• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty pt. Badanie nowych technologii w kontekście długoterminowych archiwów danych, Madryt, Hiszpania

  23.06.2010. 11:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6-7 lipca 2010 r. w Madrycie, Hiszpania, odbędą się warsztaty pt. "Badanie nowych technologii w kontekście długoterminowych archiwów danych".

  Celem projektu LAST (Badanie nowych technologii w kontekście długoterminowych archiwów danych) jest ewaluacja nowych technologii i najlepszych praktyk na potrzeby budowania długoterminowych archiwów dla naziemnych instalacji misji obserwacyjnych Ziemi prowadzonych obecnie i w przyszłości. Działania realizowane są w ramach europejskiej współpracy dotyczącej długoterminowego przechowywania danych (LTDP) oraz programu LTDP Europejskiej Agencji Kosmicznej.

  Projekt LAST składa się z trzech głównych etapów. Pierwszy z nich - due diligence - dotyczy analizy potrzeb Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i jej partnerów w zakresie archiwizowania i wyszukiwania danych. W czasie warsztatów zaprezentowane zostaną wstępne wyniki i odkrycia projektu LAST w zakresie poszukiwania definicji wspólnego zestawu wymogów na tym etapie, uwzględniając rozwiązania i podejścia aktualnie stosowane w obserwacjach Ziemi.

  Uczestnicy będą mieć okazję do zaprezentowania aktualnych technologii archiwizacyjnych, wymieniając się potrzebami i problemami związanymi z archiwizacją i przeszukiwaniem danych obserwacyjnych Ziemi obejmujących dłuższe przedziały czasu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Pojęcie składu informatycznych nośników danych
  Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych pod pojęciem składu informatycznych nośników danych rozumiany jest uporządkowany zbiór informatycznych nośników danych zawierających dokumentację w postaci elektronicznej. Przez informatyczny nośnik danych rozumie się materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej. Podmiot publiczny, który organizuje przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, musi stworzyć możliwość przekazywania danych także w postaci elektronicznej z wykorzystaniem informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej.

  Przesyłki przekazywane na informatycznym nośniku danych w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)
  Przesyłki przekazywane na informatycznych nośnikach danych dzieli się na: GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Program Brite (ang. Basic Resarch in Information Technologies for Europe) - Badania Podstawowe w Zakresie Technologii Informatycznych dla Europy - program Unii Europejskiej zainicjowany w 1985 r. celem wspierania badań naukowych w zakresie nowych technologii i ich wspierania. Został zaplanowany na 4 lata i zakończył się w 1989 r. Miał on stymulować współpracę pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu w państwach Wspólnot Europejskich. Brite to akronim od pełnej angielskiej nazwy programu.

  Doradztwo informatyczne (konsulting informatyczny) – działalność usługowa w zakresie zastosowań technologii informatycznych. Obejmuje doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, przetwarzania danych i baz danych. Technologia magnetooptyczna (ang. magneto-optical, MO) - określenie technologii nośników danych opartej na połączonym wykorzystaniu światła laserowego i pola magnetycznego do zapisu danych (sam odczyt odbywa się tylko na drodze optycznej).

  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących. Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  DSL (ang. Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka, rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Standardowa prędkość odbierania danych waha się od 128 kb/s do 50 Mb/s, w zależności od zastosowanej technologii DSL w danym kraju. Dla technologii ADSL prędkość wysyłania danych jest niższa od prędkości ich odbierania, natomiast prędkości te są symetryczne w technologii SDSL. Wynalazcą modemów DSL był Joseph W. Lechleitter, pracownik firmy Bellcore, który zademonstrował projekt budowy tych urządzeń w latach 80 XX w.. SMART-1 (ang. Small Missions for Advanced Research in Technology 1) – bezzałogowa sonda kosmiczna Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), pierwsza księżycowa misja tej agencji. Przeznaczona do testowania nowych technologii, które mają zostać wykorzystane w konstrukcji przyszłych sond kosmicznych. Od listopada 2004 do września 2006 sztuczny satelita Księżyca.

  Astrostrategia – dział geostrategii i astropolityki, który bada wojskowe aspekty ekspansji politycznej państw w kosmosie. Zajmuje się zarówno analizą skali zaangażowania wojskowego w badanie przestrzeni kosmicznej, rozwojem technologii pozwalających prowadzić działania zbrojne w astroprzestrzeni oraz z niej w kierunku Ziemi, dyslokacją elementów infrastruktury militarnej w astroprzestrzeni i na ciałach niebieskich.

  New Millennium Program – program misji kosmicznych NASA, którego zadaniem było przetestowanie nowych technologii na potrzeby przyszłych misji. NASA anulowała program w 2008 r., przeznaczając otrzymane w ramach budżetu na rok fiskalny 2009 środki finansowe na inne cele. Statki kosmiczne i eksperymenty programu New Millenium początkowo nosiły nazwę „Deep Space” (dla misji planetarnych) i „Earth Observing” (misje na orbicie Ziemi). W 2000, wraz ze zmianami w samym programie, Deep Space otrzymały nazwę „Space Technology”.

  Prawo nowych technologii – grupa nauk prawnych, obejmująca swym zakresem większość gałęzi prawa. Szczególnym elementem zainteresowania prawa nowych technologii jest własność intelektualna. Inspektor ochrony danych (czasami określany również jako Urzędnik ds. ochrony danych) jest osobą powoływaną przez każdą instytucję lub organ Unii Europejskiej w celu zapewnienia stosowania przepisów Rozporządzenia Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Ponadto doradza administratorom danych w kwestii wypełniania przez nich obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie wykonywania swoich obowiązków jest niezależny.

  Atmospheric Reentry Demonstrator (ARD) – demonstracyjny statek kosmiczny wielkości 80% kapsuły Apollo, którego zadaniem był test nowych technologii związanych z powrotem pojazdu kosmicznego na Ziemię. Pojazd został zbudowany przez konsorcjum Aérospatiale na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

  Dodano: 23.06.2010. 11:12  


  Najnowsze