• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warszawa czeka na przedsiębiorczych studentów i absolwentów

  23.11.2009. 21:53
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Tylko do końca listopada przedsiębiorczy przedstawiciele środowiska akademickiego mogą się zgłaszać do udziału w projekcie "Warszawa potencjałem innowacji". Uczestnicy programu będą mogli wziąć udział w szkoleniach i skorzystać z doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz przećwiczyć swój pomysł biznesowy w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

  W programie mogą wziąć udział studenci, absolwenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi warszawskich uczelni wyższych, którzy chcieliby założyć działalność gospodarczą, ale przeraża ich biurokracja.
  Wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.warszawainnowacje.pl .

  Uczestnictwo w projekcie będzie przebiegało w trzech etapach.

  W listopadzie odbywają się seminaria oraz dni informacyjne organizowane na różnych warszawskich uczelniach z tematyki przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia firm typu spin out/off. Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w projekcie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym opiszą pomysł na swój biznes. Tylko pomysłodawcy najlepszych planów przejdą do drugiego etapu.

  W grudniu tego roku i styczniu 2010 r. autorzy 45 najlepszych i najbardziej innowacyjnych pomysłów na biznes wezmą udział w cyklu trzech szkoleń z zakresu kreowania innowacyjnych pomysłów, wyjścia z nimi na otwarty rynek oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Etap ten zakończy się stworzeniem przez uczestników profesjonalnych biznesplanów.

  W trzecim etapie między lutym a lipcem 2010 roku autorzy 15 najlepszych biznesplanów wezmą udział w 6 miesięcznym procesie bezpłatnej preinkubacji, mentoringu i doradztwie proinnowacyjnym. Otrzymają również wsparcie przy poszukiwaniu i zdobywaniu środków finansowych na dalszy rozwój swojej firmy, już poza Inkubatorem Przedsiębiorczości.

  Projekt dofinansowano kwotą niemal 900 tys. złotych. Pieniądze pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorami programu są: miasto st. Warszawa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego.

  Program ma zwiększyć potencjał innowacyjny środowiska akademickiego, a także rozpowszechniać wiedzę, zarówno praktyczną jak i techniczną na temat działalności gospodarczej typu spin out/off. Ma również zachęcić środowiska naukowe i akademickie do podejmowania inicjatywy oraz do tworzenia własnych przedsiębiorstw oraz pokazać społeczności uniwersyteckiej jak istotna jest wymiana wiedzy między sektorem biznesowym, a ośrodkami naukowymi.

  Projekt "Warszawa potencjałem innowacji" jest odpowiedzią na oczekiwania środowisk akademickich. Badanie przeprowadzone przez firmę MillwardBrown SMG/KRC na 44 uczelniach wyższych wskazuje, że to właśnie dotacje, szkolenia oraz doradztwo uznaje się za najbardziej pożądaną i efektywną formę wspierania przedsiębiorczości w Polsce.

  Jak podaje biuro prasowe miasta st. Warszawy, według danych zawartych w publikacji Piotra Tamowicza "Przedsiębiorczość akademicka spółki out/off w Polsce" w 2006 roku w Warszawie istniały 4 firmy tego typu, na 18 działających na terenie całej Polski. Tymczasem we Francji takich spółek powstało 387, a w Wielkiej Brytanii 920. To właśnie tak mała liczba firm typu spin out/off oraz brak wiedzy na temat tego rodzaju działalności była powodem podjęcia warszawskiej inicjatywy.

  Jak wyjaśniają przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, dodatkowym czynnikiem zachęcającym do zorganizowania projektu jest ogromny potencjał akademicki Warszawy - w roku akademickim 2006/07 na 75 warszawskich uczelniach kształciło się ponad 282,5 tys., czyli 14,6 proc. ogółu studentów w Polsce. Czyni to Warszawę największym ośrodkiem akademickim w skali kraju, także o bardzo wysokim poziomie przedsiębiorczości.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. Dynamiczny rozwój tego typu przedsięwzięć nastąpił w 2 połowie XX w. w USA. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki.

  Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Jerzy Cieślik - doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania nad przedsiębiorczością, szczególnie firmami rodzinnymi oraz przedsiębiorczością technologiczną. Autor książek i publikacji z zakresu zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości i in. Koordynator doradczo-szkoleniowej części projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, twórca i koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

  Cambridge Python - projekt mający na celu pomoc młodzieży akademickiej w realizacji ich pomysłów na własną firmę. Działa zatem podobnie jak inkubator przedsiębiorczości. Projekt jest on realizowany z wykorzystaniem metod wypracowanych w Cambridge, w szczególności na Uniwersytecie Cambridge. Projekt udziela pomocy w realizowaniu pomysłów związanych z nowymi technologiami, tzw. hi-tech, głównie z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Głównym celem projektu jest angażowanie kapitału prywatnego w najwcześniejszych stadiach procesu inkubacji przedsięwzięć biznesowych. ERENET (ang. Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities) - Środkowoeuropejska Uniwersytecka Sieć Badań nad Przedsiębiorczością i Edukacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Budapeszcie. Stowarzyszenie ma otwarty charakter, a jego celem jest prowadzenie badań na temat przedsiębiorczości i jej rozowju, współtworzenie i dystrybuowanie programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych między środkowo-i wschodnioeuropejskimi uczleniami. Sieć oparta jest na partnerstwie swoich członków.

  Technostarterzy - osoby związane z uczelnią techniczną lub medyczną (studenci, nauczyciele akademiccy), którzy zostają przedsiębiorcami. Także firmy stosujące i wprowadzające na rynek know-how związany z innowacjami technologicznymi, przy czym innowacja oznacza tu połączenie wynalazku i przedsiębiorczości. Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.

  ERENET Profile - naukowy periodyk z zakresu przedsiębiorczości, wydawany kwartalnie od stycznia 2006 roku przez Środkowoeuropejską Sieć Edukacji Przedsiębiorczości i Badań nad Przedsiębiorczością z siedzibą w Budapeszcie.

  Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.

  Turystyka – wspólna sprawa (2006–2007) – projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego beneficjentami są pracownicy i menedżerowie firm z branży turystycznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających pracodawców i ew. organizacji wspierających rozwój turystyki. SIFE (ang. Students In Free Enterprise) - (czytaj: "sajf") międzynarodowa organizacja studencka "SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości" działająca na 2000 uczelni w ponad 50 krajach świata na pięciu kontynentach. W Polsce organizacja SIFE działa przy 11 uczelniach wyższych (stan na czerwiec 2006). Uczestnicy programu tworzą projekty, mające na celu pomoc lokalnym społecznościom odnaleźć się w gospodarce rynkowej. Program SIFE koncentruje się na pięciu płaszczyznach: gospodarce globalnej, umiejętnościach interpersonalnych, przedsiębiorczości, finansowej niezależności a także etyce w biznesie. Zespoły SIFE prezentują rezultaty swoich działań podczas dorocznego krajowego konkursu SIFE, a najlepsza drużyna otrzymuje prawo do reprezentowania kraju na Światowych Finałach Konkursu SIFE. To wydarzenie jest spektakularnym spotkaniem, które uwydatnia różnorodność etniczną reprezentantów SIFE. W roku 2012 nastąpił rebranding, w wyniku którego nazwa programu została zmieniona z SIFE na Enactus.

  Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron. Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. (d. WestLB Bank Polska) z siedzibą w Warszawie działa od listopada 1995 roku. Zgodę na rozpoczęcie działalności dał prezes Narodowego Banku Polskiego.

  Lubelska Szkoła Biznesu – szkoła powstała w 1990 roku w Lublinie, której celem jest doskonalenie umiejętności kierowniczych przedsiębiorców i menedżerów, rozwijanie ducha przedsiębiorczości oraz aktywne uczestniczenie w rozwoju gospodarczym regionu lubelskiego. Misja Szkoły realizowana jest dzięki szeroko zakrojonej działalności szkoleniowej i konsultingowej oraz wspieraniu przedsięwzięć gospodarczych.

  Dodano: 23.11.2009. 21:53  


  Najnowsze