• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. współpracy na rzecz rozwoju Europy i polityki wobec zmian klimatycznych, Bruksela, Belgia

  05.06.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Finansowany ze środków UE projekt EDC2020 (Europejska współpraca na rzecz rozwoju do 2020 r.) organizuje warsztaty zatytułowane "Europejska współpraca na rzecz rozwoju do 2020 r.: czy Europa potrafi stawić czoła wyzwaniom, jakie zmiany klimatyczne rzucają europejskiej współpracy na rzecz rozwoju?", które odbędą się dnia 22 kwietnia w Brukseli, Belgia.

  Kraje europejskie stoją przed dwoma zasadniczymi problemami w kontekście swoich starań na rzecz wspierania krajów rozwijających się w odpowiedzi na zmianę klimatu. Pierwszym jest problem zgromadzenia i zapewnienia koniecznych środków na tego typu inicjatywy. Drugim jest pytanie o to, jak zapewnić koordynację i spójność działań poszczególnych państw członkowskich w różnych dziedzinach, tj. w ochronie środowiska i wspieraniu rozwoju. Pokonanie tych połączonych ze sobą przeszkód jest konieczne dla położenia fundamentu pod przyszły ustrój, który ma w sposób skuteczny i długofalowo zrównoważony stawiać czoła zmianom klimatycznym.

  Program warsztatów koncentrować się będzie na tych właśnie kwestiach w kontekście europejskiej współpracy na rzecz rozwoju i polityki wobec zmian klimatycznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Regionalny program operacyjny (RPO) – dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 r. ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. WAA – Stowarzyszenie Warszawski Aktyw Artystów powstało 26.11.2002, a jego celem są działania na rzecz wspierania rozwoju sztuki współczesnej, szczególnie sztuk wizualnych, sztuki nowych mediów, twórczości muzycznej, literackiej i audiowizualnej oraz pomoc na rzecz inicjowania działalności twórców. Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance, ODA) — to według definicji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) przepływy finansowe kierowane do lub na rzecz określonej grupy krajów i instytucji wielostronnych przez instytucje państw-dawców, w tym instytucje państwowe i samorządowe.

  Europejskie Centrum Monitorowania Zmian (w skrócie EMCC od ang. The European Monitoring Centre on Change) – instrument powstały w celu promocji wiedzy na temat przewidywania i zarządzania zmianami. Centrum powstało w 2001 roku w ramach Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy przy wsparciu Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz współpracujących organizacji społecznych. Polityka rozwoju to zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Jest ona konsekwencją wyboru strategii rozwoju kraju. Zakres polityki rozwoju obejmuje takie obszary aktywności państwa jak:

  Program Operacyjny Pomoc Techniczna: Dokument opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, gwarantujący środki na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Celem programy jest zagwarantowanie sprawnego i efektywnego realizowania założeń polityki spójności w latach 2014-2020. Europejskie Obserwatorium Warunków Pracy (w skrócie EWCO od ang. The European Working Conditions Observatory) powstało w 2003 roku i dostarcza informacji o warunkach pracy i problemach związanych z zatrudnieniem w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Obserwatorium działa przy Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy przy wsparciu korespondentów z wszystkich krajów UE, Norwegii, Bułgarii i Rumunii.

  Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) jest jednym z programów opracyjnych służących realizacji Narodowego Plany Rozwoju 2004-2006. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej, ESPON (ang. European Spatial Planning Observation Network) - program badawczy dotyczący rozwoju przestrzennego Europy. Program jest finansowany ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III oraz przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Szwajcarię.

  JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Zrównoważonego Inwestowania w Obszarach Miejskich) – program Unii Europejskiej, będący wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy, należący obok inicjatyw JASPERS oraz JEREMIE do głównych elementów unijnej polityki spójności. Realizację programu przewidziano na okres 2007-2013.

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (ang. European Agricultural Fund for Rural Development) − fundusz wspierający realizację wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Zadaniem funkcjonowania funduszu jest stworzenie możliwości ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu wspólnotowego na wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

  Dodano: 05.06.2012. 18:26  


  Najnowsze