• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. odkrywania wiedzy w opiece zdrowotnej i medycynie, Ateny, Grecja

  09.08.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 9 września 2011 r. w Atenach, Grecja, odbędą się warsztaty nt. odkrywania wiedzy w opiece zdrowotnej i medycynie

  Społeczeństwo odnosi korzyści ze stałych postępów w opiece zdrowotnej i medycynie, które przekładają się na znaczną poprawę jakości życia. Lepsze poznanie chorób, udoskonalone leki i skuteczne procedury leczenia przyczyniały się między innymi do wydłużenia średniej życia od połowy XX w.

  W ciągu ostatniej dekady nastąpiło spowolnienie tempa odkrywania nowych metod leczenia i wprowadzania ich do systemu opieki zdrowotnej. Jednocześnie stale rosnące koszty powiązane z nowoczesną opieką zdrowotną sprawiają, że ograniczenie niepotrzebnych metod leczenia i procedur nabiera zasadniczego znaczenia przy jednoczesnym zapewnieniu możliwe najlepszych wyników zdrowotnych. Przeszukiwanie ogromnych ilości danych generowanych w opiece zdrowotnej jest coraz częściej postrzegane jako integralna część przełomu technologicznego, który jest potrzebny, aby zapewnić konkretne rozwiązania.

  Warsztaty zostaną zorganizowane wokół trzech tematów:
  - przeszukiwanie danych powiązanych ze zdrowiem;
  - przeszukiwanie w odkrywaniu leków;
  - przeszukiwanie w medycynie zindywidualizowanej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Technologia medyczna - w ujęciu szerokim to dowolny rodzaj wiedzy zaangażowanej w realizację zadań i osiąganie określonych rezultatów systemu opieki zdrowotnej. W ujęciu wąskim technologie medyczne to środki niematerialne (wiedza, umiejętności, procedury, rozwiązania organizacyjne) i materialne (leki, urządzenia) związane bezpośrednio lub pośrednio z udzielanymi świadczeniami opieki zdrowotnej i konkretnymi interwencjami (leczniczymi, diagnostycznymi, rehabilitacyjnymi bądź prewencyjnymi). Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce. Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.

  Uniwersytet Erazma w Rotterdamie (skrót EUR) jest uniwersytetem w Holandii. Specjalizuje się on w zarządzaniu, organizacji, politologii, jak również medycynie i opiece zdrowotnej. Roczny budżet uczelni sięga €542 milionów. System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego:

  Informatyka medyczna - dział informatyki, zajmuje się przetwarzaniem, przechowywaniem, przesyłaniem oraz metodami tworzenia systemów przetwarzających informacje wykorzystywane w opiece zdrowotnej. Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – forma terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Jest najczęściej jednostką organizacyjną szpitala psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego lub Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe.

  Poliklinika – zakład opieki zdrowotnej, udzielający porad lekarskich ogólnych i specjalistycznych, mający jednocześnie zadania naukowo-dydaktyczne.

  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski.

  Dodano: 09.08.2011. 16:37  


  Najnowsze