• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. zarządzania zasobami inteligentnych obiektów, Hamburg, Niemcy

  21.06.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 26 września 2012 r. w Hamburgu, Niemcy, odbędą się warsztaty nt. zarządzania zasobami inteligentnych obiektów (2nd MONAMI SmaRT Workshop: Workshop on Smart Objects Resource Management).

  Termin "inteligentne obiekty" odnosi się do wszelkiego rodzaju przedmiotów dnia codziennego, udoskonalonych o inteligencję komputerową. Mogą one również komunikować się między sobą oraz z serwisami internetowymi. Obiekty te są niezbędnymi elementami systemów cyber-fizycznych i można je znaleźć w takich sektorach jak logistyka, inteligentne budynki, inteligentny transport i aplikacje inteligentnego miasta.

  Wydarzenie poświęcone będzie możliwościom stwarzanym przez inteligentne obiekty w zakresie infrastruktury i sieci bez infrastruktury oraz temu, jak nowe usługi mogą być wprowadzane i zarządzane. Poruszone zostaną takie tematy jak:
  - energooszczędny, samoorganizowany dostęp i schematy trasowania systemów inteligentnych obiektów;
  - komputery testowe (testbed) i doświadczalna ewaluacja usług opartych na inteligentnych obiektach;
  - platformy zarządzania usługami i aplikacjami na potrzeby zróżnicowanych aplikacji;
  - autonomiczne monitorowanie sieciowe i zarządzanie sieciami inteligentnych obiektów;
  - architektury Internetu przyszłości z inteligentnymi obiektami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych. Inteligentny licznik to najczęściej licznik energii elektrycznej, który rejestruje zużycie energii elektrycznej w przedziałach 1-godzinnych albo krótszych oraz przekazuje tę informację co najmniej raz dziennie do zakładu energetycznego dla celów monitoringu i zarządzania siecią oraz pobierania opłat. Inteligentne liczniki umożliwiają dwustronną komunikację pomiędzy licznikiem i centralnym systemem. W przeciwieństwie do domowych systemów energetycznego monitoringu, inteligentne liczniki mogą zbierać dane do raportowania na odległość. Liczniki inteligentne są elementem zaawansowanej infrastruktury pomiarowej. System Okresowych Ocen Pracowników w skrócie SOOP – zbiór zharmonizowanych i wzajemnie powiązanych elementów, mający zapewnić zwiększenie efektywności bieżącego i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi warunkujący lepsze i sprawniejsze osiąganie zadań i celów organizacji. Jest systemowym narzędziem, znajdującym się w centrum systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

  Management – ISSN 1429-9321, periodyk prezentujący publikacje naukowe z zakresu nowoczesnego zarządzania. Czasopismo wydawane jest od 1997 roku. W każdym roku ukazują się dwa numery w języku angielskim. Publikowane artykuły dotyczą przede wszystkim zarządzania strategicznego, marketingu w tym marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami, finansami, produkcją i środowiskiem czy też rozwijania innowacyjności pracowników. Pojawiają się również prace na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu. Redakcja mieści się przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach.

  System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS. PRINCE2 – metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości.

  Zarządzanie z wizją - filozofia zarządzania oparta na prognostycznym podejściu do organizacji i systemów zgodnie z modelem Nadlera. Zarządzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarządzanie personelem, funkcja personalna, Human Resource Management lub Managing People in Organizations) – strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi.

  Infrastruktura kolejowa – linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

  Zarządzanie siecią telekomunikacyjną (ang. Telecommunications Management Network, TMN) jest zestawem funkcji i protokołów do ich realizacji, zdefiniowanych przez ITU-T, w celu zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi i usługami świadczonymi przez nie. TMN zakłada współpracę różnych systemów operacyjnych i różnych sieci telekomunikacyjnych. Inteligentny system pomiarowy (ang. Smart Metering – SM) – kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obejmujący inteligentne liczniki energii elektrycznej odbiorców energii, infrastrukturę telekomunikacyjną, centralną bazę danych oraz system zarządzający. Inteligentne systemy pomiarowe są częścią inteligentnej sieci elektroenergetycznej i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od niej.

  Rekrutacja – element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, sformalizowany proces naboru osób do organizacji, np. do pracy na wakujące stanowisko lub na studia.

  Dodano: 21.06.2012. 16:17  


  Najnowsze