach.

  Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku. Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Pogodna 65 w Białymstoku.

  Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Sosnowej 64 w Białymstoku.

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy pl. Uniwersyteckim 1 w Białymstoku. Archaeologia Polona jest polskim naukowym czasopismem archeologicznym, wydawanym w języku angielskim corocznie przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, z przeznaczeniem dla szerokiego kręgu czytelników międzynarodowych. Głównym celem periodyku jest prezentacja szerokiego zakresu różnorodnych podejść do najważniejszych problemów współczesnej archeologii.

  Wydział Nauk o Ziemi - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki geograficzne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Nauk o Ziemi funkcjonujący w obecnym kształcie. Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (IA UŁ) - funkcjonujący w ramach Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.

  Renata Ciołek (ur. 1972) - archeolog, numizmatyk, doktor habilitowana nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 ukończyła archeologię na UW (habilitacja 2011 r.) Od początku działalności naukowo-dydaktycznej związana z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Pracowni Numizmatycznej Wydziału Historycznego. Główny wykonawca międzynarodowego projektu korpusu znalezisk monet antycznych na ziemiach Polski Fundmünzen der römischen Zeit in Polen] (FMRPL). Specjalność: archeologia okresu rzymskiego, numizmatyka rzymska i grecka, w tym szczególnie mennictwo antyczne na Półwyspie Bałkańskim. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku - polska fundacja założona w 2004 w celu wspierania rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i studenckiej.

  Albertyna Ewa Szczudłowska-Dembska (ur. 9 grudnia 1934, zm. 17 września 2013) – polski egiptolog, prof. dr hab., specjalistka w zakresie dziejów i kultury Starożytnego Wschodu, wieloletni kierownik Zakładu Egiptologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Instytutu Historii Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu Białostockiego, w latach 1987-1997 członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN oraz w latach 1962-1972 Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.

  Dodano: 10.03.2010. 13:58  


  Najnowsze