• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. modeli wyższego rzędu i globalnych ograniczeń w obrazie komputerowym, Florencja, Włochy

  12.06.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 13 października 2012 r. we Florencji, Włochy, odbędą się warsztaty nt. modeli wyższego rzędu i globalnych ograniczeń w obrazie komputerowym (HiPot: ECCV 2012 Workshop on Higher-Order Models and Global Constraints in Computer Vision).

  Wiele zadań w obrazie komputerowym jest modelowanych jako problemy dyskretnego etykietowania. Ta metoda w sposób znaczący ogranicza jednak siłę odwzorowywania w tych modelach, ponieważ nie są one w stanie uchwycić bogactwa naturalnych obrazów. Nowe metody umożliwiają kodowanie znacząco większej liczby zaawansowanych zależności strukturalnych między zmiennymi, co sprawia, że obrazy stają się żywsze i bogatsze.

  Celem warsztatów będzie zgromadzenie naukowców pracujących nad różnymi aspektami tego zagadnienia (takimi jak modelowanie, wnioskowanie i uczenie się) i omówienie różnych technik, wspólnych rozwiązań, pytań otwartych i przyszłych dążeń.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Canny – metoda detekcji krawędzi występujących w obrazie. Opracowana została ona przez Johna F. Canny w 1986 roku. Wykorzystuje wielostopniowy algorytm w celu detekcji wielu różnych krawędzi w obrazie. Najważniejszy jednak pozostaje fakt, że Canny przedstawił teorię obliczeniową wyjaśniającą zasadę działania tej metody. Aerosol Characterization Experiments (ACE). Międzynarodowy program badań chemicznych właściwości atmosfery (International Global Atmospheric Chemistry Program – IGAC) zorganizował szereg eksperymentów, które miały na celu zbadanie chemicznych, fizycznych i radiacyjnych właściwości aerozoli. Celem tych eksperymentów było zebranie danych niezbędnych do poprawy globalnych modeli klimatycznych. Modelowanie równań strukturalnych to klasa wielowymiarowych, parametrycznych modeli statystycznych pozwalająca na testowanie hipotez badawczych o dużej możliwości złożoności relacji pomiędzy zmiennymi. Mocne strony podejścia to:

  Aleksander Wielki odwiedza pracownię Apellesa (Pracownia Apellesa) – jeden z trzech obrazów Willema van Haechta należący do grupy obrazów tzw. obrazy w obrazie. Znak taktyczny (ang. military symbol) – znak graficzny używany zwykle na mapie, obrazie komputerowym lub diagramie, stosowany do przedstawienia poszczególnych jednostek, obiektów, czynności lub innych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania wojska. Jego treść jest zwykle uzupełniona opisem cyfrowo-literowym oraz odpowiednim kolorem.

  Wideoportacja – technologia pozwalająca na zaprezentowanie na obrazie telewizyjnym postaci (obrazu) znajdującego się w innym miejscu i takie zaprezentowanie go na obrazie wynikowym by dać złudzenie przebywania tej postaci w prezentowanym otoczeniu. Maszyna uniwersalna (ang. Universal machine) - pojęcie odnosi się do uogólnionego modelu maszyny wirującej. Pomysł tego podejścia polega na tym, że wiele różnych typów elektrycznych maszyn wirujących ma wspólne cechy, które są reprezentowane za pomocą modeli matematycznych o zbliżonej lub identycznej strukturze. Wykorzystanie tej właściwości pozwala znacznie zredukować objętość bloków programowych przeznaczonych do rozwiązywania odpowiednich równań modeli poszczególnych typów maszyn.

  Teoria zapasów to zbiór modeli ekonomicznych związanych z magazynowaniem, zaopatrzeniem i zbytem oraz zbiór technik optymalizacyjnych i statystycznych używanych do rozwiązywania zadań wynikających z tych modeli. Teoria zapasów jest ściśle związana z teorią decyzji. Wnioskowanie na podstawie przypadków (spotyka się również określenie wnioskowanie na podstawie przykładów) (ang. case-based reasoning) to technika wykorzystująca uczenie maszynowe, która polega na generowaniu rozwiązania dla nowo postawionego zagadnienia poprzez wyszukanie w bazie przypadków gotowych już rozwiązań dla podobnych zagadnień.

  W najbardziej ogólnym ujęciu metamodelowanie (zapisywane również jako meta-modelowanie) określa analizę, konstrukcję i rozwój ram, reguł, ograniczeń, modeli i teorii, które są użyteczne przy procesie modelowania w pre-definiowanej grupie problemów. Sam termin składa się z dwóch członów: meta i modelowanie. Meta-modelowanie wraz meta-modelami występuje w wielu dziedzinach wiedzy, np. w meta-nauce, meta-filozofii, meta-teorii czy też w teorii systemów. Termin ten występuje również w matematyce oraz często spotykany jest w informatyce.

  Climateprediction.net – jeden z projektów naukowych, wykorzystujących możliwości technik przetwarzania rozproszonego. Jego celem jest przewidywanie zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi. Eksperyment ma również na celu stworzenie lepszych, bardziej niezawodnych modeli matematycznych, które umożliwią w przyszłości długoterminowe prognozowanie pogody, z większą dokładnością. Jest to największy z dotychczas przeprowadzonych eksperymentów tego typu. Do marca 2005 roku, przetestowano ponad 70 tysięcy modeli klimatycznych.

  Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego – proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego w cel, funkcje i sposób działania instytucji szkolnictwa wyższego. W praktyce proces ten przyjmuje postać budowania strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego na poziomie państwa, władz samorządowych i poszczególnych instytucji, aktywnej polityki pozyskiwania studentów zagranicznych, zagranicznego marketingu uczelnianego, tworzenia międzynarodowych ścieżek studiów, integrowania treści globalnych i międzykulturowych w programy nauczania, dostosowywanie infranstruktury uczelni do potrzeb działania, tworzenia i wdrażania programów wspierających mobilność studencką etc. Metoda MTM-1 jest metodą podstawową analizy ruchów elementarnych, która powstała jako pierwsza z metod MTM. Celem zastosowania tej metody jest modelowanie każdego manualnego przebiegu pracy za pomocą koniecznych ruchów podstawowych. Każdemu ruchowi podstawowemu przyporządkowana jest, w zależności od wielkości wpływających, wartość czasu normatywnego. MTM-1 jest systemem stosowanym w produkcji masowej i wielkoseryjnej, w pracach typowo rutynowych, gdzie o oszczędności czasowej decydują już ułamki sekund. Metoda MTM-1 należy do systemu bloków procesowych MTM. Wykorzystanie tej metody analizy ruchów elementarnych wspiera zastosowanie zasady ekonomiki ruchów elementarnych.

  M 120 - oznaczenie benzynowego silnika Mercedesa z 12 cylindrami w układzie V i z 4-zaworową techniką. Produkowany od 1991 do 2009 w różnych modelach osobowych Mercedesa. Silniki M120 występowały w czterech różnych konfiguracjach różniących się pojemnością i mocą. Mniejszy z nich miał pojemność 6,0 L (5996 cm³), 6,9 L (6873 cm³) i dwa limitowane 7,0L (7255 cm³) i 7,3 L (7255 cm³), który pochodziły z firmy AMG i Brabusa - tunerów współpracującego z Mercedesem. Silnik 6.0 litra został wprowadzony na początku lat 90 do modeli klasy W140 i w 1993 roku do modeli 600SL/SL600. Szybkie Prototypowanie, Szybkie Wykonywanie Prototypów (ang. Rapid Prototyping) – określenie zbioru metod służących do szybkiej, precyzyjnej i powtarzalnej produkcji elementów w technologii addytywnej (np. z wykorzystaniem technik druku przestrzennego), zwykle przy sterowaniu komputerowym.

  AEG B.III - niemiecki samolot rozpoznawczy z okresu I wojny światowej, stanowiący rozwinięcie modeli AEG B.I i AEG B.II. Od swych poprzedników różnił się kilkoma drobnymi szczegółami, które jednak nie poprawiły znacząco osiągów samolotu, dlatego też po ukończeniu krótkiej serii w 1915 r., produkcja tego samolotu została przerwana na korzyść uzbrojonych modeli z serii C. Samolot był wykorzystywany także jako szkolny. Kod uzupełnień do jedności to sposób zapisu liczb całkowitych oznaczany jako ZU1 lub U1. Liczby dodatnie zapisywane są jak w naturalnym kodzie binarnym, przy czym najbardziej znaczący bit – traktowany jako bit znaku – musi mieć wartość 0. Do reprezentowania liczb ujemnych wykorzystywana jest bitowa negacja danej liczby, co sprawia, że bit znaku ma wartość 1. Wynika z tego również występowanie dwóch reprezentacji zera: +0 (00000000U1) i -0 (11111111U1). W związku z tym liczby zapisane w ZU1 na n bitach pochodzą z zakresu:

  Wykrywanie krawędzi - celem detekcji krawędzi jest zaznaczenie punktów cyfrowego obrazu w których gwałtownie zmienia się luminancja. Ostre krawędzie na obrazie przeważnie odzwierciedlają ważne zdarzenia i zmiany w przedmiotach przedstawionych na zdjęciach. Zmiany luminancji mogą być wywołane:

  Dodano: 12.06.2012. 16:49  


  Najnowsze