• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. chmur dla przedsiębiorstw, miasto Luksemburg, Luksemburg

  01.06.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 5 września 2011 r. w mieście Luksemburg, Luksemburg, odbędą się warsztaty nt. chmur dla przedsiębiorstw.

  Przetwarzanie w chmurze staje się coraz popularniejszym paradygmatem obliczeniowym, który ma na celu usprawnianie dostarczania na żądanie oprogramowania (SaaS), platform (PaaS), infrastruktury (IaaS) i danych (DaaS) jako usług. Umieszczanie aplikacji w chmurze może pomóc w osiągnięciu skalowalności, poprawić elastyczność infrastruktury komputerowej i obniżyć łączne koszty eksploatacji. Aczkolwiek przy rozmieszczaniu i obsłudze aplikacji i serwisów w złożonych, dynamicznych środowiskach opartych na chmurze, które często występują w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, pojawiają się różne problemy.

  Z uwagi na obawy o kwestie bezpieczeństwa i prywatności związane z ofertami chmur publicznych (które początkowo zyskały spore zainteresowanie), wiele przedsiębiorstw i instytucji publicznych może wybierać rozwiązania w postaci chmury hybrydowej, chmury wspólnotowej oraz chmury prywatnej. Tego typu wielopoziomowe infrastruktury zapowiadają nie tylko szerokie możliwości dla przyszłych modeli biznesowych i nowych typów zintegrowanych serwisów biznesowych, ale stwarzają również poważne problemy natury technicznej i organizacyjnej.

  Celem warsztatów jest zgromadzenie naukowców z uczelni wyższych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych (z różnych dziedzin), programistów i menedżerów IT zainteresowanych technologiami przetwarzania w chmurze i/lub ich wykorzystaniem od strony konsumenta lub dostawcy w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie: Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na: Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia.

  Ekonomika przedsiębiorstw - nauka o zależnościach ekonomicznych zachodzących między poszczególnymi czynnikami potrzebnymi do wytwarzania dóbr i świadczenia usług oraz o zasadach organizacji pracy i zarządzania w przedsiębiorstwach. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

  Bańka węglowa jest rodzajem hipotetycznej bańki gospodarczej, która może mieć wpływ na wycenę aktywów przedsiębiorstw opartych na paliwach kopalnych (np. kopalni, przedsiębiorstw energetycznych). Obecnie wycena akcji przedsiębiorstw sektora paliw kopalnych jest dokonywana przy założeniu, że wszystkie rezerwy paliw kopalnych będą całkowicie zużyte. To założenie może być zbyt optymistyczne, np. ze względu na rosnący udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Papiery komercyjne przedsiębiorstw – (ang. commercial papers), zwane także skryptami dłużnymi, są to krótkoterminowe papiery dłużne na okaziciela lub imienne, najczęściej niezabezpieczone, o zapadalności do 1 roku, służące pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorstwa.

  Połączenie konglomeratowe: Połączenie konglomeratowe dotyczy fuzji lub przejęcia przedsiębiorstw, które są często strategicznymi partnerami, działającymi często w różnych branżach produkcyjnych i usługowych oraz obsługujące odmienne rynki. Fuzja lub przejęcie konglomeratowe polega na wchłonięciu kolejnego przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Jest realizowane poprzez dywersyfikację działalności i produkcji. Główne motywy to zysk i wzrost przedsiębiorstwa. W taki sposób powstaje konglomerat, który łączy w sobie dużą różnorodność działalności wraz z rozbudowaną strukturą organizacyjną. Konglomerat może składać się z przedsiębiorstw, które wytwarzają na przykład produkty włókiennicze, dystrybuują napoje oraz świadczą usługi na rynku medycznym. Np. DuPont lub Sara Lee. Fuzja (ang. merger) – operacja łączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw, bądź przejęcie jednych przedsiębiorstw przez inne, w wyniku którego powstaje nowy podmiot.

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

  Prywatne przedsiębiorstwa militarne (ang. private military companies – PMCs) – podmiot wykonujący zadania wojskowe, w odróżnieniu od przedsiębiorstw bezpieczeństwa (ang. private security companies – PSCs), które ograniczają się do wykonywania zadań w zakresie ochrony. Dynamiczny rozwój prywatnych przedsiębiorstw militarnych wskazuje na wkraczanie aktorów niepaństwowych na obszary należące do wyłącznej kompetencji państw.
  Dotychczasowa władza w dziedzinie bezpieczeństwa sprawowana przez państwo ulega transformacji w dwóch płaszczyznach:

  Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości.

  Dodano: 01.06.2011. 15:49  


  Najnowsze