• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty IP na Politechnice Warszawskiej

  28.01.2010. 18:06
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Wynalazcy, osoby prowadzące badania o charakterze aplikacyjnym oraz przedsiębiorcy poszukujący nowych rozwiązań mają szanse dyskusji z ekspertami zarządzania własnością intelektualną podczas bezpłatnych warsztatów "IP Workshop", organizowanych na Politechnice Warszawskiej. 29 i 30 stycznia będzie się można dowiedzieć, jak komercjalizować innowacje i współpracować z rzecznikami patentowymi.

  Seminaria prezentujące praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania własnością intelektualną i jej ochrony są prowadzone w cyklu comiesięcznym. Autorski moduł zarządczy został opracowany przez prof. dr hab. Krzysztofa Santarka, dyrektora Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW.

  Co, jak i kiedy chronić? Po co i komu potrzebne jest zarządzanie własnością intelektualną? Czy potrzebne jest w działalności badawczo-rozwojowej? Jak funkcjonuje w strukturach sieciowych przedsiębiorstw? - to tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi powinni poznać wszyscy ci, którzy w swojej pracy naukowej i działalności gospodarczej pragną opracowywać i wdrażać innowacje, a także zarabiać na nich.

  Uczestnicy szkolenia organizowanego na PW poznają problematykę zarządzania własnością intelektualną w organizacjach, procedury uzyskiwania praw ochronnych, nabywania i udzielania licencji na rozwiązania innowacyjne. Praktyczna część warsztatów obejmie ocenę zdolności patentowej rozwiązań innowacyjnych, poszukiwanie informacji na temat udzielonych praw ochronnych bądź zgłoszeń patentowych, przygotowanie wniosku celem uzyskania praw ochronnych, zasady udzielania i korzystania z tych praw oraz budowania strategii zarządzania własnością intelektualną w małych i średnich przedsiębiorstwach.

  W piątek, 29 stycznia, odbędą się wykłady na temat rodzajów innowacji, źródeł pozyskiwania rozwiązań innowacyjnych przez przedsiębiorstwa oraz relacji między innowacją a własnością intelektualną. Zaprezentowana zostanie procedura uzyskiwania patentu przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Europejskim Biurem Patentowym, procedury postępowania w przypadku uzyskiwania ochrony na wzór użytkowy, wzór przemysłowy i znak towarowy. Prezentowane będą źródła informacji o zgłoszeniach oraz udzielonych prawach ochronnych i zasady współpracy z rzecznikiem patentowym. W lepszym zrozumieniu kwestii proceduralnych pomoże studium przypadku. Eksperci pokażą, również na przykładach, jak przygotować wniosek o udzielenie praw ochronnych.

  W sobotę, 30 stycznia, będą omawiane prawa pracodawcy, zamawiającego i przedsiębiorcy do korzystania z praw własności intelektualnej. Specjaliści przedstawią systemy licencjonowania praw autorskich. Słuchacze dowiedzą się, jak legalnie korzystać z oprogramowania i poznają programy open source oraz systemy licencjonowania freeware. Warsztaty będą dotyczyć licencjonowania praw własności intelektualnej i obejmą zasady przygotowania umów licencyjnych, model open innovation i strategie ochrony własności intelektualnej.

  Rejestracja na warsztaty: http://www.ip-hub.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=31

  Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  Spotkania odbędą się 29 i 30 stycznia od godz. 9.00 na Politechnice Warszawskiej w Pałacyku Rektorskim (ul. Koszykowa 80).

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prawo własności intelektualnej (prawo na dobrach niematerialnych) – termin obejmujący elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej. Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (ang. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) – stanowi załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO). Porozumienie TRIPS, zawarte w 1994 r., przewiduje stosowanie zasady równego traktowania podmiotów wszystkich krajów członkowskich TRIPS, w zakresie ochrony własności intelektualnej (podmioty innych krajów członkowskich mają być traktowane nie mniej korzystnie niż własne podmioty). Domena publiczna (ang.: public domain) – w najwęższym znaczeniu jest to twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Pojęcie to wywodzi się z angielskiego systemu common law i początkowo oznaczało grunty należące do państwa, które zostały udostępnione do bezpłatnego użytku publicznego, co później zostało rozciągnięte na własność intelektualną, która z różnych względów nie jest objęta ochroną prawa autorskiego i może w związku z tym być wykorzystywana bezpłatnie przez każdego.

  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień Książki) – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. Royalty free (wolne od tantiem) − model licencjonowania różnych form własności intelektualnej, takich jak patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, który polega na tym, że licencjobiorca płaci jednorazową opłatę licencjodawcy po czym zyskuje prawo do wielokrotnego, dowolnego użycia własności intelektualnej, bez konieczności wnoszenia kolejnych opłat.

  Prawa pokrewne - rodzaj praw własności intelektualnej, podobnych do praw autorskich. W polskim prawie reguluje je ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn.zm.). Objęcie ochroną tych praw to novum w polskich regulacjach prawa autorskiego. Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych.

  Dozwolony użytek (ang. fair use) – w prawie własności intelektualnej ograniczenie monopolu właściciela praw autorskich lub patentowych polegające na zezwoleniu na korzystanie bez konieczności uzyskiwania jego zgody z już rozpowszechnionego utworu pod ściśle określonymi warunkami i w ściśle określonych sytuacjach. WOIS (ros. ВОИС, Всероссийское Общество Интеллектуальной Собственности, pol. Ogólnorosyjskie Stowarzyszenie Własności Intelektualnej) - organizacja zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do praw autorskich z siedzibą w Moskwie.

  Chief Security Officer lub CSO – angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za rozwój, wdrażanie i zarządzanie wizją, strategią i programem bezpieczeństwa organizacji. Bezpośrednio zajmuje się identyfikowaniem, rozwijaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem procesów bezpieczeństwa w całej organizacji w celu redukcji ryzyka, reagowania na incydenty i ograniczania narażenia na odpowiedzialność we wszystkich obszarach ryzyka finansowego, fizycznego i osobistego. Ustanawia odpowiednie standardy i procedury kontroli ryzyka związanego z własnością intelektualną, ochroną danych osobowych, ochroną informacji niejawnych itp. Ustanawia także i wdraża politykę oraz procedury związane z bezpieczeństwem danych w systemach informatycznych.

  Teoria praw własności lub ekonomika praw własności - to jeden z instytucjonalnych nurtów ekonomii neoklasycznej, zainincjowany w latach 70. XX w. przez m.in. Armena A. Alchiana i Herberta Demsetza.

  Nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) - to instytucja w spółkach publicznych której zadaniem jest niezależna ocena, kontrola oraz wprowadzanie korekt w działanie zarządów. Podstawowym elementem nadzoru korporacyjnego jest rada nadzorcza. Spółki będące prywatną własnością wprowadzają taki organ w celu przejrzystości zarządzania w firmie, aby interesariusze byli przekonani iż to oni mają wpływ na zarządzanie. Nadzór korporacyjny pełni więc funkcję oddzielenia własności prywatnej od zarządzania w firmie. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami.

  Piractwo medialne – potoczne określenie działalności polegającej na nielegalnym kopiowaniu i posługiwaniu się własnością intelektualną (programami komputerowymi, muzyką, filmami itp.) bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia odpowiednich opłat.

  Dodano: 28.01.2010. 18:06  


  Najnowsze