• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. technologii na rzecz organizacji, adaptacji i symulacji systemów transportu, Lyon, Francja

  15.06.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 14 września w Lyonie, Francja, odbędą się warsztaty nt. technologii na rzecz organizacji, adaptacji i symulacji systemów transportu (Workshop on Technologies for the Organisation, Adaptation and Simulation of Transportation Systems).

  Istnieje wiele przykładów zwiększonej mobilności ludzi i towarów na świecie, od codziennych dojazdów, przez wyjazdy wakacyjne, po przewóz towarów konsumpcyjnych pośród wielu innych. Wszystkie te przejazdy mogą odbywać się różnymi środkami transportu, a każdy z nich ma swoje własne cechy charakterystyczne, zalety i wady.

  W konsekwencji zarządzanie systemem transportu jako całością stało się niezwykle złożonym zadaniem. Wymaga ono obecnie większej wiedzy o podróżach i zachowaniach użytkowników, jak również o ich interakcjach ze środowiskiem. W wykonywaniu tej pracy coraz większą rolę odgrywają metody modelowania i narzędzia symulacji do projektowania infrastruktury, funkcjonowania sieci i nowych usług mobilnych.

  Samoadaptujące się i samoorganizujące się systemy mogą dostarczyć pewnych rozwiązań. Samoadaptacja zapewnia systemom transportu ciągłe dostosowywanie się i radzenie sobie z dynamiką środowiska. Systemy samoorganizujące się umożliwiają różnym podmiotom organizowanie się, podejmowanie prób osiągnięcia celów bez konieczności zmuszania ich przez władze centralną do dostosowania się do danego zachowania.

  Warsztaty zgromadzą naukowców i praktyków, aby dyskutować nad tym, jak można wykorzystać metody i narzędzia w aplikacjach transportu lądowego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nowe środki transportu – pojęcie zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług, które oznacza przeznaczone do transportu osób lub towarów: Transport lotniczy – gałąź transportu powietrznego (czyli przemieszczania drogą powietrzną osób lub towarów), w którym środki transportu stanowią statki powietrzne z kategorii samolotów i śmigłowców. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Transport lotniczy pozwala na bardzo szybkie dotarcie do wyznaczonego celu i jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Zarządzanie taborem (także: Zarządzanie flotą) (ang. car fleet management - CFM) – jest to proces logistyczny dotyczący środków transportu polegający na alokacji i przepływie środków transportu, zasobów ludzkich oraz innych zasobów w powiązaniu z innymi procesami logistycznymi realizowany poprzez uporządkowany zbiór czynności (planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie). Uwzględnia się kryteria: czasu, efektywności spełniania celów organizacji, kosztów oraz lokalizacji. Celem zarządzania flotą jest porządkowanie działań mających na celu osiąganie pożądanych wyników jak również wykonywanie zadań przy optymalnym wykorzystaniu floty.

  Transport kombinowany – przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej na całej trasie przewozu oraz wykorzystanie transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej bądź morskiej na głównej trasie przejazdu. Trasy dowozowe i odwozowe do głównego środka transportu wykonywane są za pomocą transportu samochodowego. Przepustowość infrastruktury transportowej – maksymalna liczba środków transportu, jakie mogą w jednostce czasu (w ciągu godziny, doby czy roku) przemieścić się przez określony element transportowej infrastruktury liniowej lub punktowej.

  Środki transportu to maszyny transportowe lub istoty żywe, dzięki którym możliwe jest przemieszczanie ludzi lub ładunków, czyli transport. Podział środków transportu jest zbliżony do podziału transportu. Najprostszy obejmuje środki transportu wewnętrznego zwanego też transportem bliskim (wewnątrz danego obiektu, np. magazynu) oraz środki transportu zewnętrznego (dalekiego). Dystynkcje Inspekcji Transportu Drogowego – oznaczenia stanowisk służbowych zajmowanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

  Transport kolejowy – gałąź transportu zaliczana do transportu lądowego, obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transportu kolejowego. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – umowa między organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem publicznego transportu zbiorowego, która przyznaje temu operatorowi prawo i zobowiązuje go do wykonywania określonych usług związanych z wykonywaniem przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

  Transport multimodalny – przewóz towarów (lub osób, jednak określenia używa się najczęściej w odniesieniu do towarów) przez więcej niż jeden środek różnych gałęzi transportu (np. samochodowy i kolejowy lub morski, kolejowy i samochodowy) przez terytorium przynajmniej dwóch państw w oparciu o jedną umowę o przewóz.

  Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie – gminna jednostka budżetowa powołana 1 stycznia 2009 r. Uchwałą Rady Miasta Lublin. Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie jest organizacja i zarządzanie komunikacja miejską. ZTM obejmuje swą działalnością teren Miasta Lublin oraz Gmin i Powiatów, z którymi Miasto zawarło porozumienie dotyczące realizacji transportu zbiorowego.

  Transport linowy – rodzaj transportu w którym obiekt techniczny porusza się za pomocą cięgna zwanego liną. Przykładem transportu linowego mogą być koleje linowe (terenowe, napowietrzne), wyciągi narciarskie, wyciągi w wieżach szybów górniczych oraz dźwigi osobowe i towarowe. Zaletą transportu linowego są niskie nakłady na tworzenie drogi transportu w trudnym terenie (np.góry), małe prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwego wypadku (np. winda jest najbezpieczniejszym środkiem transportu). Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

  Centralne Muzeum Transportu Kolejowego Federacji Rosyjskiej (Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации) – placówka muzealna z siedzibą w Petersburgu, powołana w 1813 przez ówczesny Instytut Korpusu Inżynierów Transportu Kolejowego (Институт Корпуса инженеров путей сообщения), którego prace są współcześnie kontynuowane przez Petersburski Państwowy Uniwersytet Kolejnictwa (Петербургский государственный университет путей сообщения). Przez lata muzeum zarządzane było przez Ministerstwo Kolei (Министерствo путей сообщения), obecnie podległe Ministerstwu Transportu Federalnej Agencji Transportu Kolejowego.

  Dodano: 15.06.2012. 17:37  


  Najnowsze