• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. analityki mediów społecznych, Waszyngton, USA

  25.06.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 25 lipca 2010 r. w Waszyngtonie, USA, odbędą się warsztaty poświęcone analityce mediów społecznych.

  Rozwój internetowych mediów społecznych jest źródłem nowych możliwości ale także i wyzwań tak dla dostawców, jak i konsumentów informacji. W wyniku faktu, iż dostępne są ogromne ilości informacji, powstaje problem z analizowaniem tego ogromu generowanego przez użytkowników oraz implicytnych (bądź eksplicytnych) powiązań między nimi, tak aby znaleźć właściwą wiedzę.

  Celem warsztatów jest sformalizowanie i odniesienie się do zrozumiałej metryki i zadań prognozujących, jak również realnej analizy wyjaśniającej. W spotkaniu wezmą udział naukowcy ze środowiska akademickiego, przemysłowego i rządowego, którzy stworzą forum do omówienia najnowszych osiągnięć w analizie mediów społecznych, praktycznych wymogów tej domeny oraz badań naukowych nad nowymi algorytmami i technikami do wykorzystania w analizie mediów społecznych.

  Podczas warsztatów postawione zostaną również następujące pytania:
  - Przy tak wielkiej ilości treści generowanych w Internecie przez użytkowników, jak można zidentyfikować podzbiór (blogi, fora itd.), który dotyczy nie tylko tej jednej wybranej kwestii, lecz także koncepcji hiperonimicznych, które w jakiś sposób są istotne dla określonego produktu, marki, podmiotu czy zainteresowania?
  - Kiedy podzbiór odpowiednich treści zostanie już zidentyfikowany, jak określić najbardziej autorytatywnych lub wpływowych dostawców informacji w tej przestrzeni?
  - Jak wykryć i scharakteryzować określone odczucia wyrażone o przedmiocie (np. produkcie) wspomnianym w blogu lub na forum?
  - Jak zidentyfikować nowo pojawiające się tematy dyskusji w nieustannym gwarze blogosfery i innych mediów społecznych?
  - Jak pokonać przeciążenie informacją i zapewnić bogate ale i spójne doświadczenie użytkownikowi?
  - Jak radzić sobie z niewiarygodnymi i często sprzecznymi informacjami?

  Wydarzenie odbędzie się w tym samym czasie co 16. Międzynarodowa Konferencja nt. Odkrywania Wiedzy i Przeszukiwania Danych grupy szczególnego zainteresowania odkrywaniem wiedzy i przeszukiwaniem danych stowarzyszenia Association for Computing Machinery.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest polskim funduszem państwowym, którego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. FUS realizuje zadania z zakresu I-go Filaru ubezpieczeń społecznych w systemie redystrybutywnym. Bunt – pojęcie z zakresu nauk społecznych. W koncepcji Roberta Mertona oznacza sposób przystosowania jednostki poprzez odrzucenie celów społecznych grupy oraz społecznie uznawanych środków realizacji celów społecznych oraz zastąpienie ich własnymi celami i środkami ich osiągania. Zachowania tego typu pojawiać mogą się pod wpływem długotrwałej anomii, jak również w przypadku odrzucania kultury dominującej i zastępowania jej kontrkulturą.

  Ekologia mediów lub ekologia medialna - dziedzina nauk społecznych badającą wpływ technologii i systemów symbolicznych na społeczeństwo, procesy poznawcze i na nurty w polityce oraz filozofii.. Głównymi założeniami ekologii mediów są: Doktryny w polityce społecznej - to zbiór teoretyczno - normatywny, zawierający koncepcje kształtowania stosunków społecznych na podstawie określonych układów wartości. Doktryny służą do oceny zjawisk społecznych, budowy różnych programów społecznych jak również kształtowania samej polityki społecznej. Ze względu na różnice układów wartości, znaczenie w praktyce życia społeczno- gospodarczego, wpływ na strukturę i formę realizacji polityki społecznej, można wyróżnić trzy rodzaje doktryn: liberalną, instytucjonalną i kolektywistyczną.

  Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę. Prewencja rentowa - działanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mające na celu leczenie ludzi pobierających od dłuższego czasu (min. 30 dni) zasiłek dla bezrobotnych i mających realną szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Najczęściej są to ludzie cierpiący na choroby układu krążenia lub schorzenia układu ruchu. ZUS ma za zadanie wspierać ubezpieczonych, aby zminimalizować wydatki na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. W tym orzeka, a następnie kieruje na rehabilitację leczniczą i pokrywa część kosztów tej rehabilitacji. Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest również przeprowadzanie badań na temat przyczyn inwalidztwa (wynikłego z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych) oraz finansowe wspieranie badań naukowych dotyczących tych kwestii.

  Zjawisko społeczne – zjawisko, fakt społeczny czy proces który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych. Może występować jedynie w odczuciu przedstawicieli danej społeczności (nie mieć charakteru obiektywnego). Zjawiska społeczne wyróżnione zostały z ogółu zjawisk i przeciwstawione zjawiskom przyrodniczym właśnie ze względu na to, że zjawiska przyrodnicze w przeciwieństwie do społecznych istnieją niezależnie od działań ludzkich. Nauki o obronności – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

  PRESS-SERVICE Monitoring Mediów – jedna z najstarszych na rynku, polska firma specjalizująca się w monitoringu mediów (wyszukiwaniu i analizie informacji z prasy, Internetu, social media radia i telewizji).

  Nauki o bezpieczeństwie – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.

  Dodano: 25.06.2010. 17:12  


  Najnowsze