• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Poznaniu rozpoczął się VIII Kongres Teologów Polskich

  14.09.2010. 00:48
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Około 300 delegatów bierze udział w rozpoczętym w poniedziałek w Poznaniu VIII Kongresie Teologów Polskich. Temat obrad zawarty jest w haśle spotkania: "Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji".

  Uczestnicy zgromadzenia wezmą udział w dyskusjach i wykładach poświęconych m.in. cierpieniu współczesnego człowieka, relacjom "wiara - rozum" i pluralizmowi religijnemu. W programie znalazł się też koncert, którego tematem jest "muzyka narzędziem ewangelizacji Indian".

  Papież Benedykt XVI w telegramie skierowanym do uczestników kongresu podkreślił, że "docenia inicjatywę teologów, którzy (...) zdecydowali się podjąć refleksję nad kwestiami zasygnalizowanymi przez Jana Pawła II w encyklice +Fides et ratio+, to znaczy nad fundamentalnymi pytaniami, jakie od zawsze stawia sobie człowiek". Wyraził też nadzieję, że "owoce tej refleksji pomogą współczesnemu człowiekowi odkryć na nowo sens chrześcijańskiej egzystencji, podejmowane w trakcie kongresu dyskusje ubogacą teologię w Polsce".

  Otwierając obrady przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski bp prof. Andrzej F. Dziuba mówił, że współczesny człowiek przeżywa kryzys sensu. "Pytanie +kim jestem+ wyraża niepokój i rozchwianie dzisiejszego człowieka, który pragnie odnaleźć swoją przedmiotową tożsamość. Ten niepokój oraz niepewność sięgają samych źródeł poznawczych, niestety rozdartych na wąsko pojęte doświadczenie i rozum z jednej strony, z drugiej zaś na stroniącą od racjonalności wiarę" - mówił. Podkreślił, że Bóg w pytaniach o sens "nigdy nie domaga się od człowieka ofiary ze swojego rozumu; rozum w tych pytaniach nigdy nie wchodzi w rzeczywisty konflikt z wiarą".

  "Jesteśmy świadkami ciągłego mnożenia nowych opcji: religijnych, duchowych, lecz także antyreligijnych czy czysto materialistycznych, które poszczególne jednostki wybierają, by nadać sens swojej egzystencji. Zadanie teologii można określić jako przekazywanie tego, co jest owocem kontemplacji" - powiedział gość honorowy kongresu, nowy nuncjusz papieski w Polsce arcybiskup Celestino Migliore.

  W rozpoczęciu spotkania uczestniczyli m.in.: prymas senior Józef Glemp, wiceprzewodniczący KEP, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, a także ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka.

  Jak powiedział PAP ks. Maciej Szczepaniak, z Wydziału Teologicznego UAM, jeden z organizatorów kongresu, teologowie polscy stawiając pytanie o sens ludzkiego istnienia mają się zastanowić nad wyzwaniami, jakie stawia przed człowiekiem współczesność. "Dzisiaj jest tak, że ludzie nie chcą się już zastanawiać w pogoni za różnymi sprawami życia nad sensem swojej egzystencji. Teologowie chcą spróbować zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby oni to pytanie sobie stawiali" - powiedział.

  VIII Kongres Teologów Polskich odbywa się pod auspicjami Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Po raz pierwszy gospodarzem kongresu jest świecka uczelnia, poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Obrady potrwają do czwartku. RPO

  PAP - Nauka w Polsce

  pz/ mag/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sens życia – istota i cel ludzkiej egzystencji, powołanie człowieka, to, co uzasadnia trud życia i czyni je wartym przeżycia. Pytanie o sens życia jest jednym z podstawowych zagadnień różnych systemów filozoficznych i religijnych, a odpowiedź na nie, jak się uznaje, zawiera całą mądrość ludzkości. Pojęcie to odwołuje się do transcendentnego widzenia świata jako drogi. Często podlega ostrej krytyce, szczególnie w środowisku filozofów analitycznych (zob. Józef Maria Bocheński). Religie teocentryczne, zwane też religiami profetycznymi lub religiami Zachodu. Należą do nich islam, judaizm i chrześcijaństwo. Punktem wyjścia w tych religiach jest wiara w Boga osobowego. Uważa się, iż Bóg pierwszy wychodzi do człowieka. Bóg pojęty jest jako osoba, ktoś odległy, lecz równocześnie bliski. W religiach Zachodu dogmaty wiary są sformułowane w sposób jasny. Człowiek jest pojęty jako związek duszy i ciała. Spojrzenie na świat jest jest bardzo optymistyczne - nastąpi odnowa świata (zbawienie). W tych religiach występuje także ktoś taki jak pośrednik, prorok, który zgodnie z aksjomatem wiary objawia orędzie Boga. Transcendencja - istnienie poza. Odnosi się najczęściej do Boga, który jest odrębny wobec świata stworzonego, widzialnego. Transcendencja Boga jest w tym znaczeniu poniekąd synonimem Jego świętości. We współczesnej teologii padają zarzuty wobec pojęcia transcendencji Boga, jako że postuluje ono obojętność Boga wobec historii człowieka i świata, zamykając Go w Jego pozaświatowej sferze egzystencji. Jednak transcendencję Boga należy poprawnie rozumieć jako przesłankę Jego tajemnicy, która udziela się człowiekowi w historii.

  Wykład ratyzboński – wykład wygłoszony 12 września 2006 roku przez papieża Benedykta XVI na Uniwersytecie Ratyzbońskim w Niemczech, w którym Joseph Ratzinger był wcześniej profesorem teologii. Wykład nosił tytuł: Wiara, rozum i uniwersytet – wspomnienia i refleksje – /(niem.) Glaube, Vernunft und Universität – Erinnerungen und Reflexionen/. Wystąpienie to jest uważane za jedno z najważniejszych wypowiedzi papieskich od czasu przemówienia Jana Pawła II do ONZ. Wywołało ono międzynarodowe reakcje i kontrowersje. Teologia apofatyczna (gr. apofatikos - "przeczący", nazywana też Teologią negatywną) - nurt teologii oparty na założeniu, że jakiekolwiek pozytywne poznanie natury Boga przekracza granice możliwości ludzkiego rozumu.

  Jürgen Habermas (ur. 18 czerwca 1929 w Düsseldorfie, Niemcy) – niemiecki filozof, socjolog i publicysta polityczny. Współcześnie najbardziej znany przedstawiciel teorii krytycznej. Największe uznanie przyniosła mu oparta na pragmatyce aktów mowy teoria racjonalności komunikacyjnej, którą przeciwstawia zarówno modernistycznej filozofii podmiotu, jak i postmodernistycznej filozofii dekonstrukcji i destrukcji podmiotu. Jego dorobek skupia się na podstawach teorii społecznej i epistemiologii, analizie demokracji, sfery publicznej i społeczeństw zaawansowanego kapitalizmu. System teoretyczny Habermasa skupia się na ujawnianiu możliwości rozumu i emancypacji ukrytych we współczesnych instytucjach oraz na zdolności człowieka do dochodzenia swoich racjonalnych interesów. Habermas znany jest ze swojej pracy dotyczącej koncepcji współczesności, szczególnie w kontekście dyskusji nad "racjonalizacją", rozpoczętej przez Maksa Webera. Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.

  Pytanie retoryczne - figura stylistyczna i retoryczna; pytanie zadane nie dla uzyskania odpowiedzi, lecz w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na określony temat, podkreślenia wagi problemu; ewentualnie pytanie, na które odpowiedź jest oczywista. Predator – fikcyjny obcy znany z serii filmów Predator oraz Obcy kontra Predator. Jest kosmicznym myśliwym obdarzonym wielkim instynktem łowieckim, dla którego walka, polowania oraz zbieranie trofeów stanowią sens egzystencji.

  Wiara - nadawanie dużego prawdopodobieństwa prawdziwości twierdzenia, w warunkach braku wystarczającej wiedzy. Owo subiektywne prawdopodobieństwo nigdy nie osiąga wartości 100%, gdyż wtedy wiara staje się wiedzą. Jeśli subiektywne prawdopodobieństwo jest małe, to potocznie taką wiarę nazywamy przypuszczeniem, a przy znikomym prawdopodobieństwie mówimy, że czegoś nie wykluczamy. Twierdzenie, które jest przedmiotem wiary nie musi być do końca (lub w ogóle) zwerbalizowane - np. roczne dziecko też może w coś wierzyć. Dotyczy to również bardziej inteligentnych zwierząt. W zwierzęcej "wierze" także dochodzi do subiektywnej oceny prawdopodobieństwa, która jest istotą każdej wiary. Wiara jest także ważnym składnikiem nadziei.

  Anamneza (gr. anamnesis – przypominanie) – sposób poznania danej rzeczy poprzez przypominanie sobie o niej niezależnie od doświadczenia zmysłowego danego człowieka. Według zwolenników teorii anamnezy, z których najbardziej znanym jest łączący wiarę w anamnezę z wiarą w metempsychozę Platon, umożliwia ona uświadomianie sobie wszystkich wrodzonych prawd religijnych, filozoficznych i moralnych, w które Bóg wyposażył każdego człowieka. Współcześnie teoria anamnezy jest dość powszechnie odrzucana przez filozofów i psychologów, podobne idee wyrażają jednak np. pojęcia archetypu i nieświadomości kolektywnej (zob. Jung) czy gramatyka generatywna.

  Prezydent Kongresu Kontynentalnego był przewodniczącym Kongresu Kontynentalnego wybieranym przez jego członków. Po ratyfikowaniu artykułów konfederacji 1 marca 1781 roku przez wszystkie trzynaście stanów prezydent kongresu nosił oficjalny tytuł President of the United States in Congress Assembled. Mimo tego funkcja prezydenta Kongresu Kontynentalnego bardziej przypominała współczesną funkcję spikera Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych niż funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych.

  Dodano: 14.09.2010. 00:48  


  Najnowsze