• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W środę początek III Forum Zarządzania Własnością Intelektualną

  09.03.2010. 18:54
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Forum poświęcone zarządzaniu własnością intelektualną dotyczy problemu absolutnie kluczowego dla naszej przyszłości. Prawda jest taka, że mamy wielu ludzi z pomysłami, wiele potrzeb jeśli chodzi o innowacyjne produkty, o innowacyjne zarządzanie, innowacyjny marketing, a jednocześnie nie potrafimy sobie poradzić z zamianą własności intelektualnej na kapitał intelektualny - uważa prezes PAN, prof. Michał Kleiber. Serwis Nauka w Polsce jest patronem medialnym Forum "IP Management - The Key to the Successful Economy", które odbywa się w dniach 10-12 marca 2010 w Warszawie.

  W ocenie prof. Kleibera, własność intelektualna jest w Polsce źle chroniona, a liczba patentów tragicznie niska.

  "To wielki problem, że nawet tych patentów, które są, nie potrafimy dobrze wykorzystać. Żeby te pomysły dobrze sprzedać potrzebna jest specjalna kategoria ludzi, ostatnio nazywa się ich brokerami technologii, którzy muszą znać prawo, mieć biznesowe zacięcie, musza mieć kontakty z przedsiębiorcami, być dynamiczni" - wylicza profesor.

  Dodaje, że w Polsce obecnie takich ludzi nie ma i nie jest pociechą to, że cała Europa ma z tym problem.

  "W Europie nie ma w ogóle studiów poświęconych zarządzaniu własnością intelektualną, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych są dziesiątki uniwersytetów, które proponują taką specjalizację. To powinien być dla nas impuls. I pocieszające jest, że sześć czołowych polskich uczelni stara się opracować, a potem uruchomić taki kierunek studiów. To przyczyni się do zmiany tej złej sytuacji" - uważa prezes PAN.

  Forum "IP Management - The Key to the Successful Economy" objęła honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka.

  To trzecia już międzynarodowa konferencja poświęcona własności intelektualnej, organizowana przez konsorcjum sześciu największych uczelni polskich: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Politechnikę Warszawską, która jest liderem naukowym i gospodarzem tego przedsięwzięcia, przy poparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Związku Banków Polskich, Naczelnej Organizacji Technicznej, US-Polish Trade Center.

  W ubiegłorocznym, II Forum "IP Management - the Key to Competitive Economy", uczestniczyło ponad 650 przedstawicieli świata nauki oraz małych i średnich przedsiębiorstw z Polski, Holandii, Belgii, Norwegii, Francji, Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Uczestnicy forum podpisali deklarację Galbraitha-Kaleckiego i poparli ideę utworzenia Globalnego Instytutu Własności Intelektualnej.

  W środę, 10 marca, zostanie przeprowadzony konkurs na strategię komercjalizacji wynalazku lub innowacji w formie krótkich prezentacji pomysłów w Klubie Bankowca Związku Banków Polskich.

  W czwartek, 11 marca, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się sympozjum biznesowe na temat źródeł finansowania innowacji oraz sukcesów biznesowych polskich przedsiębiorstw opierających swoją przewagę konkurencyjną na własności intelektualnej. W równoległym sympozjum technologicznym w Centrum Konferencyjnym IBiIB PAN (ul. Trojdena 4) odbędą się sesje dotyczące czystych technologii, biotechnologii i technologii energetycznych. Wystąpienia będą punktowane zgodnie z regułami MNiSW.

  Forum zakończy podpisanie deklaracji Kopernika-Łukasiewicza w sprawie utworzenia Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prawo własności intelektualnej (prawo na dobrach niematerialnych) – termin obejmujący elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej. Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (ang. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) – stanowi załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO). Porozumienie TRIPS, zawarte w 1994 r., przewiduje stosowanie zasady równego traktowania podmiotów wszystkich krajów członkowskich TRIPS, w zakresie ochrony własności intelektualnej (podmioty innych krajów członkowskich mają być traktowane nie mniej korzystnie niż własne podmioty). Prawo nowych technologii – grupa nauk prawnych, obejmująca swym zakresem większość gałęzi prawa. Szczególnym elementem zainteresowania prawa nowych technologii jest własność intelektualna.

  Royalty free (wolne od tantiem) − model licencjonowania różnych form własności intelektualnej, takich jak patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, który polega na tym, że licencjobiorca płaci jednorazową opłatę licencjodawcy po czym zyskuje prawo do wielokrotnego, dowolnego użycia własności intelektualnej, bez konieczności wnoszenia kolejnych opłat. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (fr. Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle, skrót OMPI ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO) – jedna z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.

  Światowy Dzień Własności Intelektualnej, ang. World Intellectual Property Day - święto ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (organizację wyspecjalizowaną ONZ, ang. WIPO) obchodzone corocznie 26 kwietnia od 2001 roku. Przekształcenia własnościowe – ogół procesów dotyczących zmiany formy własności. Termin używany najczęściej w stosunku do przedsiębiorstw i nieruchomości.

  Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA (pol. Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi) – porozumienie wielostronne, mające ustalić międzynarodowe standardy w walce z naruszeniami własności intelektualnej. Przedmiotem regulacji są kwestie obrotu podrabianymi dobrami, zasady handlu lekami generycznymi oraz problem rozpowszechniania dzieł prawnie chronionych poprzez Internet (tzw. piractwo medialne). Chief Security Officer lub CSO – angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za rozwój, wdrażanie i zarządzanie wizją, strategią i programem bezpieczeństwa organizacji. Bezpośrednio zajmuje się identyfikowaniem, rozwijaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem procesów bezpieczeństwa w całej organizacji w celu redukcji ryzyka, reagowania na incydenty i ograniczania narażenia na odpowiedzialność we wszystkich obszarach ryzyka finansowego, fizycznego i osobistego. Ustanawia odpowiednie standardy i procedury kontroli ryzyka związanego z własnością intelektualną, ochroną danych osobowych, ochroną informacji niejawnych itp. Ustanawia także i wdraża politykę oraz procedury związane z bezpieczeństwem danych w systemach informatycznych.

  Domena publiczna (ang.: public domain) – w najwęższym znaczeniu jest to twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Pojęcie to wywodzi się z angielskiego systemu common law i początkowo oznaczało grunty należące do państwa, które zostały udostępnione do bezpłatnego użytku publicznego, co później zostało rozciągnięte na własność intelektualną, która z różnych względów nie jest objęta ochroną prawa autorskiego i może w związku z tym być wykorzystywana bezpłatnie przez każdego.


  Program SRP (Stabilizacja. Restrukturyzacja. Prywatyzacja) - jedna z form przekształceń struktury własnościowej. Na całokształt tej struktury, poza programem SRP, składały się: prywatyzacja (kapitałowa, bezpośrednia, likwidacyjna), Program Powszechnej Prywatyzacji (PPP), program komercjalizacji przedsiębiorst państwowych, prywatyzacja założycielska oraz reprywatyzacja. Program SRP jest uzupełnieniem prywatyzacji kapitałowej, likwidacyjnej i powszechnej. Dotyczy głównie przedsiębiorstw w złej sytuacji finansowej, które nie rokują na przetrwanie w realiach gospodarki wolnorynkowej. Stabilizacja oznacza wsparcie finansowe przedsiębiorstw. Resktrukturyzacja polega na wprowadzeniu zmian w zarządzaniu i finansach w celu wprowadzenia przedsiębiorstwa na ścieżkę rozwoju. Powinna objąć zarówno aktywa trwałe, obrotowe, infrastrukturę jak i procesy zarządzania i kontrolę jakości. Program ten miał być realizowany przez spółki inwestycyjne tworzone przez EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) wraz z polskimi bankami. Udziałowcami tych spółek może być także skarb państwa i Agencja Rozwoju Przemysłu. Pierwsza tego typu spółka powstała w I kwartale 1997 r. Tworzenie takich spółek inwestycyjnych jest dla EBOiR sposobem minimalizacji ryzyka inwestycyjnego w Polsce. Skala prywatyzacji realizowana w tym trybie okazała się jednak znikoma.

  Forum Ekonomiczne w Krynicy - coroczne spotkania polityków i przedsiębiorców międzynarodowych w Krynicy-Zdroju, organizowane od 1990 roku w pierwszej połowie września. Pomysłodawcą i organizatorem poprzez Fundację Instytut Studiów Wschodnich jest Zygmunt Berdychowski. W pierwszych latach nosiło nazwę Forum Ekonomiczne Polska-Wschód. W okresie późniejszym na Forum zaczęli się pojawiać goście z krajów arabskich i Europy Zachodniej. Nagroda im. Marka Cara – wręczana jest co roku w trakcie Forum Teleinformatyki. Nagrodzie patronuje tragicznie zmarły w 1997 roku, jeden z pomysłodawców i przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki Marek Car. Celem nagrody jest wyróżnieniem dokonań w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby. Nagrodę tę przyznaje corocznie specjalnie powołana Kapituła Nagrody im. Marka Cara zgodnie z założeniami Regulaminu. Postać Marka Cara jest ściśle związana z najszerzej rozumianą popularyzacją wykorzystania informatyki w codziennym życiu, zarówno przedsiębiorstw i instytucji, jak i każdego człowieka.

  Sopocka Szkoła Zarządzania – formacja intelektualna ekonomistów pomorskich, której wyróżnikami są od lat 60’: koncentracja na praktycznych aspektach zarządzania organizacjami (firmami i instytucjami) i unikanie odniesień ideologicznych i politycznych. Przedstawiciele Szkoły harmonijnie łączą psychospołeczne aspekty funkcjonowania organizacji z elementami strukturalnymi, a od lat 80’ również strategii zarządzania. Połączenie w całość różnych nurtów wiedzy jest uwzględnione w sformalizowanej klasyfikacji dziedzin naukowych w Polsce, w tym nauk o zarządzaniu.

  Dodano: 09.03.2010. 18:54  


  Najnowsze