• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W marcu - Europejski Tydzień e-Umiejętności

  18.02.2010. 20:04
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Upowszechnienie wiedzy nt. możliwości wynikających z używania komputerów i zachęcenie młodych ludzi do studiowania kierunków informatycznych - to główne cele I Europejskiego Tygodnia e-Umiejętności. Odbędzie się on w 20 krajach UE, a udział w nim weźmie ponad 300 tys. osób.

  I Europejski Tydzień e-Umiejętności potrwa od 1 do 6 marca - poinformował prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Stefan Kamiński. Szkolenia i warsztaty organizowane w jego ramach zostały dostosowane do potrzeb i umiejętności ponad 300 tys. uczestników, którym pozwolą na nawiązanie kontaktu ze światem za pośrednictwem komputera, a w konsekwencji zwiększą ich szanse na rynku pracy.

  Za realizację projektu powstałego dzięki Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu odpowiedzialne są DIGITALEUROPE oraz European Schoolnet, które współpracują z partnerami w 20 krajach Unii Europejskiej.

  "W Polsce mamy dobrze rozwinięty system edukacji dostosowanej do epoki przemysłowej, ale teraz mamy epokę cyfrową. Dlatego posługiwanie się e-umiejętnościami powinno być wdrażane już w wieku dziecięcym i potem kontynuowane przez cały okres edukacji, a także po jej zakończeniu. E-umiejętności są w dobie cyfrowej tym, czym była umiejętność pisania i czytania w epoce przemysłowej" - powiedział podczas konferencji w Warszawie wiceprezes KIGEiT Jarosław Tworóg.

  Dodał, że skuteczność całości "systemu edukacyjnego i kształcenia ustawicznego zdecyduje o tempie rozwoju gospodarki przez najbliższe kilkadziesiąt lat".

  Z roku na rok rośnie znaczenie e-umiejętności, które stają się niezbędne na rynku pracy. W efekcie pracownicy, którzy nie potrafią obsługiwać komputera, mają coraz większe problemy ze znalezieniem zajęcia. Jednocześnie pracodawcy sygnalizują deficyt wyspecjalizowanych pracowników IT, którzy w związku z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii wdrażanych w przedsiębiorstwach, stają się najbardziej poszukiwanymi fachowcami. Z szacunków wynika, że w 2008 roku w krajach UE brakowało pół miliona informatyków - podała Izba.

  "Rozwój nowoczesnych technologii jest tak dynamiczny, że potrzeba uczenia się jest niezwykle ważka. Około 60 proc. obecnych pięciolatków będzie w przyszłości pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją" - powiedział podczas konferencji dyr. Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA Włodzimierz Marciński.

  Inspektor Wydziału Instrumentów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wojciech Szajner tłumaczył, że istnieją trzy obszary działań, które mają największe znaczenie. Pierwszy to prowadzenie badań własnych. "Niedawno skończyliśmy badanie, które miało odpowiedzieć na kilka pytań związanych z zapotrzebowaniem na kompetencje i wiedzę w polskiej gospodarce w perspektywie kilkunastu lat. Wynikiem jest to, że w polskiej gospodarce prognozujemy zwiększenie popytu na nowe zawody związane z technologiami informatycznymi, jak i praktycznym wykorzystaniem wiedzy technicznej, umiejętności informatycznych w życiu zawodowym" - mówił.

  Dodał, że potrzebne jest położenie nacisku na kształcenie ustawiczne i szkolenia pracowników przedsiębiorstw, dlatego że osoby opuszczające uczelnie w perspektywie najbliższych dziesięciu lat nie będą w stanie zaspokoić potrzeb gospodarki na konieczne kompetencje. "Dlatego kładzenie nacisku na kształcenie ustawiczne na zdobywanie nowej wiedzy w tym wiedzy związanej z e-umiejętnościami jest szczególnie istotne" - mówił.

  Oprócz tego PARP realizuje projekt szkoleniowy skierowany do pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy rejestrując się na platformie e-learningowej mogą uzyskać darmowe szkolenia w 18 obszarach tematycznych. Jednak - jak powiedział Szajner - jedynie 1 proc. pracowników polskich przedsiębiorstw korzysta z e-learningu. "Naszym odczuciu jest to forma bardzo przydatna, dlatego że kształcenie w formie e-learningowej odbywa się we własnym tempie, uczący się zawsze mają poczucie indywidualizacji kształcenia" - mówił.

  Trzecim obszarem kształcenia ustawicznego są konkursy dotyczące szkoleń. W ramach konkursów PARP finansuje usługi szkoleniowe skierowane do sektora przedsiębiorstw. W najbliższym roku Agencja planuje zorganizować dwa konkursy. Pierwszy na realizację studiów podyplomowych, w ramach którego będzie można uzyskać dodatkowe punkty za realizację studiów o charakterze technicznym, a drugi na tzw. szkolenie otwarte. Może się do niego zgłosić każda osoba zatrudniona w sektorze przedsiębiorstw. Kryterium będącym warunkiem uzyskania dofinansowania będzie realizacja projektu dotyczącego albo wiedzy i umiejętności technicznych lub praktycznego wykorzystania technologii - tłumaczył Szajner.

  Dodał, że konkurs na studia podyplomowe ma być ogłoszony w lutym, a studiów otwartych w marcu.

  Z badań Eurostatu wynika, że 7 proc. obywateli państw UE nigdy nie korzystało z komputerów, głównie z powodu braku wiedzy o ich obsłudze. Ze statystyk wynika, że do końca 2009 roku co trzeci mieszkaniec Unii nigdy nie korzystał z internetu. W Polsce dostępność internetu wypadła jeszcze gorzej - prawie 40 proc. Polaków nie miało nawet okazjonalnego kontaktu z globalną siecią. W Norwegii, będącej liderem "internetyzacji" społeczeństwa, mniej niż co dziesiąty obywatel tego kraju nie korzysta z internetu.

  DIGITALEUROPE, działająca uprzednio pod nazwą EICTA, to głos europejskiego przemysłu producentów technologii cyfrowych skupiający duże i małe przedsiębiorstwa działające w sektorach technologii komputerowo-informacyjnych oraz elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. W skład DIGITALEUROPE wchodzi 58 czołowych międzynarodowych firm, 41 krajowych stowarzyszeń oraz 29 państw europejskich. DIGITALEUROPE reprezentuje ponad 10000 firm z całej Europy zatrudniających ponad 2 mln pracowników i generujących przychody przewyższające bilion euro.

  Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji podpisała kontrakt dotyczący koordynacji tygodnia e-umijejętności w 2009 r. Jest to jeden z wielu projektów, których wspólnym celem jest przeciwdziałanie rosnącej luce kompetencyjnej w obszarze e-umiejętności. Stanowi ona najpoważniejszą barierę w budowie społeczeństwa informacyjnego jak i dla wzrostu przemysłu elektronicznego i teleinformatycznego.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biurokracja profesjonalna – typ struktury organizacyjnej. Opiera się na standaryzacji wiedzy i umiejętności zawodowych. Jest scentralizowana, z reguły wykonuje zadania trudne, wymagające specjalistycznych umiejętności. Pracownicy zwykle mają stały kontakt z klientami. Często pracują samodzielnie. Ważną rolę odgrywa szkolenie i ujednolicanie wiedzy i kultury pracowników. Praca grupowa – forma współpracy naukowej. Ma ona na celu odkrycie różnic indywidualnych uczniów, kształtowanie ich wiedzy, umiejętności ogólnych (m.in. umięjętność współpracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność krytycznego myślenia), postawy, jak również uczenia się od siebie i łączenia umiejętności poszczególnych uczniów do określonego zadania Specjalność zawodowa - jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

  Alfabetyzm – określenie odnoszące się do podstawowych zasobów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym danej zbiorowości ludzkiej. Wymagany zestaw tych zasobów zależy od czynników historycznych i społeczno-kulturowych. Dotyczy kompetencji zdobywanych przez całe życie jednostki i uznawanych w danej epoce za podstawowe, stanowiące wymóg społeczny i poddawane kontroli społecznej. Dotyczy zarówno cech zdobywanych w edukacji nieformalnej, jak i drogą formalnego systemu nauczania. Alfabetyzm odnosi się nie tylko do umiejętności czytania i pisania, ale też do podstawowej wiedzy matematycznej, geograficznej, biologicznej, fizycznej, technicznej, o społeczeństwie oraz umiejętności jak posługiwanie się komputerem i internetem. 1. Mądrość w najwęższym znaczeniu to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. W innym ujęciu można powiedzieć, że mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia.

  Umiejętność (z ang. skill) to obok współczynników typ danych liczbowych w grach fabularnych, opisujących postać gracza. Umiejętności określają jak zaawansowana jest w danej dziedzinie postać. Im większa jest wartość danej umiejętności, tym łatwiej jest wykonać postaci test związany z nią. Umiejętności dotyczą zasadniczo dziedzin, których można się nauczyć; ponadto zwykle łatwiej jest je zdobyć (lub zwiększyć ich poziom) niż współczynniki. Kwalifikacje zawodowe – rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje.

  Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej. Kompetencje organizacji (kompetencje przedsiębiorstwa) - posiadanie przez organizację (przedsiębiorstwo) możliwości takiego łączenia wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych. Kompetencje organizacji definiowane są również w ramach tzw. szkoły zasobowej. Wtedy kompetencje organizacji mogą zostać określone jako posiadanie przez przedsiębiorstwo umiejętności łączenia wiedzy i zasobów w celu realizacji zamierzeń strategicznych. Przykładem kompetencji posiadanych przez organizację może być model zarządzania, system kontroli, a przez przedsiębiorstwo system nadzoru produkcji.
  Dla przedsiębiorstw największe znaczenie ma posiadanie kluczowych kompetencji, czyli takich, które pozwalają realizować zamierzenia strategiczne przy zbudowaniu przewagi konkurencyjnej. Przykładem może tutaj być kompetencja Zeissa w zakresie produkcji szkieł optycznych. Kluczowa kompetencja jest tym cenniejsza dla organizacji, im bardziej organizacja jest w stanie ją obronić przed substytucją lub imitowaniem przez konkurencję.

  Memorandum dotyczące uczenia się przez całe życie – dokument który został wydany przez Komisję Europejską w 2000 roku. Uczenie się przez całe życie zostało zdefiniowane jako: "Wszelkie formy nauki podejmowane przez całe życie, mające na celu doskonalenie, pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji z perspektywy osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub zawodowej”. Uczenie się przez całe życie obejmuje doskonalenie umiejętności podstawowych, jak również możliwości kształcenia dla zaawansowanych. Powinno być dostępne dla wszystkich obywateli.

  Kształcenie – całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata.

  Szkolenie – zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. W szkoleniu, w odróżnieniu do liczniejszej pod względem uczestników konferencji, bierze udział najczęściej ok. 15-30 osób. Metoda Felicji Affolter - metoda stosowana w terapii osób niepełnosprawnych i autystycznych, której konstrukcja wynika z wnikliwych obserwacji dzieci o prawidłowym rozwoju, a konkretnie kolejności osiągania przez nie umiejętności motorycznych. Wiedza zdobyta podczas tych obserwacji pozwoliła Félicie Affolter na stworzenie metody, której celem jest pomoc dziecku w osiąganiu tychże umiejętności. Metoda jest skierowana przede wszystkim do dzieci, które ze względu na niepełnosprawność mają szczególne trudności w tym względzie.

  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – jednolity dla całej Unii Europejskiej certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego. Wcześniej nazywany w Polsce Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy. Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji. Wykształcenie – poświadczona dokumentem wiedza zdobyta w oficjalnym systemie nauczania (szkoły publiczne, szkoły prywatne). Jest to zasób wiedzy, umiejętności i sprawności umożliwiający jednostce poznanie otaczającego świata i skuteczne w nim działanie, wykonywanie określonego zawodu; wynik kształcenia i samokształcenia.

  RuneScape – gra komputerowa z gatunku MMORPG osadzona w świecie fantasy, stworzona w 2001 roku przez firmę Jagex Ltd.. Gracz w niej wciela się w bohatera, który może wykonywać różne misje związane ze zwalczaniem zła oraz pełnić profesje zwiększające umiejętności. Kierowana postać wchodzi w interakcje z innymi graczami. RuneScape dostępna jest bezpłatnie, aczkolwiek gracze mogą dokonać płatnej subskrypcji, co wzbogaca rozgrywkę o nowe możliwości, na przykład nowe rodzaje broni, lokacje bądź umiejętności.

  Dodano: 18.02.2010. 20:04  


  Najnowsze