• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Białymstoku kurs na temat fal elektromagnetycznych

  24.11.2010. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Bezpłatne szkolenie "Fale elektromagnetyczne - zastosowania - zagrożenia - fakty i mity" dla osób spoza społeczności akademickiej organizuje Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej. Na kurs można się zgłaszać do 1 grudnia.

  Celem kursu jest przedstawienie nowoczesnych zastosowań fal elektromagnetycznych oraz zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami technicznymi w zakresie transmisji fal elektromagnetycznych.

  W czasie wykładów zostaną omówione m.in. fakty i mity dotyczące oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzkie. Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy będą za to mogli eksperymentalnie zbadać wybrane urządzenia przeznaczone do transmisji fal, w tym falowody i anteny. Dowiedzą się również, jakie są zakłócenia elektromagnetyczne i jak współistnieją różne systemy łączności (m.in. Wi-Fi i Bluetooth).

  Szkolenia i kursy są adresowane do osób, które chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, w szczególności do nauczycieli przedmiotów ścisłych.

  Zajęcia odbędą się 4 i 5 grudnia. Cykl szkoleniowy obejmuje 12 godzin zajęć: 6 godzin wykładów i 6 godzin laboratoriów.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy"

  Szczegółowy program kursu Fale elektromagnetyczne - zastosowania - zagrożenia - fakty i mity" jest dostępny tutaj.

  PAP - Nauka Polsce

  lt/ agt/ bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Fale alfa – drgania fal elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości 8–13 Hz wynikających z synchronicznej i spójnej aktywności elektrycznej komórek rozrusznikowych wzgórza. Znane też jako fale Bergera na cześć twórcy EEG Hansa Bergera. Choroba mikrofalowa, choroba telegrafistów – zmiany patologiczne w ciele człowieka pod wpływem pola elektromagnetycznego. Na temat przyczyn i rzeczywistego występowania tej choroby, zwłaszcza w przypadku słabych pól elektromagnetycznych istnieją liczne dyskusje i rozbieżności. Kurs pełzający – technika utrzymywania kursu wymiennego danej waluty, na takim poziomie, który umożliwia tylko niewielki wzrost lub spadek (tzw. „pełzanie”) kursu w okresie jednodniowym lub tygodniowym (o np. 2,5% na tydzień).

  Antena paraboliczna – element urządzenia radiotechnicznego, przeznaczony do emitowania i odbioru fal elektromagnetycznych oraz do budowy łączy mikrofalowych o silnej kierunkowości. Monofunduszowość - jedna z zasad w zakresie finansowania programów operacyjnych Unii Europejskiej. Zgodnie z jej założeniami jeden określony program operacyjny musi być finansowany przy pomocy środków z jednego tylko funduszu strukturalnego. Zasada ta obowiązuje na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., w którym dokonano rewizji trybu korzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Odporność udarowa urządzenia - jest to zdolność pracującego urządzenia do zachowania swoich właściwości poprawnego przy oddziaływania zakłóceń elektromagnetycznych lub umownego sygnału. Wpływ promieniowania telefonów komórkowych na zdrowie: Stale zwiększająca się ilość używanych telefonów komórkowych na całym świecie spowodowała wzrost zainteresowania tematem związanym z wpływem promieniowania telefonów komórkowych na zdrowie. Powodem tego jest fakt, iż telefon komórkowy wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fal mikrofalowych. Zainteresowanie to obejmuje dużą liczbę badań naukowych (zarówno o charakterze epidemiologicznym jak i eksperymentalnym in vivo oraz in vitro, na roślinach, zwierzętach i ludziach) dotyczących skutków oddziaływań pól elektromagnetycznych (PEM) o charakterystykach używanych w bezprzewodowych urządzeniach telekomunikacyjnych takich jak: telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe DECT, telewizja cyfrowa DVB-T, sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) i inne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), bazując na konsensusie środowisk naukowych i medycznych, stwierdziła, że efekty zdrowotne (takie jak bóle głowy) najprawdopodobniej nie są wywołane przez telefony komórkowe lub stacje bazowe. WHO spodziewa się, że w latach 2009–2010 zostaną utworzone zalecenia dotyczące telefonów komórkowych.

  Pasmo S (ang. S band) — fragment widma fal elektromagnetycznych w zakresie promieniowania mikrofalowego o częstotliwościach od 2 do 4 GHz położone po obu stronach umownej granicy 3 GHz pomiędzy UHF i SHF. Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) jest jednym z programów opracyjnych służących realizacji Narodowego Plany Rozwoju 2004-2006. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych.

  Kurs – cykl edukacyjnych zajęć, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w określonym zakresie. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia albo zaspokojenie własnej ciekawości lub osobistych aspiracji. W czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia, np. lekcje z nauczycielem lub na odległość, wykłady i seminaria akademickie, kierowana przez instruktora praca z tekstami (instrukcje, podręczniki, encyklopedie), ćwiczenia praktyczne (np. laboratoria, warsztaty, pracownie projektowe).

  Radiotechnika to dział nauki i techniki obejmujący teorię i zastosowanie w praktyce drgań elektromagnetycznych (fal radiowych) do przenoszenia sygnałów na odległość.


  Separacja galwaniczna (bariera galwaniczna, izolacja galwaniczna) – izolacja między co najmniej dwoma blokami funkcyjnymi systemu elektrycznego tak, aby prąd elektryczny nie przepływał bezpośrednio z jednego bloku do drugiego. Energia i informacje mogą być nadal wymieniane między blokami za pomocą sprzężenia optycznego, indukcyjnego, pojemnościowego, za pomocą fal elektromagnetycznych lub akustycznych (np. dzięki piezoelektryczności). Izolacja galwaniczna jest stosowana wtedy, gdy dwa lub więcej układów elektrycznych mają wymieniać informacje lub energię, ale ich masy elektryczne są na różnych potencjałach . Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.

  Dodano: 24.11.2010. 00:47  


  Najnowsze