• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. procesu decyzyjnego człowieka w systemach rekomendujących, Dublin, Irlandia

  30.05.2012. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9 - 12 września 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędą się warsztaty nt. procesu decyzyjnego człowieka w systemach rekomendujących (RecSys'12 Workshop on Human Decision Making in Recommender Systems).

  Systemy rekomendujące często proszą użytkowników o podjęcie decyzji. Jej zakres może rozciągać się od wyboru piosenki/filmu z listy po wskazanie elementów opinii czy przedstawienie propozycji. Złożoność zadań decyzyjnych, ograniczone zasoby kognitywne użytkowników oraz ogólny wysiłek decyzyjny często skłaniają programistów do utrzymania prostoty programowania.

  Ograniczona racjonalność decyzyjności otwiera drzwi przed różnymi typami nieświadomego oddziaływania na zachowanie decyzyjne użytkownika. Do wyjaśnienia tych oddziaływań wykorzystywane są psychologia procesu decyzyjnego i psychologia kognitywna. Na przykład efekt przynęty i wartości domyślne mogą wywołać znaczące zmiany w prawdopodobieństwie wyboru. W przypadku scenariuszy decyzji grupowych, widoczność preferencji członków innej grupy może mieć znaczący wpływ na ostateczną decyzję danej grupy.

  Wydarzenie będzie okazją dla przedstawicieli środowiska przemysłowego i akademickiego do zaprezentowania i omówienia nowych pomysłów i wyników badań powiązanych z zagadnieniem procesu decyzyjnego człowieka w systemach rekomendujących.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Decyzja to pojęcie z języka naturalnego, kluczowe we wszystkich naukach i jest wynikiem "podjęcia decyzji" lub mówiąc inaczej procesu decyzyjnego. Subtelna różnica między podjęciem decyzji, a procesem decyzyjnym jest tylko ta, że proces decyzyjny nie zawsze doprowadza do decyzji. Decyzją może być działanie/akt lub opinia/sąd w jakiejś sprawie. Aby proces decyzyjny miał sens, potrzebne są co najmniej dwie różne możliwości wyboru (kandydaci na decyzje), a więc istnienie alternatywy. Decydent to pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające podmiot procesu decyzyjnego, czyli podmiot dokonujący wyboru ostatecznego wariantu decyzji. Drzewo decyzyjne – graficzna metoda wspomagania procesu decyzyjnego, stosowana w teorii decyzji. Algorytm drzew decyzyjnych jest również stosowany w uczeniu maszynowym do pozyskiwania wiedzy na podstawie przykładów.

  Implementacja (wdrożenie, przystosowanie, realizacja, łac.ang. implementation) - w teorii decyzji część procesu decyzyjnego znajdująca się na wyjściu systemu, polegająca na urzeczywistnieniu podjętej decyzji za pomocą odpowiednio dobranych środków. Reguły automatyczne - są to takie instrumenty polityki, które działają samoczynnie, bez potrzeby uruchamiania za każdym razem, gdy w gospodarce wydarzy się coś nowego, całego procesu decyzyjnego poprzedzonego obserwacją rzeczywistości. Jednym z przykładów reguły jest propozycja Friedmana, aby podaż pieniądza zwiększać w stałym rocznym tempie i nie podejmować decyzji dotyczących wyboru instrumentów na podstawie okresowej oceny sytuacji.

  Psychologia środowiskowa dział psychologii, ujmowany także jako interdyscyplinarna dziedzina badań, zajmujący się problemem oddziaływania człowieka na środowisko fizyczne oraz odwrotnie - środowiska fizycznego na człowieka. Wina – określony w przepisach prawnych stosunek psychiczny sprawcy do czynu (nieodzowny składnik każdego przestępstwa). Pojęcie to wiąże się z zagadnieniem wolności człowieka. Wina jest to wadliwość procesu decyzyjnego, polegająca na wolnym wyborze z katalogu możliwych zachowań zachowania sprzecznego z obowiązującą w danym społeczeństwie normą postępowania.

  Psychologiczna teoria decyzji jest systemem twierdzeń o zachowaniu się człowieka w czasie rozwiązywania zadań decyzyjnych. Przy analizie i wyjaśnianiu czynności, jakie człowiek podejmuje w procesie decyzyjnym, uwzględnia się strukturę zadań decyzyjnych oraz strukturę cech decydenta. Wykorzystuje rezultaty badań empirycznych w celu tworzenia modeli matematycznych opisujących procesy decyzyjne. Proces decyzyjny to określony proces myślowy lub sztuczny który realizuje funkcje podejmowania decyzji (istotne rozróżnienie zaproponowane przez Gadomskiego, 1986, ang. - def. procesu i funkcji). Ta sama decyzja w tej samej sytuacji może być produktem innych procesów decyzyjnych.

  Racjonalna ignorancja jest terminem często spotykanym w ekonomii, szczególnie w teorii publicznego wyboru, ale również w innych dziedzinach badających kryteria racjonalności decyzji: teoria decyzji, prakseologia, psychologia, czy teoria gier.

  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej: Odpowiednik ambasady w krajach niebędących członkami Unii Europejskiej. Przedstawicielstwo aktywnie uczestniczy w szeregu inicjatyw o charakterze regionalnym. Prowadzi też bieżący monitoring realizacji programów Phare, ISPA i SAPARD. Formalnie nie uczestniczy w zarządzaniu programami Phare, faktycznie (poprzez zatwierdzanie projektów, dokumentów, decyzji wykonawczych) jest uczestnikiem procesu decyzyjnego.

  Stan natury to pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające każde z możliwych następstw wariantu decyzyjnego nie zależące od decydenta, ale mające wpływ na końcową wypłatę. Dydaktyka to jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka

  W teorii złożoności obliczeniowej, dopełnienie problemu decyzyjnego to problem decyzyjny powstający po zamianie miejscami odpowiedzi tak i nie. Równoważnie, jeśli zdefiniujemy proces decyzyjny jako zbiór skończonych napisów, dopełnienie zbioru tych napisów nad ich alfabetem jest dopełnieniem problemu. System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System).


  kill (ang. zabić) — program komputerowy w systemach Unix i Linux pozwalający na przesyłanie sygnałów do procesów pracujących w systemie operacyjnym. Domyślnie program kill wysyła do procesu sygnał nakazujący mu zakończenie pracy. Wbrew nazwie sugerującej natychmiastowe przerwanie pracy, polecenie powoduje poprawne zamknięcie procesu i zachowanie wszelkich wewnętrznych danych. W systemach takich, jak Unix każdy uruchamiany program działa jako proces. Jeżeli, któryś z nich ulegnie awarii, polecenie kill pozwala na zakończenie jego pracy. Niektóre programy w Uniksie nie mają interfejsu użytkownika , bo pracują w tle (demony) i jedynym sposobem na zakończenie ich działania jest użycie programu kill. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa, DŚU) - decyzja wydawana dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowana ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Dodano: 30.05.2012. 15:49  


  Najnowsze