• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. testowania opartego na modelu, Pafos, Cypr

  03.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dnia 21 marca 2010 r. w Pafos na Cyprze odbędą się szóste warsztaty nt. testowania opartego na modelu (MBT 2010).

  Wydarzenie ma na celu zgromadzenie naukowców i praktyków, aby dokonać przeglądu obecnego stanu wiedzy i przedyskutować pomysły dotyczące nowych kierunków doskonalenia teorii, modeli, narzędzi i podstawowych paradygmatów testowania.

  Poruszone zostaną następujące tematy:
  - metody i narzędzia do generowania sekwencji on-line i off-line;
  - metody i narzędzia selekcji danych testowych;
  - weryfikacja czasu trwania;
  - metryka zakresu testu opartego na modelu;
  - automatyczna analiza domeny/partycji;
  - połączenie weryfikowania i testowania;
  - modele w testowych systemach oracle;
  - generowanie testów opartych na scenariuszu;
  - metaprogramistyczne wsparcie testowania;
  - formalizmy odpowiednie do testowania opartego na modelu;
  - zastosowanie technik sprawdzających w testowaniu opartym na modelu;
  - podejście do testowania w teorii gier;
  - testowanie oparte na modelu w przemyśle: problemy i osiągnięcia.

  W przypadku oprogramowania i sprzętu testowanie oparte na modelu wykorzystuje się do opisywania zachowania testowanych systemów oraz kierowania rozwojem scenariuszy testowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Testowanie ekstremalne (ang. eXtreme Testing, XT) – Jest to metodologia testów dla aplikacji przygotowywanych wg metodologii Programowania Ekstremalnego (ang. eXtreme Programming, XP). Testowanie ekstremalne jest jedną z podstawowych zasad programowania ekstremalnego, które w praktyce przejawia się w postaci ciągłego testowania tworzonego kodu. Realizowane jest w dwóch formach: testowania jednostek oraz testowania akceptacyjnego. Porsche 911 (997) – następca modelu 911 (996) produkowanego do roku 2006. Model 997 otrzymał jeszcze bardziej opływowe nadwozie, powrócono natomiast do kształtu reflektorów modeli z lat 90., ponieważ poprzednia kreacja modelu 996 zebrała sporo negatywnych uwag dotyczących zmiany wizerunku przedniej części pojazdu. Ponadto w modelu 997 zostały wzmocnione silniki, lepsze hamulce, udoskonalony napęd na 4 koła, który został po raz pierwszy użyty w modelu Turbo 993. Fuzz testing (fuzzing) – automatyczna lub półautomatyczna metoda testowania oprogramowania lub znajdowania w nim dziur, przydatnych przy atakach hakerskich. Polega ona na automatycznym wprowadzeniu do programu niepoprawnych, nieoczekiwanych lub losowych danych, a następnie na automatycznym obserwowaniu zachowania programu w oczekiwaniu na crash. Dane mogą być wprowadzane:

  Testy statyczne są formą testowania oprogramowania bez uruchamiania programu podczas testów. Test polega na automatycznym i ręcznym sprawdzaniu kodu w celu znalezienia błędów. Najczęściej wykonywany jest przez twórców kodu jako pierwsze i podstawowe sprawdzenie każdego programu. Testowanie statyczne sprawdza podstawową poprawność kodu i pozwala ocenić, czy program jest gotowy na bardziej szczegółowe testowanie.
  Testowanie GUI (ang. GUI software testing) – proces testowania produktu, który sprawdza czy interfejs graficzny jest napisany zgodnie ze specyfikacją.

  Narzędzie programistyczne (ang. programming tool) – program komputerowy służący do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania. Zarządzanie jakością oprogramowania (ang. Software Quality Assurance / Management) – proces mający na celu zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania poprzez właściwe uruchomienie i zakończenie procesu testowania oprogramowania.

  TTCN (ang. Testing and Test Control Notation) – język programowania wykorzystywany do testowania protokołów komunikacyjnych oraz usług sieciowych. Używa go m.in. ETSI oraz ITU do testowania protokołów telekomunikacyjnych. Analiza zadań testowych (ang. item analysis) – wartościowanie zadań testowych ze względu na ich przydatność do danego testu osiągnięć szkolnych. Proces oceny zadań, dotyczący zwłaszcza ich trudności i mocy różnicującej. Analiza zadań testowych obejmuje sprawdzenie zadań pod kątem jakościowym oraz ilościowym.

  Diagram elementarny (modelu M języka pierwszego rzędu L) - w teorii modeli, zbiór zdań które są prawdziwe w modelu M. Dokładniej:

  WiDaF (niem. Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) - egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

  Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów. Testowanie gier komputerowych – proces testowania oprogramowania zaadoptowany na potrzeby gier komputerowych. Rozpoczyna się, zależnie od budżetu firmy produkującej grę, w różnych fazach. Wysoko-budżetowe tytuły (tzw. AAA) testowane są od pierwszej grywalnej wersji alfa, podczas gdy nisko-budżetowe gry często czekają na testy do utworzenia wersji RC (ang. release candidate). Profesjonalne testowanie gier polega na generalnym grywalnym testowaniu, lecz możliwe są także publiczne beta-testy lub testy napięciowe, gdzie przyszli gracze sami zajmują się graniem i raportowaniem o błędach. Wersje sklepowe to najczęściej późne bety bądź RC.

  EITT (EIB/KNX Interworking Test Tool) - program do testowania zgodności urządzeń magistralnych ze standardem komunikacji systemu EIB/KNX, wykorzystywany przede wszystkim przez producentów takich urządzeń do testowania aplikacji oraz certyfikacji. Oprogramowanie EITT pozwala na przykład na wysyłanie wadliwych telegramów, co daje możliwość sprawdzenia odporności urządzeń na tego rodzaju niekorzystne zjawiska, mogące wystąpić w realnie funkcjonującej sieci sterowania. Mozliwe jest również sprawdzenie zgodności aplikacji urządzeń ze standardami ESI. Test pokrycia (ang. coverage test) obejmuje szereg statycznych testów strukturalnych w dziedzinie testowania oprogramowania. Testy pokrycia są wykonywane na grafach przepływu sterowania (control flow graph, CFG). Przy pomocy testów pokrycia są produkowane przypadki testowe (test cases), które testują wewnętrzną strukturę oprogramowania i ewentualnie ujawniają błędy w kodzie źródłowym.

  Notatki kodowe – stanowią ważny instrument w procesie kodowania otwartego, zgodnie teorią ugruntowaną, która wykorzystywana jest podczas analizy danych jakościowych. Są formułowane jako pojedyncze fragmenty danych, które zostały połączone w różne klasy lub kategorie wraz z systemem ich wyszukiwania. Kategorie kodowe dopuszczają kodowanie danych w celu testowania hipotez, wynikających z wcześniej przyjętych teorii. Badacze tworzą kody posiłkując się bezpośrednim wglądem w dane oraz ich dokładną analizą. Wash (płukanka) - jedna z podstawowych technik wykorzystywanych w modelarstwie redukcyjnym polegająca na stosowaniu farb w dużym rozcieńczeniu w celu wydobycia detali modelu oraz imitacji efektu światłocienia na małym modelu. Używana bywa także do uzyskania efektu zabrudzeń i śladów eksploatacji.

  Spójność oprogramowania – metryka kodu wskazująca, na ile jest on łatwy do utrzymywania (rozwoju), testowania, powtórnego użycia, a nawet do zrozumienia. Jako przeciwstawna jest zestawiana ze zależnością oprogramowania. Obie te metryki zaproponował Larry Constantine na podstawie dobrych praktyk programowania.

  Dodano: 03.03.2010. 17:12  


  Najnowsze