• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. niestacjonarnych modeli rozpoznawania wzorców i kombinacji klasyfikatorów, Salamanka, Hiszpania

  24.10.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28 - 30 marca 2012 r. w Salamance, Hiszpania, odbędą się warsztaty nt. niestacjonarnych modeli rozpoznawania wzorców i kombinacji klasyfikatorów.

  Postęp w dziedzinie informatyki spowodował zgromadzenie przez wiele podmiotów ogromnych ilości danych, których człowiek nie jest w stanie przeanalizować. Dzieje się tak, dlatego że proste metody często "zakładają", iż właściwości statystyczne odkrytej koncepcji (której model jest przewidywany) są niezmienne. To doprowadziło do wzrostu liczby badań w zakresie problematyki określanej terminem concept drift. Termin concept drift oznacza, że właściwości statystyczne docelowej zmiennej, którą model stara się przewidzieć, zmieniają się wraz z upływem czasu w nieprzewidziany sposób. To może spowodować problemy, bowiem wraz z upływem czasu przewidywania stają się coraz mniej precyzyjne.

  Wydarzenie poświęcone będzie rozwijającym się trendom w rozpoznawaniu wzorców z wykorzystaniem unikalnych, podstawowych sił klasyfikatorów i dostosowywaniem się do zmian w modelu klasyfikacji. Przewidziano następujące, konkretne tematy:
  - uczenie się adaptacyjne i przyrostowe;
  - wykrywanie zmiany konceptu;
  - podstawy teoretyczne systemów wieloklasyfikatorowych;
  - metody fuzji klasyfikatorów;
  - metody podejmowania decyzji na podstawie informacji pochodzących z różnych źródeł;
  - metody doskonalenia cech słabych klasyfikatorów;
  - metody pomiaru i zapewnienie różnorodności w zespołach klasyfikatorów;
  - zastosowania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Klasyfikator migowy – według Merry Brenno to kształt dłoni, który może być stosowany w celu przedstawienia informacji o istnieniu określonej klasy cech, np. kształtu, rozmiaru, ułożenia w przestrzeni. Klasyfikator jest ikonicznym znakiem migowym, silnie naśladującym dany desygnat, np. wyraz kamień jest reprezentowany przez zaciśniętą pięść, natomiast wyraz człowiek – przez wyprostowany palec wskazujący drugiej ręki. Monika Dobrowolska i Joanna Łacheta wymieniamy następujące rodzaje klasyfikatorów: AdaBoost – podstawowy algorytm do boostingu, metoda dzięki której z dużej liczby słabych klasyfikatorów można otrzymać jeden lepszy. Autorami algorytmu są Yoav Freund i Robert Schapire. Metody ilościowe - metody badawcze, w których określa się parametry liczbowe (w odpowiednich jednostkach), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.

  Metody jakościowe - metody badawcze (w naukach przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych), w których nie określa się parametrów liczbowych (określanych za to w metodach ilościowych), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań. Statystyka odpornościowa lub odporne metody statystyczne (ang. robust statistics) – gałąź statystyki, obejmująca metody projektowane pod kątem odporności na niewielkie odejście od założeń modelu (szczególnie występowanie obserwacji odstających) lub rezygnacji z niektórych założeń.

  Właściwość klasy (ang. class property) – specjalny składnik klas w niektórych obiektowych językach programowania, posiadający cechy pola i metody. Właściwości są odczytywane i zapisywane tak jak pola, ale ich odczytywanie i zapisywanie zazwyczaj przebiega przez wywołanie metod. Łatwiej jest czytać i zapisywać pola, niż wywoływać metody, jednak wstawienie poprzez wywołanie metody pozwala na sprawdzanie poprawności danych, aktywowanie kodu aktualizacji (np. wyglądu GUI). Oznacza to, że właściwości są pośrednie między kodem (metody) a danymi (pole) klasy i zapewniają wyższy poziom hermetyzacji niż publiczne pola. Metody rozpoznawania płodności oparte na kalendarzu – najstarsza grupa różnych metod rozpoznawania płodności, opartych na zapisie długości poprzednich cykli miesiączkowych kobiety. Zalicza się do nich głównie Metodę Ogino-Knausa, Metodę Dni Standardowych oraz inne metody znane już w starożytności, które obecnie mają znaczenie głównie historyczne.

  Kartograficzne metody prezentacji - metody, których celem jest przedstawienie na mapie określonych treści w taki sposób, aby użytkownik mógł poprawnie je odczytać, posiadające na mapie swoją formę w postaci znaków kartograficznych niosących przypisane im treści. Błąd metody, błąd obcięcia – błąd związany z zastosowaniem w metodzie numerycznej przybliżenia oryginalnego zagadnienia w sposób zmieniający jego właściwości matematyczne. Przybliżenia związane z błędem metody zwykle dotyczą przejść granicznych, a ich występowanie w metodach numerycznych wynika ze sposobu wykonywania obliczeń w komputerach. Komputery nie mogą bowiem wykonać nieskończonej liczby działań matematycznych, a wskutek stosowania arytmetyki zmiennoprzecinkowej operacje arytmetyczne obciążone są błędami zaokrągleń i efektem znoszenia się składników.

  Triangulacja, metoda stosowana w badaniach społecznych, mająca zapewnić wyższą jakość prowadzonych badań i ograniczenie błędu pomiaru. Polega na zbieraniu danych za pomocą dwóch lub większej liczby metod (np. obserwacja razem z sondażem czy analizą treści), a następnie porównywanie i łączenie wyników. Może też oznaczać łączenie metod jakościowych i ilościowych.

  Metoda szablonowa – w inżynierii oprogramowania jeden z czynnościowych wzorców projektowych. Jego zadaniem jest zdefiniowanie metody będącej szkieletem algorytmu – algorytm ten może być następnie dokładnie definiowany w klasach pochodnych. Niezmienna część algorytmu zostaje opisana w metodzie szablonowej, której klient nie może nadpisać. W metodzie szablonowej wywoływane są inne metody, reprezentujące zmienne kroki algorytmu. Mogą one być abstrakcyjne lub definiować domyślne zachowania. Klient, który chce skorzystać z algorytmu, może wykorzystać domyślną implementację bądź może utworzyć klasę pochodną i nadpisać metody opisujące zmienne fragmenty algorytmu. Najczęściej metoda szablonowa ma widoczność publiczną, natomiast metody do przesłonięcia mają widoczność chronioną lub prywatną, tak, aby klient nie mógł ich użyć bezpośrednio. Inna popularna nazwa tego wzorca to niewirtualny interfejs (ang. Non Virtual Interface). Mimo zbieżnej nazwy, wzorzec ten nie ma niczego wspólnego z szablonami stosowanymi w programowaniu uogólnionym.

  Dodano: 24.10.2011. 16:17  


  Najnowsze