• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. paleosejsmologii i geologii morskiej, Obergurgl, Austria

  07.07.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 11-16 września 2010 r. odbędą się w Obergurgl, Austria, warsztaty pt. "Paleosejsmologia podmorska - morskie poszukiwania dużych trzęsień ziemi z okresu holocenu".

  Celem wydarzenia jest stworzenie platformy dyskusyjnej dla naukowców, którzy zajmują się lub mogą zainteresować się paleosejsmologią podmorską. Ta nowa dziedzina badań łączy i integruje dwie uznane dyscypliny, tj. paleosejsmologię i geologię morską. Stanowi odpowiedź na wezwania naukowców z obydwu dziedzin do poszerzenia paleosejsmologii poprzez włączenie do niej środowiska morskiego. Od tamtej pory badania prowadzone są na kilku obszarach na świecie, w szczególności na Morzu Marmara, na wybrzeżu oregońskim i nowozelandzkim oraz na obrzeżach japońskich i południowo-iberyjskich.

  Paleosejsmologia podmorska jest obiecującym uzupełnieniem badań lądowych nad uskokami i paleosejsmicznością w okresie holocenu. (Okres holocenu rozpoczął się 12.000 lat temu i trwa do dzisiaj.) W porównaniu z tradycyjnymi, lądowymi technikami paleosejsmologicznymi, paleosejsmologia podmorska ma wiele wyjątkowych atrybutów:
  - sedymentacja morska jest na ogół ciągła w czasie i przestrzeni;
  - morskie oprzyrządowanie geologiczne i geofizyczne umożliwia eksplorację dużych obszarów w stosunkowo krótkim czasie;
  - regiony morskie są zasadniczo wolne od obecności człowieka i jej śladów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Conrady – Indywidualności Morskie – nagroda za osiągnięcia w dziedzinie żeglarstwa, kultury morskiej, nauki (m.in. oceanografia, biologia morza, geologia morza), gospodarki morskiej (m.in. transport i żegluga morska, obszary morskie i porty morskie, ochrona środowiska morskiego) i popularyzacji problematyki morskiej; jest wręczana ludziom morza z całego świata. Obrona komunikacji morskich - morskie działania bojowe, mogące przyjąć rozmiary działań obserwacyjnych, prowadzone na morzu i w bazach przez różnorodne siły morskie (marynarki wojenne) w obronie własnych komunikacji zagrożonych przez siły przeciwnika. Działania mogą mieć charakter systematyczny lub doraźny. Góra podwodna, góra podmorska – forma ukształtowania dna morskiego; góra, której szczyt leży poniżej poziomu wody, a więc nie jest wyspą.

  Wody przybrzeżne - zgodnie z artykułem 5, pkt 5.1a i 5b Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne są to powierzchniowe wody morskie w odległości do 1 mili morskiej od linii podstawowej. W Polsce wyjątkiem są morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej, które zaliczają się do wód przejściowych. W tym przypadku - gdy zasięg wód przejściowych jest większy niż jedna mila morska - zewnętrzną granicę tego zasięgu stanowi zewnętrzną granicę wód przybrzeżnych. World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji.

  Diastrofizm to w geologii ogół procesów powodujących mechaniczne deformacje skorupy ziemskiej w jej geologicznej ewolucji (np. wypiętrzenie lub zapadnięcie się całych obszarów, fałdowanie, powstawanie uskoków, trzęsienie ziemi, zmiany linii brzegowej lądów i mórz, transgresja i regresja morza). Górnictwo morskie - dziedzina przemysłu wydobywczego zajmująca się wydobywaniem surowców mineralnych z dna mórz oraz ich uzyskiwaniem z wody morskiej. Eksploatacje prowadzi się na obszarach szelfów, a także basenów oceanicznych.

  Terminal kontenerowy – obiekt, w którym kontenery są przeładowywane z różnych środków transportu w celu dalszego transportu. Przeładunek może odbywać się między statkami kontenerowymi oraz pojazdami lądowymi (pociągi lub ciągniki siodłowe), w takim przypadku mamy do czynienia z morskim terminalem kontenerowym. Przeładunek może również odbywać się między pojazdami lądowymi, zwykle z pociągu i ciągników siodłowych, w tym przypadku terminal opisany jest jako lądowy terminal kontenerowy.
  Morskie terminale kontenerowe zazwyczaj są częścią większego portu i znajdują się w dużych miastach lub w ich pobliżu. Uwarunkowane jest to koniecznością zapewnienia dobrego dojazdu kolejowego oraz drogowego. Terminale kontenerowe, zarówno morskie jak i lądowe, zapewniają zwykle również place składowe przeznaczone do przechowywania kontenerów zarówno załadowanych jak i pustych. Załadowane kontenery są przechowywane przez stosunkowo krótki czas, gdyż czekają na dalszy transport. Natomiast puste kontenery mogą być składowane przez dłuższy okres w zależności od planu ich ponownego użycia.

  Ubezpieczenie morskie – lub inaczej umowa ubezpieczenia morskiego jest uregulowana w Kodeksie morskim. Tej instytucji prawa poświęcony jest Tytuł VIII kodeksu. Umową ubezpieczenia morskiego na podstawie artykułu 292 § 1 Kodeksu morskiego jest stan rzeczy, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zamian za składkę ubezpieczeniową, wypłacić odszkodowanie za szkody poniesione wskutek niebezpieczeństw, na jakie przedmiot ubezpieczenia jest narażony w związku z żeglugą morską. Pojawia się, zatem, pojęcie interesu majątkowego związanego z żeglugą morską, który stanowi przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia, w ten sposób pojmowanego, jest również interes finansowy każdej osoby, która doznaje uszczerbku w mieniu, traci to mienie, a także doznaje utraty spodziewanych korzyści. Zgodnie z zapisami kodeksu morskiego, przedmiot ubezpieczenia musi być jedynie związany z żeglugą, aby takie ubezpieczenie mogło nosić miano morskiego.

  Ustronie Morskie (dawniej niem. Henkenhagen, Ostseebad Henkenhagen, Ustronie Nadmorskie) – wieś letniskowa nad Morzem Bałtyckim, w woj. zachodniopomorskim, powiat kołobrzeski, gmina Ustronie Morskie. Miejscowość z letnim kąpieliskiem morskim i z przystanią morską, położona nad Zatoką Pomorską, na Wybrzeżu Słowińskim, pomiędzy Kołobrzegiem i Koszalinem.

  Planetologia (nauki planetarne) – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wywodząca się z astronomii, zajmująca się badaniem budowy i ewolucji planet, księżyców, oraz mniejszych ciał niebieskich, a także procesów na nich zachodzących. Dzięki rozwojowi badań kosmosu od II połowy XX wieku, w szczególności misjom automatycznych sond kosmicznych, możliwości badania planet Układu Słonecznego nie ograniczają się już do samych obserwacji astronomicznych. Coraz częściej w badaniach planetologicznych wykorzystywane są metody geofizyczne i geologiczne.

  Akwarium morskie - akwarium, w którym w warunkach naśladujących środowisko morskie hoduje się morskie rośliny i zwierzęta. InSight – bezzałogowy lądownik, który zostanie wysłany na Marsa w ramach programu Discovery w marcu 2016 roku. Lądowanie jest planowane we wrześniu tego samego roku. Sonda InSight ma przeprowadzić badania geofizyczne Marsa, w szczególności sejsmologiczne. Nazwa lądownika jest akronimem, pochodzi od Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport ("Eksploracja wnętrza przy użyciu badań sejsmicznych, geodezji i transportu ciepła"). Misja ma trwać dwa lata ziemskie.

  Wody reliktowe (szczątkowe) - wody podziemne występujące na dużych głębokościach. Pozostałości wód z minionych okresów geologicznych. Są to zwykle wysłodzone wody morskie. Kartografia geologiczna zajmuje się przedstawianiem budowy geologicznej skorupy ziemskiej w postaci map i planów geologicznych, przekrojów geologicznych oraz innych form wyników obserwacji i interpretacji zjawisk geologicznych.
  Z kartografii geologicznej korzystają wszystkie dziedziny geologii ale w szczególności geologia stosowana.
  Podstawową formą badań kartografii geologicznej jest zdjęcie geologiczne czyli terenowa obserwacja naturalnych i sztucznych wychodni skał, zwietrzeliny, ukształtowania terenu oraz późniejsze badania kameralane pobranych próbek i okazów.
  Największym sukcesem polskiej kartografii geologicznej jest stworzenie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. Mapa ta zawiera poza arkuszem zasadniczym również liczne przekroje geologiczne i profile stratygraficzne oraz szkice dodatkowe jak:

  Atlantyda (gr. Ἀτλαντὶς νῆσος Atlantìs nēsos) – mityczna kraina, która miała być miejscem istnienia rozwiniętej cywilizacji zniszczonej przez serię trzęsień ziemi i zatopionej przez wody morskie.

  Dodano: 07.07.2010. 17:12  


  Najnowsze