• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. rolnictwa w sterowanym środowisku w kosmosie, Sperlonga, Włochy

  16.03.2010. 16:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 20-21 maja 2010 r. w Sperlonga, Włochy, odbędą się czwarte międzynarodowe warsztaty nt. agrokosmosu pt. "Rolnictwo w sterowanym środowisku - z Ziemi w kosmos i z powrotem".

  Wydarzenie będzie okazją do spotkania się społeczności zajmującej się sterowanym środowiskiem oraz rolnictwem w interdyscyplinarnie sterowanym środowisku (CEA). Warsztaty mają na celu rozszerzenie i wzbogacenie badań naukowych nad systemami produkcji żywności, które są krępowane zarówno przez dostępną przestrzeń, jak i ograniczone zasoby biosfery. Wiedza o produkcji żywności w sterowanych środowiskach w kosmosie może pomóc w doskonaleniu wykorzystania zasobów i zmniejszaniu oddziaływania środowiskowego rolnictwa na Ziemi.

  Zaplanowano również prezentacje udanych projektów oraz wyzwań w zakresie utrzymywania życia w kosmosie i aplikacji do produkcji żywności na Ziemi. Warsztaty mają również ustalić misję, by zachęcać do wykorzystywania najnowszych osiągnięć naukowo-technologicznych w produkcji żywności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Chemia spożywcza – dział chemii zajmujący się składem chemicznym surowców, produktów, dodatków do żywności oraz metodami i chemizmem produkcji, związkami chemicznymi dodawanymi do żywności oraz analizą chemiczną surowców, produktów żywnościowych oraz dodatków do produktów spożywczych m.in. konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, antyutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i innych. Chemia spożywcza wiąże się ściśle z: inżynierią chemiczną i biochemiczną, mkrobiologią techniczną, biochemią, technologią żywności, zdrową żywnością, toksykologią oraz wszelkimi normami (m.in. UE) dotyczącymi chemii produktów żywnościowych. A dotyczy: piekarstwa, mleczarstwa, przerobu mięs, cukrownictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, zielarstwa, produkcji substancji zapachowych, gorzelnictwa, winiarstwa, piwowarstwa, spożywczych wód mineralnych, przerobu zbóż, krochmalnictwa i innych. HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących. Rolnictwo w Algierii – dział gospodarki Algierii, odgrywający niewielką w niej rolę (ok. 10% PKB). Ze względu na problemy rolnictwa Algieria jest największym afrykańskim importerem żywności (z zagranicy sprowadzanych jest 45% żywności), a z drugiej strony produkty przemysłu rolno-spożywczego są drugą pozycją w jej eksporcie. Najpoważniejszymi problemami rolnictwa są niekorzystne warunki przyrodnicze – znaczna część kraju leży na Saharze. W efekcie tylko 3% powierzchni kraju nadaje się pod produkcję roślinną. Istotne znaczenie dla specyfiki produkcji rolnej mają zakazy islamu dotyczące alkoholu i wieprzowiny.

  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne. Polityka żywnościowa – jest pojęciem szerszym od polityki rolnej, definiowanej jako praktyka społeczno-gospodarcza władz polityczych i państwowych w odniesieniu do wsi i rolnictwa. Pojęcie polityki żywnościowej obejmuje i pasuje:

  Geografia rolnictwa – dział geografii społeczno-ekonomicznej zajmujący się badaniem wzajemnych relacji między rolnictwem a środowiskiem geograficznym; bada również w szerszym znaczeniu przestrzenne rozmieszczenie produkcji roślinnej i zwierzęcej na świecie. Opisuje i analizuje uprawę roślin, hodowlę zwierząt w różnych przestrzeniach geograficznych. Instytut Juliusa Kühna (niem. Julius Kühn-Institut – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen) – niemiecki, federalny instytut badawczy utworzony przez ministra rolnictwa w 2008 roku z połączenia trzech innych jednostek badawczych zajmujących się problematyką rolnictwa (części dotyczącej produkcji roślinnej), ogrodnictwa i leśnictwa:

  Dobra Praktyka Higieniczna - (ang. GHP - Good Hygienic Practice). Działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 Agrobiznes – zespolone ze sobą działania człowieka mające na celu wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych, począwszy od pozyskania surowców pierwotnych, a na gotowej żywności na stole konsumenta skończywszy.

  Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie – ugrupowanie założone w 1913 r. w Krakowie, w skład którego wchodzili: artyści, architekci, rzemieślnicy, działacze społeczni, oraz niektóre organizacje m.in. Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, stawiające sobie za cel podniesienie artystycznej jakości produkcji rzemieślniczej. Stowarzyszenie sięgało do metod pracy bliskich wytwórczości ludowej, po oryginalne materiały, metody produkcji oraz narzędzia i proste urządzenia techniczne, jak krosna czy wiejskie warsztaty tkackie. W rękach wykształconych w akademiach sztuk pięknych artystów miały one stworzyć nowe wartości.

  Jerzy Falandysz (ur. 29 grudnia 1947 w Gdańsku) – prof. dr hab.; nauczyciel akademicki; wykładowca na kierunku ochrona środowiska (Uniwersytet Gdański). Specjalista z zakresu: 1) nauki rolnicze (nauki o żywności; technologia żywności i żywienia), 2) nauki farmaceutyczne (bromatologia, toksykologia żywności), 3) nauki o środowisku (chemia środowiska, toksykologia, toksykologia środowiskowa, ekotoksykologia, gospodarka odpadami niebezpiecznymi, ocena oddziaływania na środowisko, ochrona środowiska przyrodniczego)

  System rolniczy, system gospodarowania – sposób zagospodarowania przestrzeni rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ich przetwarzania, wyceniony kryteriami ekologicznymi i ekonomicznymi. Podstawą wyróżnienia systemów jest stopień uzależnienia rolnictwa od przemysłowych środków produkcji, głównie nawozów mineralnych i pestycydów oraz jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

  Dodano: 16.03.2010. 16:12  


  Najnowsze