• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty tematyczne OpenChina-ICT nt. inteligentnych i zrównoważonych miast, Guangzhou, Chiny

  22.04.2013. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 31 maja 2013 r. w Guangzhou, Chiny, odbędą się "Warsztaty tematyczne nt. inteligentnych i zrównoważonych miast" organizowane przez OpenChina-ICT (Thematic Workshop on Smart and Sustainable Cities).

  Finansowany z budżetu 7PR projekt OpenChina-ICT ma wnieść znaczący wkład w ułatwienie współpracy badawczej w dziedzinie TIK między Europą a Chinami. W tym kontekście warsztaty zapewnią przegląd stanu i perspektyw współpracy naukowej w dziedzinie TIK nad inteligentnymi i zrównoważonymi miastami, umożliwią dyskusję nad podtematami i ustalenie krótkoterminowych projektów współpracy, zebranie danych na potrzeby "Planu współpracy UE-Chiny" w ramach OpenChina-ICT, a także dostarczą szereg zaleceń dla decydentów co do sposobu lepszego pobudzania współpracy UE-Chiny w przyszłości.

  Celem warsztatów - organizowanych pod egidą Komisji Europejskiej w ramach projektu OpenChina-ICT, za pośrednictwem 7PR finansowania badań naukowych - jest ułatwianie współpracy naukowej w dziedzinie TIK między Europą a Chinami. Wydarzenie zgromadzi decydentów i głównych interesariuszy naukowych z Europy i Chin specjalizujących się w aspektach inteligentnych i zrównoważonych miast powiązanych z TIK, aby nawiązać realną współpracę naukową umożliwiającą pojawienie się konkretnych projektów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Związek Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities, UBC) – jest aktywną siecią współpracy  ponad 100 miast członkowskich, powstałą w celu  rozwijania współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami członkowskimi. Nadrzędnym celem ZMB jest dążenie do demokratycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego jak i  przyjaznego dla środowiska rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  Polsko-Chińskie Towarzystwo Gospodarczo-Kulturalne – stowarzyszenie założone i zarejestrowane w KRS w 2005 roku. Głównym celem towarzystwa jest poszerzanie kontaktów, a także rozwijanie współpracy pomiędzy Polską a Chinami, m.in. w dziedzinie gospodarczej, kulturowej i sportowo-turystycznej. Collegium Artium (CA) - organizacja pożytku publicznego o statusie fundacji, której celem jest prowadzenie badań w dziedzinie nauk humanistycznych, wspieranie kultury i sztuki oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej.

  Współpraca zagraniczna Bydgoszczy obejmuje przede wszystkim płaszczyznę kulturalną, oświatową, naukową, gospodarczą czy sportową ze swoimi miastami partnerskimi, z którymi podpisało umowę o wzajemnej współpracy oraz z miastami zaprzyjaźnionymi. Unia Akademicka – porozumienie 9 (początkowo 10) polskich uczelni niepublicznych mające na celu nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy uczelniami członkowskimi. Celem tej współpracy ma być powstanie pierwszego niepaństwowego uniwersytetu sieciowego.

  Terminus – seria wydawnicza Oficyny Naukowej zapoczątkowana w 1993 roku. W ramach serii, która współfinansowana jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, wydawane są dzieła współczesnych, głównie niemieckich i polskich filozofów. Unia Miast Bałtyckich - (ang. Union of the Baltic Cities) - unia miast położonych na linii brzegowej Bałtyku utworzona w 1991 r. mająca na celu zintensyfikowanie działań promocyjnych oraz wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami z poszanowaniem zasad europejskich. Unia Miast Bałtyckich reprezentuje na forum ogólnoeuropejskim wspólne przedsięwzięcia mające na celu integrację europejską. Dba o współdziałanie między strukturami Unii Europejskiej i Rady Europy

  Nauka obywatelska (ang. citizen science, franc. sciences citoyennes, ros. гражданская наука) to badania naukowe, w których wolontariusze współpracują z badaczami zawodowymi, a także (szczególnie od lat 1990.) forma edukacji naukowej, forma współpracy w badaniach naukowych oraz ruch społeczny.

  Międzynarodowa Organizacja Nadzorów Emerytalnych ( ang. International Organisation of Pension Supervisors, w skrócie IOPS) – Międzynarodowa Organizacja Nadzorców Emerytalnych powstała w 2004 r. z przekształcenia Międzynarodowego Zrzeszenia Regulatorów Emerytur (INPRS), organizacji działającej pod auspicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jest to niezależna organizacja międzynarodowa o ogólnoświatowym zasięgu, skupiająca organy sprawujące nadzór nad systemami emerytalnymi. Obecnie Organizacja zrzesza ponad 70 członków, Komisja Nadzoru Finansowego jest członkiem IOPS od początku jego istnienia. IOPS współpracuje ściśle m.in. z Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nadzorców Ubezpieczeniowych (IAIS) i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Do zadań organizacji należy m.in. ustanawianie standardów, zaleceń i zasad dotyczących nadzoru i regulacji sektora emerytalnego, ułatwianie współpracy międzynarodowej pomiędzy nadzorcami jak i innymi zainteresowanymi stronami, prowadzenie badań i analiz w zakresie systemów emerytalnych i nadzoru nad nimi, wspieranie dystrybucji i komunikacji dorobku naukowego w tej dziedzinie, gromadzenie informacji na ten temat we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.

  Współpraca międzynarodowa - zagadnienie budzące zainteresowanie badaczy jak i polityków. Badacze zajmują się przyczynami współpracy międzynarodowej oraz jej zaletami i wadami, politycy natomiast zajmują się środkami współpracy i ich efektywnością oraz skutecznością. Polityka współpracy gospodarczej, zwana również polityką współpracy z zagranicą polega na kształtowaniu, za pomocą środków pośrednich i bezpośrednich, stosunków ekonomicznych z zagranicą. W ramach tej polityki dokonywana jest wymiana towarowa, wymiana usług oraz obroty kapitałowe. Polityka współpracy z zagranicą może być realizowana pod różnymi postaciami: polityki autonomicznej (bazującej na samodzielności, kraj sam określa cele i narzędzia jej osiągania ) polityki konwencyjnej ( opierającej się na porozumieniach z innymi krajami ) polityki wolnego handlu oraz polityki protekcyjnej.

  Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (ang. Plan for European Cooperating State, PECS) − specjalny status europejskiego państwa współpracującego, które ma przygotować się do członkostwa w ESA - przedsiębiorstwa z tych państw mogą brać udział w programach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia to - obok istniejącej już współpracy naukowej - także kooperację firm państwa z PECS z europejskim przemysłem kosmicznym. Zgromadzenie Regionów Europy (ang. Assembly of European Regions (AER)) jest największą niezależną siecią współpracy regionów w różnorodnej Europie. Łącząc ponad 270 regionów z 33 krajów oraz 16 międzyregionalnych organizacji, AER jest politycznym głosem swoich członków i forum międzyregionalnej współpracy.

  Regionalizm − w stosunkach międzynarodowych to forma współpracy państw w regionie. Organizacje regionalne mają za zadanie zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa, a także rozwój współpracy gospodarczej i kulturalnej w regionie.

  Dodano: 22.04.2013. 16:26  


  Najnowsze