• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty pt. Regionalne strategie aktywnego starzenia się, Bruksela, Belgia

  02.09.2010. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 23 września 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się warsztaty pt. "Regionalne strategie aktywnego starzenia się".

  W różnych regionach Europy często brak strategii radzenia sobie z problemami zmian demograficznych i starzenia się. W większości przypadków kwestie te są postrzegane jako zagrożenie, a nie sposobność. Jak się jednak okazuje stwarzają one możliwości dla nowych usług i produktów. Może to pomóc przedsiębiorstwom i regionalnym dostawcom usług, umożliwiając im zyskanie przewagi nad konkurencją z innych regionów, ostatecznie przekładając się na nowe miejsca pracy i zwiększenie zatrudnienia.

  Jednym z partnerów warsztatów jest Sieć Srebrnej Gospodarki Regionów Europejskich (Senaer). Niektóre regiony członkowskie opracowały i wdrożyły strategie, które mogą stanowić inspirację dla innych. Wśród nich można wymienić takie projekty jak specjalne wsparcie i programy dofinansowywania, np. w regionie Gelderland (Holandia), po dedykowane programy polityki w regionach takich jak Limburg (Holandia), Limousin (Francja) czy Estremadura (Hiszpania) czy specjalną inicjatywę pod hasłem "Gospodarka seniorów" w Północnej Nadrenii i Westfalii (Niemcy).

  Cele warsztatów są następujące:
  - przekazanie informacji na temat celów Europejskiego Roku Aktywnego Starzenia się i Solidarności Integracyjnej 2012;
  - wspieranie wymiany informacji na temat działań i inicjatyw w różnych regionach Europy;
  - identyfikacja obszarów współpracy, które mogą przyczynić się do powstania konsorcjów partnerskich;
  - opracowanie i przedłożenie propozycji projektów do programów współfinansowanych przez Komisję Europejską.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Innowacyjne Regiony Europy (ang. Innovating Regions in Europe - IRE) to sieć zainicjowana przez Komisję Europejską w 1996 roku, mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji. Zgromadzenie Wszystkich Istot – forma warsztatów (praktyk grupowych) zapoczątkowana przez Joannę Macy i Johna Seeda, które powstały przez połączenie elementów autorskich warsztatów Joanny Macy pod nazwą „Rozpacz i umocnienie” z założeniami filozofii głębokiej ekologii Arne Næssa. Warsztaty te mają na celu budzenie bliższych związków z przyrodą, rozbudzanie świadomości ekologicznej, zakładają że ignorancja czy obojętność ludzi na niszczenie Ziemi nie jest spowodowane brakiem informacji a brakiem zdolności przeżywania tych informacji, strachem przed uczuciem rozpaczy, które one mogą wywołać. Warsztaty odwołują się do zasad głębokiej ekologii, rytuałów pochodzących z różnych kultur oraz współczesnej psychologii. Programowanie strategiczne – kształtowanie procesów społeczno-gospodarczych w warunkach współczesnej gospodarki. Wspiera ważne dla państwa kierunki rozwoju (mające przynieść trwały wzrost gospodarczy lub stwarzające problemy w funkcjonowaniu gospodarki) oraz służy koordynacji działań poszczególnych podmiotów w różnych aspektach. Polega ono na opracowaniu i realizowaniu przez państwo lub odpowiednie organy różnego rodzaju dokumentów programowych (plany, strategie, programy).

  System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) jest siecią opartą na technologii informatycznej, która łączy instytucje publiczne na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Został on opracowany przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu przyspieszenia transgranicznej współpracy administracyjnej. Dzięki IMI organy administracji publicznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym mogą znaleźć swoje odpowiedniki w innych krajach oraz wymieniać z nimi bezpośrednio informacje. Zestawy wcześniej zdefiniowanych i przetłumaczonych pytań i odpowiedzi, jak również dostępność tłumaczenia maszynowego umożliwiają korzystanie z własnego języka do komunikowania się. Nie ma potrzeby posługiwania się językiem państwa – partnera. Biogerontologia (od. bios „życie“, geron „starzenie“, logos „nauka“) – jest stosunkowo młodą gałęzią nauki i zajmuje się badaniami nad przyczynami starzenia biologicznego, oraz konsekwencjami starzenia się organizmów.

  Wspólnotowy System Szybkiej Informacji (RAPEX) – stworzony w 1984 system, działający na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej, którego celem jest szybka wymiana informacji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE na temat produktów nieżywnościowych mogących stanowić zagrożenie dla konsumentów, a także na temat środków podjętych przez poszczególne państwa wspólnoty, mających na celu wyeliminowanie zagrożenia dla konsumentów przez ograniczenie lub zakaz wprowadzania danego produktu na rynek. Wymiana informacji następuje za pośrednictwem Narodowych Punktów Kontaktowych (ang. National Contact Points). Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. European Consumer Centres Network ECC-Net) jest siecią UE współfinansowaną przez Komisję Europejską, państwa członkowskie, Norwegię i Islandię. Składa się z 29 centrów, po jednym w każdym z 27 państw członkowskich UE oraz w Islandii i Norwegii. Ośrodki pracują razem w celu zapewnienia konsumentom informacji na temat transgranicznych zakupów towarów i usług. Ponadto stanowią one pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych.

  Starzenie się osadu – proces zmiany właściwości osadu wraz z upływem czasu. Szybkość starzenia można przyspieszyć poprzez ogrzewanie osadu z roztworem wyjściowym. W wyniku starzenia następuje zwiększenie rozmiarów cząstek osadu, co ułatwia jego sedymentację i sączenie. Instrumenty polityki gospodarczej - każda zmienna, która może być kontrolowana przez polityków, ma wpływ na zmienne uprzednio uznane za cele tej polityki oraz cechuje się odrębnością od innych narzędzi. Trzema warunkami uznania zmiennej za instrument polityki gospodarczej są więc: możliwość kontrolowania, skuteczność i niezależność . Instrumenty ogólnoekonomiczne, które są stosowane przez wszystkie podmioty, nazywamy instrumentami adresowanymi. Te, które są używane w ramach określonej dziedziny polityki gospodarczej, określamy mianem instrumentów wyspecjalizowanych. Do grupy narzędzi polityki gospodarczej zaliczamy nie tylko instrumenty mające charakter makroekonomiczny, ale również instrumenty mikroekonomiczne, stanowiące aparat regionalnej polityki państwa np. finansowe wspieranie regionów, akcje informacyjne w regionach.

  Działanie innowacyjne (ang. innovative actions) – specjalne projekty finansowane z funduszy strukturalnych, za pomocą których Komisja Europejska zamierza promować strategie rozwoju regionalnego (pobudzanie gospodarek regionalnych do uzyskiwania większej konkurencyjności dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, budowaniu struktur społeczeństwa informatycznego, opracowywaniu projektów badawczych i tworzeniu tożsamości regionalnej, działania w zakresie zatrudnienia i szkoleń, inwestycje w sektorze rybołówstwa). Budżet programów działań innowacyjnych na lata 2000-2006 wynosił około l mld euro.

  Zgromadzenie Regionów Europy (ang. Assembly of European Regions (AER)) jest największą niezależną siecią współpracy regionów w różnorodnej Europie. Łącząc ponad 270 regionów z 33 krajów oraz 16 międzyregionalnych organizacji, AER jest politycznym głosem swoich członków i forum międzyregionalnej współpracy.

  REScoop 20-20-20 – porozumienie zrzeszające kooperatywy energetyczne i grupy obywatelskie z 7 krajów Europy (Włochy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Dania i Francja), wspierane przez Komisję Europejską, którego celem jest przyspieszenie przemian w dziedzinie obywatelskiej energetyki: wzmocnienie społecznej akceptacji dla energii odnawialnej i kontroli nad wytwarzaniem energii, upowszechnienie kooperatyw energetycznych i zwiększenie ich liczby w Europie. Członkowie porozumienia dzielą się wiedzą, upowszechniają narzędzia zarządzania popytem oraz nowe formy własności i systemy finansowania, organizują akcje promujące kooperatywy np. w formie podróżujących po Europie wystaw, a przede wszystkim działają na rzecz zniesienia barier w rozwoju energetyki obywatelskiej, zarówno w poszczególnych krajach jak i na szczeblu unijnym. Starość – stan będący efektem starzenia się, ostatni okres życia u ludzi. Starość ma przede wszystkim wymiar biologiczny (fizjologiczny), lecz także poznawczy, emocjonalny i społeczny.

  Grupa Lizbońska - jest tworzona przez dziewiętnastu członków z Japonii, Europy Zachodniej i Ameryki Północnej z wykształceniem teoretycznym i doświadczeniami praktycznymi w biznesie, strukturach rządowych, organizacjach międzynarodowych i akademickich. Jej założycielem jest Riccardo Petrella, lider programu FAST przy Komisji Unii Europejskiej w Brukseli i główny autor „Granic konkurencyjności”. Dwa pełne spotkania grupy odbyły się w Lizbonie, a kilka mniejszych sesji edytorskich miało miejsce w Nagai (Japonia), Warnie (Belgia), Lizbonie i Montrealu celem umożliwienia wszystkim członkom aktywnego wkładu w opracowywanie raportu. Przekwitanie (menopauza, klimakterium; gr. meno (miesiąc) i pausis (przerwa, zatrzymanie)) – etap w życiu kobiety (oraz samic niektórych innych gatunków), pomiędzy wiekiem prokreacyjnym a początkiem starzenia się.

  Dodano: 02.09.2010. 15:49  


  Najnowsze