• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. agentów i systemów wieloagentowych w integracji przedsiębiorstw, Salamanka, Hiszpania

  24.11.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28 - 31 marca 2012 r. w Salamance, Hiszpania, odbędą się warsztaty nt. agentów i systemów wieloagentowych w integracji przedsiębiorstw.

  Przedsiębiorstwa są coraz bardziej uzależnione od aplikacji softwareowych w zakresie zarządzania danymi. Przełożyło się to na trend dążący do integracji aplikacji w celu wspomagania i optymalizacji procesów biznesowych. Doraźne rozwiązania nie są zadowalające ze względu na wiążące się z nimi wysokie koszty opracowania i utrzymania. Ostatnio inicjatywy w zakresie architektur zorientowanych na usługi i sieci semantyczne dostarczyły nowych paradygmatów i technologii, które pomagają w integracji aplikacji i informacji.

  Jednakże według ostatnich raportów z rynku, koszt typowego projektu integracji jest nadal daleki od nieistotnego. Narzędzia integracyjne opierające się na konstruktach niskiego poziomu nie obsługują w wystarczającym stopniu specyficznych problemów integracji. Dane stają się w coraz większym stopniu oparte na grafach (RDF, RDFS), a literatura nie podaje techniki integracji tego typu danych. Podobnie większość technik koncentruje się na aplikacjach, które zapewniają interfejs programowy lub ukierunkowany na dane, a wiele aplikacji sieciowych dysponuje jedynie interfejsem użytkownika.

  Warsztaty stworzą forum dla pomysłów, w czasie którego interesariusze będą mogli zaprezentować wyniki, dzielić się doświadczeniami i zacieśniać współpracę.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych. Enterprise Application Integration (EAI, pl. Integracja Aplikacji Korporacyjnych) – działania zmierzające do integracji aplikacji i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiające współdzielenie danych między wieloma systemami informatycznymi oraz integrację rozproszonych w ramach przedsiębiorstwa procesów biznesowych w jeden spójny zestaw. Internet Software House (ISH), to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na bazie rozwiązań internetowych - aplikacji internetowych. W typowych dla ISH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie.

  Neofunkcjonalizm – teoria mówiąca, że proces integracji może się rozwijać, poprzez znalezienie nowych obszarów wspólnej polityki, które należą do innych dziedzin życia; przeciwieństwo dążenia do integracji prowadzącej do federalizmu. Teoria powstała w połowie lat 50. XX wieku za sprawą Ernsta B. Haasa. Integrator automatyki – specjalista lub przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie integracji systemów automatyki przemysłowej.

  Integracja polityczna – pojęcie określające zmiany w strukturze politycznej współczesnych państw, które mają na celu wspólną władzę polityczną. Jest to idea dawna, sięgająca czasów cesarstwa rzymskiego, kiedy to powstały koncepcje federacji państw. Najważniejsze elementy integracji politycznej to instytucje (wspólny mechanizm decyzyjny), wymiana dóbr pomiędzy integrującymi się państwami i społeczna akceptacja integracji. Dobrym przykładem integracji politycznej jest UE, która posiada wspólną walutę, politykę rolną, celną i walutową. Komitet Integracji Europejskiej – utworzony 1 października 1996, na mocy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 494), naczelny organ polskiej administracji w zakresie koordynacji i programowania polityki integracji Polski z UE. Zniesiony 1 stycznia 2010 i zastąpiony przez Komitet do Spraw Europejskich. Obsługiwany był przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1 stycznia 2010 roku połączony z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

  Minister do spraw europejskich - potoczna nazwa Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który pełnił funkcję sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej. 1 stycznia 2010 Komitet Integracji Europejskiej został zniesiony. Dokonano fuzji UKiE z MSZ i odtąd istnieje jako Departament KSE, czyli Departament obsługujący Komitet ds. Europejskich, którego przewodniczącym jest Minister ds. Europejskich. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działach administracji rządowej urząd ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i ministra właściwego do spraw zagranicznych pełni jedna osoba (obecnie Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski). Istotną rolę w dziedzinie spraw europejskich będzie odgrywał Sekretarz do Spraw Europejskich, będący sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Kompleksowy program dalszego pogłębiania i doskonalenia współpracy i rozwoju socjalistycznej integracji gospodarczej krajów członków RWPG - dokument wytyczający drogi pogłębienia integracji ekonomicznej między krajami-członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej przyjęty na XXV Sesji tej organizacji, która odbyła się w dniach 27-29 lipca 1971 w Bukareszcie. Dotyczył w szczególności koordynacji planowania gospodarczego oraz zasad ustalania cen w handlu zagranicznym. W dokumencie tym po raz pierwszy w historii RWPG skonkretyzowano plany tzw. integracji socjalistycznej w ramach 5-,10- i 15-letnich programów rozwojowych. Program stawiał zadania integracyjne w dziedzinach budownictwa, chemii, energetyki, handlu zagranicznego, hutnictwa, przemysłu maszynowego, nauki i techniki, planowania i prognozowania, rolnictwa i transportu.

  Organizacja wirtualna – typ organizacji odchodzący od tradycyjnego dążenia do integracji procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, a dążący do tworzenia luźnych związków podmiotów gospodarczych.

  Dodano: 24.11.2011. 17:26  


  Najnowsze