• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. zastosowań technik automatów na drzewach w przetwarzaniu języków naturalnych, Awinion, Francja

  01.12.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 24 kwietnia 2012 r. w Awinionie, Francja, odbędą się warsztaty nt. zastosowań technik automatów na drzewach w przetwarzaniu języków naturalnych.

  Techniki automatów na drzewach to metody skończenie stanowe, które wykorzystują drzewa lub manipulują nimi jako swoją centralną strukturą danych. Coraz częściej wykorzystywane są w aplikacjach do przetwarzania języków naturalnych. Przykłady można znaleźć w pracach poświęconych tematom tak zróżnicowanym jak formalizmy gramatyczne, semantyka obliczeniowa, generowanie języka i tłumaczenie maszynowe.

  Warsztaty zapewnią forum do dyskusji nad pracami wiążącymi techniki automatów na drzewach i ich formalną teorię z przetwarzaniem języków naturalnych. Wydarzenie ma również na celu podniesienie świadomości wyników prac teoretycznych przydatnych w aplikacjach do przetwarzania języków naturalnych oraz zidentyfikowanie otwartych problemów teoretycznych pojawiających się w kontekście takich aplikacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Korpus - zbiór tekstów służący badaniom lingwistycznym, np. określaniu częstości występowania form wyrazowych, konstrukcji składniowych, kontekstów w jakich pojawiają się dane wyrazy. Korpusy językowe znalazły szerokie zastosowanie we współczesnej leksykografii. Są też wykorzystywane jako zbiory danych uczących i testowych w metodach uczenia maszynowego stosowanych w przetwarzaniu języków naturalnych. Gramatyka interlingwy jest ekstraktem, najmniejszym wspólnym mianownikiem gramatyk języków kontrolnych, z których wywodzi się interlingua, uproszczonym zarazem przez odrzucenie między innymi rozbudowanej odmiany wyrazów. Jest więc językiem nie sztucznie utworzonym, lecz wyekstrahowanym z języków naturalnych. Grupa językowa – jednostka używana w genetycznej klasyfikacji języków naturalnych. Określa grupę języków w obrębie podrodziny językowej i może dzielić się na podgrupy (zespoły) językowe.

  Języki Obce w Szkole – czasopismo skierowane do nauczycieli języków obcych. Powstało w 1957 roku jako pismo przedmiotowo-metodyczne ówczesnego Ministerstwa Oświaty. Języki Obce w Szkole dostarczają nauczycielom informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Służą wymianie doświadczeń, poszukują najskuteczniejszych metod i technik nauczania, inspirują do efektywnej pracy, informują o wszelkich nowościach wydawniczych, pracach MENu, instytutów naukowych związanych z oświatą i wydarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na nauczanie języków obcych. Algorytm Earleya – w informatyce algorytm służący do analizy składniowej na podstawie dowolnej gramatyki bezkontekstowej. Stosuje się go między innymi do przetwarzania języków naturalnych, gdyż inaczej niż większość algorytmów analizy składniowej działa również z gramatykami niejednoznacznymi. Korzysta się też z niego przy tworzeniu interpreterów i kompilatorów języków programowania, zwłaszcza języków specjalizowanych, ponieważ szkielety projektowe oparte na tym algorytmie ułatwiają szybkie tworzenie prototypów (RAD)

  Prolog (od francuskiego Programmation en Logique) jest to jeden z najpopularniejszych języków programowania logicznego. Prolog powstał jako język programowania służący do automatycznej analizy języków naturalnych, jest jednak językiem ogólnego zastosowania, szczególnie dobrze sprawdzającym się w programach związanych ze sztuczną inteligencją. Prolog w przeciwieństwie do większości popularnych języków jest językiem deklaratywnym. Uniwersalia językowe (ang. language universals) to cechy wspólne wszystkich (uniwersalia absolutne) lub zdecydowanej większości (tzw. uniwersalne tendencje) języków naturalnych.

  Sieć Petriego – matematyczna reprezentacja dyskretnych systemów rozproszonych. Sieci Petriego zostały zdefiniowane w latach 60. XX w. przez Carla Adama Petriego. Przez swoją zdolność do wyrażania współbieżnych zdarzeń uogólniają one teorię automatów. Języki świata – obecnie na świecie używa się ok. 6-7 tysięcy języków. Dokładne ustalenie tej liczby utrudnia brak zgody wśród językoznawców co do klasyfikacji niektórych etnolektów jako odrębnych języków bądź dialektów. Przeważająca część języków świata pozostaje w formie bezpiśmiennej.

  Pokrewieństwo języków – powiązanie między językami naturalnymi polegające na pochodzeniu tych języków od wspólnego prajęzyka.

  Języki papuaskie – zbiorcze określenie języków rdzennej ludności zachodniego Pacyfiku, nie należących ani do języków austronezyjskich, ani też do australijskich. Nazwa ta powstała przez wyłączenie dwóch powyższych grup języków i nie implikuje pokrewieństwa.

  Język chinalugijski (nazwa własna Каьатш миI) – jeden z niewielkich języków kaukaskich, używany przez Chinalugów w północnym Azerbejdżanie. Stanowisko języka chinalugijskiego w obrębie języków kaukaskich jest sporne. Według niektórych opracowań język ten należy do zespołu samurskiego, podgrupy dagestańskiej w grupie północno-wschodniej (nachsko-dagestańskiej) języków kaukaskich. Niektórzy jednak językoznawcy uważają, iż język ten jest na tyle różny od pozostałych języków zespołu samurskiego, iż można go z niej wydzielić. Przy tej klasyfikacji język ten opisywany jest jako izolowany w grupie języków dagestańskich.

  Dodano: 01.12.2011. 16:37  


  Najnowsze