• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Łodzi studencka konferencja o bioróżnorodności

  14.04.2010. 18:39
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  85 zagranicznych studentów bierze udział w 12. edycji międzynarodowej konferencji poświęconej bioróżnorodności ekosystemów. Spotkanie rozpoczęło się 14 kwietnia, a zakończy 18 kwietnia w ośrodku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie.


  Konferencję organizuje Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego w Polsce z siedzibą przy Politechnice Łódzkiej we współpracy z Uniwersytetem Bałtyckim z siedzibą w Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja).

  Studenci, m.in. z Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Polski, rozmawiają o powiązaniach między standardem życia, a bioróżnorodnością i zasobami naturalnymi. Tematyka wykładów i warsztatów koncentruje się na zagadnieniach zachowania bioróżnorodności ekosystemów - zarządzaniu, ekonomii, aspektach etycznych i poprawie jakości życia.

  Na jeden dzień - 16 kwietnia - studenci wyjadą do Centrum Kształcenia Międzynarodowego w Łodzi, gdzie wezmą udział m. in. w "Bałtyckiej Debacie" ze studentami Politechniki Łódzkiej. Jak informuje rzecznik Politechniki dr Ewa Chojnacka, tematem łódzkiego spotkania będzie "Energia Jądrowa - za czy przeciw?" - m.in. w ujęciu socjologicznym, ekonomicznym i etycznym.

  Przyjęta forma debaty wywodzi się z zasad obowiązujących dla słynnych debat oxfordzkich. Zgodnie z obowiązującymi zasadami najważniejszym efektem udziału w dyskusji ma być umiejętność prowadzenia logicznych i efektywnych dyskusji. Uczestnicy przedstawiają swoją argumentację, strona przeciwna odpowiada na przedstawione argumenty. Następnie role grup biorących udział w dyskusji odwracają się.

  Po debacie studenci zwiedzą Muzeum Kinematografii oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną, gdzie poznają kulturę i tradycje miasta. W związku z tragicznym wypadkiem samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem organizatorzy zrezygnowali jednak z zaplanowanej wcześniej dyskoteki w Łodzi.

  ***

  Program Uniwersytetu Bałtyckiego powstał w 1991 roku w Szwecji. Uczestniczy w nim 160 uczelni z 14 krajów regionu Morza Bałtyckiego. Program Uniwersytetu skupia się na problemach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i demokracji w regionie. Ma wspierać kluczową rolę, jaka odgrywają uczelnie wyższe w budowaniu demokratycznego, pokojowego, zrównoważonego rozwoju.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rada Państw Morza Bałtyckiego, CBSS (Council of the Baltic Sea States) – organizacja międzynarodowa powstała z inicjatywy rządów Niemiec i Danii, które w dniach 5–6 marca 1992 zorganizowały konferencję ministrów spraw zagranicznych w Kopenhadze. Powołano wówczas do życia Radę Państw Morza Bałtyckiego, początkowo jako forum współpracy międzyrządowej. Rada Państw Morza Bałtyckiego jest kolejnym etapem instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego po zimnej wojnie. Tuż po jej zakończeniu rządy Polski i Szwecji, wystąpiły z propozycją zwołania konferencji szefów rządów, poświęconej ochronie środowiska Morza Bałtyckiego. Na konferencji, która odbyła się w dniach 2–3 września 1990 roku w Ronneby w Szwecji, przyjęto Deklarację Morza Bałtyckiego. Rady Państw Morza Bałtyckiego nie należy mylić z Radą Bałtycką, która jest politycznym związkiem Litwy, Łotwy i Estonii. oikos Warszawa (oikos Warsaw) to polski oddział oikos International, międzynarodowej organizacji studenckiej inspirowanej ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos Warszawa działa jako Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju OIKOS przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiada obecnie około 30 aktywnych członków: studentów Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji.

  Marcin Brzozowski (ur. 21 kwietnia 1978 roku w Łodzi) – polski aktor, wykładowca na wydziale aktorskim Łódzkiej Szkoły Filmowej. Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych.

  EuroregionBałtyk (ERB) – zinstytucjonalizowana forma współpracy transgranicznej w południowo-wschodniej części region bałtyckiregionu Morza Bałtyckiego, obejmującą osiem regionów z Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. ERB był pierwszym euroregionem, który do formalnej współpracy włączył partnera z Federacji Rosyjskiej. Od początku istnienia celem ERB była poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących jego obszar, promocja kontaktów i współpracy społeczności lokalnych oraz zrównoważony rozwój regionu. Partnerami ERB są regiony zarówno starych, jaki i nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obwód kaliningradzki z Rosji, dzięki czemu Euroregion stanowi skuteczną sieć kontaktów i powiązań ponad granicami, przyczyniając się do promocji dialogu politycznego i reform oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzmacniając tym samym demokrację lokalną i wspierając bezpośrednie kontakty społeczności obywatelskich. We współpracę w ramach ERB aktywnie zaangażowane są zarówno władze lokalne i regionalne, instytucje sektora publicznego i prywatnego jak i organizacje pozarządowe. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej – jednostka organizacyjna Politechniki Łódzkiej prowadząca działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Siedziba wydziału znajduje się w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 213.

  TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) to projekt zainicjowany przez rząd Niemiec, Komisję Europejską i UNEP, mający na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zyski płynące z dobrze funkcjonujących, zdrowych ekosystemów wykazujących się wysoką bioróżnorodnością, oraz na rosnące koszta niszczenia ekosystemów. W tym celu TEEB stara się stworzyć syntezę zagadnień naukowych, ekonomicznych i ich implikacji politycznych. "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich.

  Życie Uczelni: biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej – pismo wydawane przez Politechnikę Łódzką od października 1984 roku, opisujące wszystkie wydarzenia mające miejsce na uczelni. Redaktorem naczelnym pisma od 1990 roku jest dr inż. Ewa Chojnacka. Biuletyn zawiera stałe działy, są to: wydarzenia, uczelnia w liczbach, nauka, kształcenie, konferencje i sympozja, opinie, rozmaitości, studenci, wspomnienia, wystawy, sport.

  Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność (ang. biodiversity) – zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji.

  TV Kortowo: Telewizja Kortowo - to telewizja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Powstała w 1989r na Akademii Rolniczo-Technicznej jako Studio Telewizji Kasetowej. Telewizja Kortowo zajmuje się przygotowywaniem materiałów filmowych o Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Są to zarówno filmy o historii uczelni, jej dorobku naukowym, ofercie kształcenia jak i różnego rodzaju materiały dydaktyczne, promocyjne, reklamowe a także bieżące reportaże z życia uniwersytetu. TV Kortowo szkoli studentów w zakresie realizacji materiałów dziennikarskich, obsługi kamer, montażu oraz realizacji filmów. Swoją nazwę wzięła od dzielnicy Olsztyna - Kortowa, w której znajduje się miasteczko akademickie Uniwersytetu. Studenci tworzą również program humorystyczny "Szołżak". Karta Ziemi (ang. Earth Charter) – deklaracja podstawowych zasad i wartości etycznych, postrzeganych przez twórców jako przydatne w budowaniu sprawiedliwego, zrównoważonego i pokojowego globalnego społeczeństwa XXI wieku. „Karta ma na celu rozbudzenie we wszystkich ludziach nowego poczucia globalnej współzależności i współdzielonej odpowiedzialności za dobro całej ludzkiej rodziny, większą społeczność życia oraz przyszłe pokolenia.”(Czym jest Karta Ziemi). Karta Ziemi powstała w wyniku międzynarodowego, międzykulturowego dialogu wokół wspólnych celów i wartości związanych z ideą zrównoważonego rozwoju.

  Tomasz Solarewicz (ur. 1 stycznia 1966 r. we Wschowie) - scenarzysta, aktor drugoplanowy. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1991-1993 studiował w Wyższym Studium Zawodowym Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. W 1994 ukończył Zaoczne Wyższe Zawodowe Studium Scenariuszowe PWSFTviT w Łodzi. Robert Mąka - (ur. 22 kwietnia 1963 w Warszawie) - absolwent wydziału fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1988) oraz Scenopisarstwa Łódzkiej Szkoły Filmowej (1996). Wydawca, pisarz, scenarzysta. Autor zbioru opowiadań pt. "Wielka gra" (1994), artykułów popularnonaukowych i reklam.

  Ryszard Brylski (ur. 1 kwietnia 1950 roku w Głownie) – polski reżyser filmowy. Absolwent Wydziału Grafiki łódzkiej ASP i Wydziału Reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Michał Staszczak (ur. 5 kwietnia 1975 w Radzyniu Podlaskim) – polski aktor teatralny i filmowy, pedagog. Absolwent wydziału aktorskiego łódzkiej filmówki (1998). Od 1998 jest aktorem Teatru im. S. Jaracza w Łodzi. Od 2001 pracuje także jako wykładowca na wydziale aktorskim PWSFTviT.

  Dodano: 14.04.2010. 18:39  


  Najnowsze