• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. systemów wieloagentowych i sieci społecznych, Istambuł, Turcja

  19.03.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26 - 29 sierpnia 2012 r. w Istambule, Turcja odbędą się warsztaty nt. systemów wieloagentowych i sieci społecznych.

  Sieci społeczne i systemy wieloagentowe mają wspólną strukturę i zasięg. Jedne i drugie składają się z osób, które są powiązane pewnym typem relacji i dążą do osiągnięcia indywidualnych i/lub wspólnych celów. W sposób naturalny nasuwają się synergie między siecią społeczną a systemami wieloagentowymi w obszarze badań naukowych i zastosowań. Ten typ synergii mógłby przynieść korzyści, zwłaszcza w zakresie opracowywania modeli, technik i technologii systemów wieloagentowych.

  Warsztaty posłużą za forum do dyskusji nad relacjami pomiędzy systemami wieloagentowymi a modelami i technikami sieci społecznych oraz nad zastosowaniem systemów wieloagentowych w wypracowywaniu teorii i systemów sieci społecznych. Poruszone zostaną takie tematy jak:
  - modelowanie i analiza wieloagentowych sieci społecznych;
  - wieloagentowe sieci rekomendacyjne;
  - wieloagentowe odkrywanie społeczności;
  - wieloagentowe przeszukiwanie danych i analiza sieci;
  - wieloagentowa ewolucja wzorców Internecie;
  - schematy dynamiki i ewolucji sieci społecznych;
  - ewaluacja struktury organizacyjnej;
  - środowiska współpracy;
  - zastosowania wieloagentowej analizy sieci społecznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Analiza sieciowa lub społeczna analiza sieciowa (ang. social network analysis) to określenie badań sieci społecznej i stosunków społecznych. Badania te wykorzystują teorię sieci (ang. network theory) i koncentrują się na analizie stosunków pomiędzy elementami sieci (jednostkami, organizacjami, itp.). Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest polskim funduszem państwowym, którego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. FUS realizuje zadania z zakresu I-go Filaru ubezpieczeń społecznych w systemie redystrybutywnym.

  Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą: Zjawisko społeczne – zjawisko, fakt społeczny czy proces który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych. Może występować jedynie w odczuciu przedstawicieli danej społeczności (nie mieć charakteru obiektywnego). Zjawiska społeczne wyróżnione zostały z ogółu zjawisk i przeciwstawione zjawiskom przyrodniczym właśnie ze względu na to, że zjawiska przyrodnicze w przeciwieństwie do społecznych istnieją niezależnie od działań ludzkich.

  Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami. Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę.

  Ruchliwość społeczna (mobilność społeczna) w socjologii oznacza przemieszczanie się jednostek społecznych lub kategorii społecznych w strukturze społecznej. Analiza systemowa, to podejście badawcze w naukach społecznych, uznające pojęcie systemu i jego analizę za kluczowe dla zrozumienia zjawisk społecznych.

  Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności.

  Dynamiczna psychologia społeczna – stosunkowo nowy paradygmat badawczy w obrębie psychologii społecznej stosujący metodologię układów złożonych w badaniu systemów społecznych oraz komputerowe modele przemian/interakcji społecznych (np. można tu zaliczyć komputerową symulację tłumu w sytuacji niebezpiecznego uproszczenia i synchronizowania/rezonowania zachowań w panice).

  Społeczeństwo nowoczesne (ang. modern society) – określenie stosowane w odniesieniu do cech idealnych społeczeństw, kształtujących się wraz z transformacją zacofanych systemów społecznych w kierunku systemów realizujących wielorakie i złożone funkcje w sposób planowany, zorganizowany i celowy. Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.

  Dodano: 19.03.2012. 17:26  


  Najnowsze