• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. rachunku sieciowego, Kaiserslautern, Niemcy

  13.09.2011. 22:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 19 - 21 marca 2012 r. w Kaiserslautern, Niemcy, odbędą się warsztaty nt. rachunku sieciowego.

  Ruch przechodzący przez sieć komputerową podlega ograniczeniom narzucanym przez poszczególne komponenty systemu. Ograniczenia te można wyrazić i zanalizować za pomocą metod rachunku sieciowego. Na tej podstawie rachunek sieciowy zyskał reputację wszechstronnej metodologii do analizy gwarantowanej wydajności sieci komputerowej.

  Zważywszy na fakt, że zajmuje się ograniczeniami a nie konkretnymi rozwiązaniami, rachunek sieciowy może pomóc rozwiązywać problemy, które są trudne dla alternatywnych metodologii. Zastosowania rachunku sieciowego obejmują zagadnienia inżynierii sieciowej, takie jak internetowa jakość usług, sieci czujników bezprzewodowych czy sieci Ethernet z koncentratorem.

  Warsztaty zgromadzą naukowców zainteresowanych teorią rachunku sieciowego oraz tych, którzy chcą wykorzystać dostępne wyniki w nowych aplikacjach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Most lub mostek (ang. bridge) – urządzenie łączące dwie lub więcej sieci lub segmenty sieci dokonując filtrowania ruchu sieciowego. Sieci podłączone do mostu mogą korzystać z różnych fizycznych i logicznych protokołów łącza. Formuła logiczna to określenie dozwolonego wyrażenia w wielu systemach logicznych, m.in. w rachunku kwantyfikatorów oraz w rachunku zdań. Rachunek pomocniczy - obok rachunku bieżącego i rachunku lokat terminowych jeden z podstawowych rachunków bankowych, jakie polskie prawo przewiduje w celu przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

  Rachunek kosztów zmiennych to antyteza dla rachunku kosztów pełnych. Rachunek kosztów zmiennych zapoczątkował nową erę w rozwoju systemu rachunku kosztów i wyników. Rozwój rachunku kosztów zmiennych (direct costing) datuje się w USA od 1933 r. W Wielkiej Brytanii określany jako marginal costing. Pierwszy raz rachunek kosztów zmiennych zastosował J.N.Harris w 1936 r. W Wielkiej Brytanii marginal costing zaczęto stosować w przemyśle od 1947 r. Zakończenie sieci to termin prawniczy, którego definicja zawarta jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej; w przypadku sieci stosującej komutację lub przekierowywanie, zakończenie sieci identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu sieciowego, który może być przypisany do numeru lub nazwy abonenta.

  Rachunek lambda z typami to postać rachunku lambda rozszerzona o typy i z ograniczeniami, jakie wyrażenia są dozwolone, zależnie od ich typów. Metro Ethernet Forum - międzynarodowe stowarzyszenie przedsiębiorców działających w branży Carrier Ethernet. Organizacja zrzesza ponad 175 aktywnych członków (marzec 2013) i zajmuje się globalnym promowaniem sieci metropolitalnych. Program MEF pomaga dostawcom usług sieciowych podejmować świadome decyzje zakupowe i zmniejszać ryzyko związane z wdrażaniem nowego sprzętu sieciowego. Misją MEF jest przyśpieszenie procesu wdrażania sieci Carrier Ethernet i usług z nimi związanych na całym świecie.

  Symbol relacyjny lub predykat – jest to uogólnienie zmiennych zdaniowych rachunku zdań w rachunku predykatów pierwszego rzędu. Rachunek oszczędnościowy – rodzaj rachunku bankowego przeznaczonego na gromadzenie wartości pieniężnych, oferowany osobom fizycznym, ze zmienną stopą procentową, dający możliwość dostępu do środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek; prowadzony przez bank na podstawie umowy o prowadzenie rachunku.

  Wyciąg bankowy – jest dokumentem zbiorczym, przedstawiającym obroty za dany okres na rachunku bankowym. Zawarta jest w nim informacja o operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku.

  Formalizacja rachunku zdań - proces polegający na wyborze spośród tez rachunku zdań pewnych zdań jako aksjomatów i podaniu reguł wyprowadzenia z nich innych tez.

  Linia kredytowa – to limit w rachunku bankowym, do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie określonym umową. Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę potrzeb. Bank udostępnia linię kredytową w rachunku bieżącym klienta lub na oddzielnym koncie bankowym. W pierwszym z wymienionych przypadków rachunek może mieć saldo Dt - zadłużenie lub Ct - nadwyżka środków klienta. Wpływy na rachunek bieżący automatycznie spłacają kredyt. Po przekroczeniu czasu zadłużenia bank nalicza odsetki karne. Identyfikacja masowych płatności – usługa bankowa z obszaru bankowości transakcyjnej (cashmanagement). Korzystanie z identyfikacji masowych płatności pozwala firmom (lub innym instytucjom) usprawnić księgowanie wpłat od kontrahentów, którymi są osoby fizyczne bądź prawne. Systemy identyfikujące masowe wpłaty są przeznaczone do obsługi np. wpłat z tytułu abonamentu, czynszu, opłat za media, faktur za systematyczne dostawy i znajdują zastosowanie w instytucjach różnej wielkości – od największych operatorów telekomunikacyjnych, przez spółki komunalne, hurtownie po wspólnoty mieszkaniowe. Identyfikacja masowych płatności wykorzystuje tzw. rachunki wirtualne. Rachunki wirtualne są generowane do rachunku bankowego danej instytucji (firmy telekomunikacyjnej, hurtowni, wspólnoty mieszkaniowej itp.). Każdy kontrahent tej instytucji (czyli np. abonent sieci komórkowej, lokator) otrzymuje „własny” numer rachunku wirtualnego, na który ma wpłacać (abonament, czynsz). Liczba numerów rachunków wirtualnych, które można wygenerować dla jednego „rzeczywistego” rachunku zależy od struktury numerów rachunku w danym banku – banki umożliwiają przeznaczenie od 6 do 12, a nawet 15 cyfr z 26-cyfrowego NRB na oznaczenie kolejnych rachunków wirtualnych.

  Procedura Davisa-Putnama – bardzo efektywny system dowodzenia twierdzeń dla rachunku zdań. Istnieją też jego modyfikacje dla rachunku predykatów pierwszego rzędu, jednak są one zwykle mniej wydajne od rezolucji. Aksjomat Nicoda-Łukasiewicza - aksjomat rachunku zdań sformułowany przez Jeana Nicoda, uproszczony przez Jana Łukasiewicza. Jest to aksjomat dzięki któremu zbudować można jednoaksjomatowy system rachunku zdań oparty wyłącznie na dysjunkcji Sheffera, zwany dysjunkcyjnym systemem logiki zdań.

  Dodano: 13.09.2011. 22:17  


  Najnowsze