• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. sieci dynamicznych i odkrywania wiedzy, Barcelona, Hiszpania

  19.05.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 24 września 2010 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się warsztaty nt. sieci dynamicznych i odkrywania wiedzy.

  Wydarzenie posłuży za miejsce kontaktu naukowców zainteresowanych badaniem dużych, złożonych sieci i ich aspektów dynamicznych. Jego celem jest objęcie obydwu aspektów analizy sieci, tj. analizy i modelowania dużych sieci rzeczywistych oraz odkrywania wiedzy w ramach tych sieci.

  Społeczności naukowe mają dostęp do ogromnych ilości danych ustrukturyzowanych sieciowo, jak sieci społeczne, sieci genowe/białkowe/metaboliczne, sieci czujników, sieci P2P (ang. peer-to-peer). Często dane te nie są wyłącznie statyczne lecz gromadzone w różnych punktach czasowych. Dynamiczne spojrzenie umożliwia komponentowi czasowemu odgrywanie kluczowej roli w poznaniu ewolucyjnego zachowania sieci (ewolucja struktury sieci i/lub ciągów w systemie). Czas może pomóc w określeniu rzeczywistych powiązań przyczynowych na przykład w aktywacji genów, tworzeniu połączeń czy przepływie informacji.

  Obsługa takich danych stanowi poważne wyzwanie dla obecnych badań nad uczeniem maszynowym i wybieraniem danych. Doprowadziło to do opracowania najnowszych i innowacyjnych technik, które uwzględniają złożone/wielopoziomowe sieci, wykresy ewoluujące w czasie i niejednorodne informacje (węzły i łącza). Wymaga to również skalowalnych algorytmów, które są w stanie zarządzać ogromnymi i złożonymi sieciami.

  Modelowanie i analizowanie sieci to ważne zagadnienie pojawiające się w różnych dziedzinach badań naukowych takich jak biologia obliczeniowa, nauki społeczne, wyszukiwanie dokumentów itp. Dzięki łączeniu obiektów można uzyskać intuicyjny i globalny obraz relacji między komponentami złożonego systemu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Topologia sieci komputerowej – model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.) sieci komputerowej. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej sieci. Struktura sieci – jest to sposób, w jaki do sieci podłączone są zasoby udostępnione. Wyróżniane są dwa typy struktury sieci: klient-serwer oraz równy z równym (p2p – peer to peer). Struktura sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ sieci wraz z parametrami poszczególnych urządzeń. Określenie to zastępuje stosowane kiedyś pojęcie wariant sieci. Używane może być zarówno do określenia sieci istniejącej, jak i do określenia projektu nowej sieci. Struktura sieci zawiera wszystkie elementy, z których sieć jest zbudowana. W skład struktury wchodzą między innymi:

  Terenowe Sieci Elektroenergetyczne (TSE) - określane też jako Rejonowe Sieci Elektroenergetyczne (RSE) są to sieci rozdzielcze zasilające wsi, małe miasta oraz niewielkie zakłady przemysłowe znajdujące się poza terenami miejskimi. W skład TSE wchodzą: sieci 110 kV, sieci SN i sieci niskiego napięcia. Sieci nn oraz SN zasilające wyłącznie wsie nazywa się często wiejskimi sieciami elektroenergetycznymi WSE. Most lub mostek (ang. bridge) – urządzenie łączące dwie lub więcej sieci lub segmenty sieci dokonując filtrowania ruchu sieciowego. Sieci podłączone do mostu mogą korzystać z różnych fizycznych i logicznych protokołów łącza.

  Kanały logiczne, transportowe i fizyczne używane w UMTS to pojęcia wykorzystywane dla potrzeb projektowania i opisu sieci radiowych budowanych w tym standardzie. Są one traktowane jako interfejsy pomiędzy warstwami protokołów służącymi do przygotowania danych do wysłania w sieci radiowej (lub do odzyskania danych z informacji, która została odebrana z sieci radiowej). Konfiguracja sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ danej struktury sieci, otrzymany przez wyłączenia i przełączenia wykonane w zbiorze jej elementów. Rozróżnia się konfiguracje: normalne, awaryjne, poawaryjne. Każdej strukturze sieci odpowiada skończony zbiór konfiguracji.

  QSS: funkcję QSS (Quick Security Setup). Funkcja ta umożliwia łatwą i szybką konfigurację parametrów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Podczas standardowej konfiguracji użytkownik samodzielnie definiuje nazwę sieci (SSID). Następnie tworzy klucz zabezpieczający sieć, który wykorzystuje do konfiguracji punktu dostępowego oraz klientów sieci bezprzewodowej. Skonfigurowanie parametrów bezpieczeństwa ma na celu zabezpieczenie bezprzewodowej sieci przed dostępem osób nieuprawnionych. Dzięki funkcji QSS użytkownik szybko uzyskuje bezpieczny dostęp do sieci bezprzewodowej. Funkcja QSS automatycznie konfiguruje parametry bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego. Optymalizacja sieci (ang. Network Optimalisation) – szereg działań mających na celu poprawienie jakości działania sieci komórkowej. Optymalizacje jest jednym z etapów planowania sieci komórkowej.

  Układ normalny systemu elektroenergetycznego - model systemu elektroenergetycznego w postaci zestawu danych opisujących parametry i stan sieci przesyłowej. Układ normalny stanowi bazowy model KSE, który jest podstawą do wykonywania dalszych analiz związanych na przykład ze zmianą konfiguracji sieci, obciążeń odbiorów, zmianami rozkładu generacji w elektrowniach.

  SCC - program komputerowy, którego zadaniem jest wykonywanie obliczeń zwarciowych dla różnych konfiguracji sieci systemu elektroenergetycznego. Został opracowany na Politechnice Lubelskiej przez P. Kacejko, P. Millera oraz M. Wancerza w Katedrze Sieci i Zabezpieczeń elektrycznych. Informacje o konfiguracji analizowanej sieci program czerpie z zewnętrznych zbiorów dyskowych. Potrafi także korzystać z danych generowanych przez bazę danych zwarciowych. Ponadto posiada wbudowany moduł edycyjny pozwalający na kompleksowe zarządzanie danymi poszczególnych wariantów sieci.

  Optimal Brain Damage – algorytm służący do optymalizacji liczby wag sieci neuronowej. W algorytmie redukuje się wagi neuronów, następnie szacuje się jej wpływ na działanie sieci. Redukcji wag dokonuje się kiedy sieć jest już nauczona. Jeśli waga ma mały wpływ na wartość błędu oraz właściwości klasyfikacyjne sieci, dana waga może być bezpiecznie usunięta z sieci. ARP spoofing – atak sieciowy w sieci Ethernet pozwalający atakującemu przechwytywać dane przesyłane w obrębie segmentu sieci lokalnej. Przeprowadzony tą metodą atak polega na rozsyłaniu w sieci LAN odpowiednio spreparowanych pakietów ARP zawierających fałszywe adresy MAC. W efekcie pakiety danych wysyłane przez inne komputery w sieci zamiast do adresata trafiają do osoby atakującej pozwalając jej na podsłuchiwanie komunikacji.

  Centrum eksploatacji i utrzymania sieci (ang. Operation and Maintenance Center, OMC) – w sieciach telekomunikacyjnych jednostka odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych elementów sieci. Dodatkowym zadaniem OMC jest rozbudowa istniejącej infrastruktury (m.in. dodawanie nowych elementów, zmiany konfiguracji połączeń między różnymi punktami sieci, zmiany relacji sąsiedztw itp.). Bramka GSM (ang. Fixed Cellular Terminal, FCT) to rodzaj urządzenia telekomunikacyjnego, którego głównym zadaniem jest umożliwienie abonentowi stacjonarnej sieci telefonicznej wykonywanie połączeń z abonentem sieci GSM nie za pomocą sieci stacjonarnej lecz za pomocą sieci GSM.

  Internetworking Management System (IMS) ogólna nazwa systemu zarządzania sieciami komputerowymi, zapewniającego zdalne diagnozowanie sieci oraz rozwiązywanie problemów poprawnej pracy sieci rozległych WAN przez administratora sieci. Połączenie sieci telekomunikacyjnych to termin prawniczy, którego definicja przewidziana jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostępu do usług dostarczanych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego; połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego realizowanego pomiędzy operatorami.

  Dodano: 19.05.2010. 20:12  


  Najnowsze