• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warszawska Konferencja Metodyczno-Dydaktyczna dla Nauczycieli Przyrody

  16.04.2010. 19:55
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  24 kwietnia w auli Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie odbędzie się I Warszawska Konferencja Metodyczno-Ddydaktyczna dla Nauczycieli Przyrody. Przewodnim tematem będzie powietrze - jego rola, znaczenie, sposób prowadzenia na ten temat lekcji i warsztatów.

  Konferencja jest skierowana do nauczycieli przyrody, a szczególnie do absolwentów studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych. Złożą się na nią wykłady plenarne, pokazy oraz dyskusje.

  Głównym organizatorem spotkania jest Polskie Towarzystwo Chemiczne, które zaprosiło do współpracy także m.in. metodyków z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, nauczycieli konsultantów z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz wykładowców akademickich z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

  Jak przypominają organizatorzy, od czasu pojawienia się w szkole podstawowej przedmiotu "przyroda", którego istotą jest wprowadzenie uczniów w świat nauk przyrodniczych - chemii, fizyki, biologii i geografii - minęło 10 lat. Dla każdego z nauczycieli był to czas prób, eksperymentów, błędów i ich weryfikacji.

  Nadeszła pora, by podzielić się doświadczeniami, opowiedzieć o sukcesach, porażkach oraz porozmawiać o przyszłości. Chcielibyśmy, aby warszawska konferencja stała się początkiem regularnych spotkań nauczycieli uczących przyrody - deklarują organizatorzy.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Profesor oświaty – tytuł honorowy przeznaczony dla nauczycieli szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego (nauczycieli liceum, technikum, szkoły zawodowej). Geografia w szkole - dwumiesięcznik dla nauczycieli geografii ukazujący się od 1948 roku. Początkowo wydawany przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (PZWS), potem przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP). Od 2006 roku wydawcą dwumiesięcznika jest eduPress. Treść czasopisma obejmuje głównie szeroko rozumiane zagadnienia związane z dydaktyką geografii oraz współczesnymi problemami nauk geograficznych. Cennymi materiałami są publikowane gotowe scenariusze lekcji opracowane przez doświadczonych nauczycieli, metodyków oraz dydaktyków geografii. Biblioteka pedagogiczna - biblioteka służąca kształceniu i doskonaleniu pracowników pedagogicznych i pedagogizacji społeczeństwa. Zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej „placówkami”, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

  Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez ministra edukacji narodowej. Powstał 1 stycznia 2010 r. (z połączenia dwóch jednostek MEN) na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Przegląd Oświatowo-Wychowawczy – kwartalnik pedagogiczny wydawany w Krakowie w latach 1974-1990, początkowo przez Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, następnie przez Oddział Doskonalenia Nauczycieli, a na pod koniec swego istnienia przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Krakowie. W latach 1974-1983 redaktorem naczelnym był S. Witek, w latach 1984-1990 - S. Rzęsikowski. Na łamach pisma ukazywały się artykuły na temat historii szkolnictwa, problemów wychowawczych i metodologii badań pedagogicznych. Kontynuacją pisma był "Hejnał Oświatowy" - popularnonaukowe pismo wydawane od 1992 roku.

  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach powstało w 1992 roku z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Siedlcach i Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium sprawują Instytuty Anglistyki, Germanistyki i Romanistyki, które nadają tytuł Licencjata Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki temu absolwenci Kolegium legitymują się wykształceniem wyższym zawodowym licencjackim, oraz mogą kontynuować studia magisterskie uzupełniające we wszystkich uczelniach w kraju i w większości krajów świata, na dowolnie wybranym kierunku. Kolegium, zgodnie ze swoim Statutem, prowadzi dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie oraz na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Szkoła matematyki poglądowej - ogólnopolskie konferencje nauczycieli matematyki zarówno szkolnych, jak i akademickich oraz innych osób zainteresowanych krzewieniem matematyki i kultury matematycznej, podczas którego prezentowane są referaty na tematy mieszczące się w określonym zawczasu (rok wcześniej) zakresie.

  Awans zawodowy nauczycieli – proces obejmowania przez nauczycieli kolejnych stanowisk w hierarchii zawodowej potwierdzający podnoszenie przez nich kwalifikacji i służący poprawie jakości funkcjonowania zatrudniających ich placówek w systemie oświaty. Uregulowany jest przede wszystkim w art. 9a-9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393). Wprowadzony został w roku 2000. Międzynarodowa Akademia Nauczycieli Esperantystów (esp. Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ILEI) - międzynarodowe stowarzyszenie nauczycieli-esperantystów oraz nauczycieli języka esperanto, założone w 1949 roku. Jako organizacja pozarządowa utrzymuje oficjalne kontakty z UNESCO. Aktualnie prezesem jest Stefan MacGill z Węgier.

  Późny okres dzieciństwa (okres szkolny) – (dziewczęta 7-10, chłopcy 7-12 lat), w okresie wczesnoszkolnym, w miejsce zabawy wchodzi stopniowo nauka. Następuje szybki rozwój mowy, pamięci, która staje się trwała. Kształtuje się umiejętność myślenia logiczno - abstrakcyjnego i rozwija się wiedza o świecie. W tym okresie dziecko staje się częścią grupy formalnej, jaką jest szkolna klasa. Pod wpływem rówieśników, rodziców, nauczycieli przedszkola i nauczania początkowego następuje socjalizacja. Dziecko uczy się uczestnictwa w życiu zbiorowym i przygotowuje się do samodzielnego odgrywania ról społecznych, oraz rozmaitych zabaw i gier wspomagający rozwój dziecka. Następuje wymiana zębów mlecznych na stałe. Okres ten niesie ze sobą wiele nowych zadań i zmian rozwojowych, które dziecko musi zrealizować, aby poradzić sobie z oczekiwaniami nauczycieli oraz rodziców.

  Nakaz pracy – przymus pracy wprowadzany przez władzę w krajach rządzonych przez partie komunistyczne. Miał on na celu zwiększenie rozwoju gospodarczego kraju, zlikwidowanie bezrobocia oraz zwiększenie poparcia dla władzy. Jednym z popularniejszych miejsc pracy był PGR. Nakaz pracy miał bezpośredni związek z likwidacją klas społecznych. Kolejnym celem nakazów pracy (wśród nauczycieli) była likwidacja gwar i języków mniejszości. W tym celu ściągano nauczycieli z innych rejonów Polski. Natomiast wśród milicjantów miał zapobiegać korupcji.

  Wydział Geografii i Studiów Regionalnych jest jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Znajduje się na terenie głównego kampusu w Pałacu Uruskich-Czetwertyńskich przy Krakowskim Przedmieściu. Utworzony został w 1977. Na Wydziale pracuje 95 nauczycieli akademickich, w tym: 33 samodzielnych pracowników naukowych, 37 adiunktów, 17 wykładowców, 8 asystentów. Kadrę naukową uzupełnia 65 pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych, redakcyjnych, administracyjnych i obsługi. Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach powstała w 1952 r. Jej zadaniem jest wspieranie potrzeb kształcących i doskonalących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, studentów pozostałych uczelni i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Gromadzi literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i dziedzin pokrewnych.

  Jarmark Fizyczny - impreza naukowa, odbywająca się co dwa lata w Krakowie (w ostatnich dniach września) z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W czasie jej trwania wygłaszane są liczne wykłady oraz pokazy związane z fizyką i dziedzinami pokrewnymi. Po raz pierwszy została zorganizowana w 1996 r. Przeznaczona jest dla nauczycieli, uczniów, studentów i osób zianteresowanych naukami matematyczno-przyrodniczymi. Biorą w niej udział następujące krakowskie placówki naukowe: Karta Nauczyciela – ustawa regulująca prawa i obowiązki nauczycieli, jest pragmatyką zawodową nauczycieli, co oznacza, że przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem pracy (w myśl zasady lex specialis derogat legi generali).

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej – najstarsza szkoła w mieście, powstała w 1882. Obecnie kadrę szkoły tworzy 43 nauczycieli w tym dyrektor i zastępca, kierownik świetlicy oraz pedagog szkolny. Kadrę administracyjną i obsługową stanowi 8 osób. Większość nauczycieli posiada wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentem tej szkoły jest m.in. Robert Pantera. Biblioteka w Szkole. Czasopismo nauczycieli bibliotekarzy – miesięcznik instrukcyjno-metodyczny dla nauczycieli, wydawany od 1991 r.

  Dodano: 16.04.2010. 19:55  


  Najnowsze