• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Opolu otwarto Centrum Nauk Przyrodniczych

  07.12.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  W jednym z opolskich gimnazjów otwarto 6 grudnia Centrum Nauk Przyrodniczych. Ma ono w atrakcyjny sposób pokazywać przedszkolakom i uczniom szkół, jak aktywnie odkrywać świat. Zajęcia poprowadzą szkolni nauczyciele oraz naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego.
  "Będą to zajęcia, które mają pokazywać, jak odkrywać świat. Nie prowadzimy lekcji i wykładów, dzieci i młodzież przychodzą na doświadczenia i eksperymenty zintegrowane ze sobą w taki sposób, żeby dane zagadnienie przyrodnicze zobaczyły z punktu widzenia biologii, chemii, matematyki i fizyki" - wyjaśniła Zofia Godlewska, dyrektor gimnazjum, w którym powstało Centrum.

  Podkreśliła, że wśród celów Centrum jest popularyzacja nauk przyrodniczo-matematycznych oraz pokazanie, że wiedza z różnych dyscyplin jest niezbędna w życiu codziennym do zrozumienia otaczającego świata, a ideałem działania placówki jest integracja przedmiotów przyrodniczych z humanistycznymi.

  "Żeby zajęcia z rozszczepiania światła - po bloku wiedzy fizycznej i przyrodniczej - kończyły się w pracowni artystycznej malowaniem tęczy w taki sposób, żeby dzieci nauczyły się prawidłowo rozkładać barwy - inaczej niż to często widzimy w reklamach" - powiedziała dyrektor.

  Zaznaczyła, że jednym z powodów decyzji o utworzeniu Centrum były wyniki analizy ocen z egzaminu gimnazjalnego, a także efekty - koordynowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, którego celem jest sprawdzenie, na ile piętnastolatki są przygotowane do życia w świecie, w którym nauka i technika odgrywają coraz większa rolę.

  Zaznaczyła, że analiza wyników wskazuje, iż młodzi Polacy osiągają coraz wyższe umiejętności w zakresie czytania i rozumowania w naukach humanistycznych, zanotowali także postęp w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Niestety polscy uczniowie w porównaniu do swoich kolegów z innych krajów średnio dwa razy mniej czasu spędzają na doświadczeniach w laboratoriach, co może się zmienić dzięki placówkom takim jak Centrum

  Centrum jest dostępne również dla uczniów spoza gimnazjum, w którym się mieści; w weekendy mogą je odwiedzać także rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami.

  W ramach Centrum Nauk Przyrodniczych na razie funkcjonują pracownie: biologiczna, fizyczna, chemiczna oraz matematyczna. Każda jest wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy, tablice interaktywne i pomoce naukowe. Centrum dysponuje również nowoczesną salą audytoryjną.

  Godlewska zapowiedziała, że oferta edukacyjna placówki będzie rozszerzana o zajęcia w pracowniach: informatycznej, artystycznej i technicznej, europejskiej i nauk społecznych oraz dźwięku i obrazu.

  Utworzenie Centrum kosztowało ok. 1 mln zł, z czego 15 proc. pochodziło z budżetu Opola, a 85 proc. stanowiło dofinansowanie z funduszy unijnych.

  PAP - Nauka w Polsce

  jsz/ hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów. Lech Mankiewicz – polski astronom i fizyk, popularyzator nauk przyrodniczych. W roku 2011 został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem im. Włodzimierza Zonna za wyjątkowy wkład w upowszechnianie wiedzy astronomicznej oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom polskich szkół prowadzenie własnych regularnych obserwacji astronomicznych w ramach programu „Hands-On Universe”. Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN od 2006, aktywny w Khan Academy. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Historia nauki – dziedzina wiedzy opisująca tworzenie się i rozwój wyspecjalizowanych nauk szczegółowych badających przebieg procesów przyrodniczych i społecznych. Jest to stosunkowo młoda dyscyplina uniwersytecka, trudna w uprawianiu na skutek konieczności łączenia dwu rodzajów kompetencji - orientacji w danej dziedzinie naukowej i umiejętności historyka. Trudność w opisie historii rozwoju nauki zaczyna się w momencie określenia jej przedmiotu. Nie istnieje bowiem nauka w ogóle, ale wyspecjalizowane dziedziny wiedzy, które wyodrębniły się z ogólnego tła religijno-filozoficznego, w różnym czasie, w różnych kręgach cywilizacyjnych, w różnych celach i wykształciły różnorodne, niesprowadzalne do wspólnego mianownika metody. Jean-Pierre Dupuy (ur. 20 lutego 1941) – absolwent paryskiej Politechniki, inżynier górnictwa, filozof, profesor na Uniwersytecie Stanforda gdzie wykłada filozofię społeczną, polityczną oraz etykę technik i badań naukowych (te zjęcia prowadził również na Politechnice do 2006 roku). Członek francuskiej Akademii Technologii (Académie des technologies). W 1982 roku, wraz z Jean-Marie Domenachem, tworzy centrum nauk kognitywnych i epistemologii przy Politechnice. Inspiracją do jego założenia jest myśl Jeana Ullmo. Od samego początku centrum prowadzi interdyscyplinarną działalność obejmującą zarówno modelowanie w dziedzinie nauk humanistycznych (modele samo-organizacji złożonych systemów kognitywnych, a także ekonomicznych i społecznych) jak i filozofię nauki, a w szczególności epistemologię nauk kognitywnych. W 1987 roku centrum zostaje oficjalnie przemianowane na Mieszaną Jednostką Badawczą (Unité mixte de recherche). W 2001 roku centrum ulega reorganizacji i staje się interdyscyplinarnym laboratorium teoretycznych nauk kognitywnych. Dupuy przyczynił się do rozpowszechnienia we Francji teorii Ivana Illicha, René Girarda oraz Johna Rawlsa. Zajmuje się również badaniem nanotechnologii, a w szczególności ich niebezpiecznymi/wynaturzonymi konsekwencjami. Jean-Pierre Dupuy jest również członkiem i współzałożycielem Międzynarodowego Kolegium etyki, polityki i nauk, którego celem jest „znalezienie inteligentnych i trafnych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów“.

  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria. Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk – sieć placówek naukowych oraz instytucji wspomagających ich funkcjonowanie, prowadzonych i nadzorowanych przez Polską Akademię Nauk. Podstawową formą placówki naukowej PAN jest instytut badawczy. Oprócz tej formy działalności funkcjonują również centra naukowe, zakłady naukowe, biblioteki oraz placówki doświadczalne. Zasadniczo jednostki naukowe podlegają Wydziałom Akademii. Istnieje również kilka jednostek pozawydziałowych, podległych bezpośrednio Prezydium Akademii.

  Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (ING UJ) - jednostka dydaktyczna będąca częścią Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielońskiego oraz Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Krakowskie Centrum Komunikacyjne (KCK) – współczesna inwestycja, której głównym celem jest poprawienie komunikacji w ścisłym centrum Krakowa. W ramach Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego powstały lub powstają:

  Projekt edukacyjny – obowiązkowe zadanie otwarte do wykonania przez uczniów w wieku nastoletnim. Jeden z warunków ukończenia nauki w gimnazjum w Polsce. Celem takich projektów jest samodzielne zdobywanie nowej wiedzy oraz nabywanie umiejętności współpracy oraz podziału obowiązków w grupie. Nad realizacją projektu czuwa jeden z nauczycieli placówki, będący jednocześnie jego opiekunem.

  Śląskie Centrum Logistyki S.A. – spółka akcyjna zarządzająca centrum logistycznym o charakterze regionalnym i strukturze częściowo rozproszonej zlokalizowane w Gliwicach. Głównymi akcjonariuszami spółki są: miasto Gliwice (pakiet większościowy) oraz Odratrans S.A. i Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding S.A. Położenie centrum jest zgodne z przedstawionym w projekcie PBZ-023-13 jednakże należy zwrócić uwagę, iż centrum powstało jako inicjatywa lokalna. Centrum zbudowane jest w pobliżu dwóch transeuropejskich korytarzy transportowych: III oraz IV.

  Komitet Nauk Filozoficznych – instytucja filozoficzna przy Polskiej Akademii Nauk, której celem jest koordynacja i opiniowanie działalności w zakresie dyscyplin filozoficznych oraz analiza publikacji i ocena programów nauczania. Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNB UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne. Kształci studentów na kierunku biologia, zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) znajduje się w Cambridge, Massachusetts (USA) przy 60 Garden Street. Jest to najbardziej zróżnicowana instytucja astrofizyczna na świecie. Naukowcy CfA przeprowadzają szeroki program badań astronomicznych i astrofizycznych. Misją Centrum jest szerzenie naszej wiedzy i zrozumienia Wszechświata poprzez badania i edukację w zakresie astronomii i astrofizyki oraz Nauk o Ziemi. Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych.

  Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) – przepisy prawa szkolnego stanowiące część statutu szkoły i określające zasady organizacji oceniania uczniów danej szkoły. Szkoła decyduje, jak ocenia osiągnięcia uczniów, co ocenia, kiedy oraz w jaki sposób rejestrowane będą te osiągnięcia. Do decyzji szkoły należy również sposób i częstotliwość informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach, a także sposób poprawiania ocen. Oceny roczne, które umieszczane są na świadectwach promocyjnych oraz ukończenia szkoły, wystawiane są według obowiązującej we wszystkich polskich szkołach skali 1 - 6.

  Dodano: 07.12.2011. 00:19  


  Najnowsze