• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty Wyzwania dotyczące spójności społecznej w miastach oraz odpowiedzi w postaci innowacji społecznych - Bruksela, Belgia

  27.09.2010. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 7 października 2010 roku w Borschette Centre w Brukseli odbędą się warsztaty zatytułowane "Wyzwania dotyczące spójności społecznej w miastach oraz odpowiedzi w postaci innowacji społecznych".
  Uczestnicy warsztatów omówią wyzwania w zakresie spójności społecznej w miastach z zastosowaniem podejścia zintegrowanego. Będą też poszukiwać sposobów skutecznego wykorzystania innowacyjnych strategii w walce z wykluczeniem społecznym. Zostaną zaprezentowane wyniki działań różnych sieci finansowanych w ramach obszaru tematycznego "Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Odbędzie się również dyskusja nad potencjalnym wpływem polityki spójności na rozwiązanie problemu wykluczenia społecznego.
  Warsztaty są częścią Dni otwartych VIII Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, współorganizowanego przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej oraz Komitet Regionów. Nadrzędna tematyka odbywających się w dniach 4-7 października Dni otwartych 2010 to "Europa 2020: konkurencyjność, współpraca i spójność wszystkich regionów".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  The Social Capital Foundation (Fundacja Kapitału Społecznego) - to niezależna, pozarządowa organizacja typu non-profit, która zajmuje się promowaniem kapitału społecznego i spójności społecznej. Została utworzona w (2002) roku i ma siedzibę w Brukseli. Doktryny w polityce społecznej - to zbiór teoretyczno - normatywny, zawierający koncepcje kształtowania stosunków społecznych na podstawie określonych układów wartości. Doktryny służą do oceny zjawisk społecznych, budowy różnych programów społecznych jak również kształtowania samej polityki społecznej. Ze względu na różnice układów wartości, znaczenie w praktyce życia społeczno- gospodarczego, wpływ na strukturę i formę realizacji polityki społecznej, można wyróżnić trzy rodzaje doktryn: liberalną, instytucjonalną i kolektywistyczną. Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS, O.P.S w miastach często też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) – jednostka w systemie pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej. Zgodnie z prawem działają w każdej gminie. Kierują osoby potrzebujące do domów pomocy społecznej lub kwalifikują do wypłaty zasiłku. Przede wszystkim prowadzą szeroko zakrojoną pracę socjalną z ludźmi dotkniętymi patologią, marginalizacją, wykluczeniem lub niedostosowanie społecznym.

  Kohezja (spójność) społeczno-ekonomiczna - termin oznaczający harmonię i dążenie do zrównoważonego rozwoju danej wspólnoty społeczno-ekonomicznej przez likwidację dysproporcji rozwojowych. Aby osiągnąć ten stan, elementom wymagającym pomocy jest udzielane wsparcie ze strony pozostałych elementów. Podmioty polityki społecznej – osoby prawne zajmujące się prowadzeniem polityki społecznej. Są to podmioty odpowiedzialne za likwidowanie różnic społecznych, za wyrównywanie szans życiowych ludzi potrzebujących jak i za poprawę ich położenia materialnego.

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (skrót: PSR) wchodziła w skład stałych komisji sejmowych IV kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została rozdzielona pomiędzy: Komisję Polityki Społecznej i Komisję Rodziny i Praw Kobiet. Do zakresu jej zadań należały sprawy kształtowania polityki socjalnej państwa, ochrony pracowników, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy systemu płac i kosztów utrzymania, walki z bezrobociem, problemów społecznych i socjalnych osób niepełnosprawnych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, problemów kombatantów oraz sprawy ustaw dotyczących bezpośrednio funkcjonowania rodziny, wypełniania jej ról i zadań, występowania z propozycjami regulacji prawnych dotyczących tych zagadnień oraz współpraca z rządowym pełnomocnikiem do spraw rodziny i kobiet.

  Polityka mieszkaniowa – jest częścią polityki społecznej państwa. Jej zadaniem jest badanie, ocenianie problemu mieszkaniowego oraz wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań. Spójność grupy albo spoistość grupy - w socjologii właściwość grupy społecznej polegająca na tym, że w danej grupie nie występują wyraźnie odróżniające się od całości podgrupy ani kliki.

  Planowanie przestrzenne jest głównym instrumentem polityki przestrzennej. Dotyczy co najmniej trzech poziomów integracji zjawisk społecznych - miasta (gminy), regionu i kraju. Współcześnie planowaniem obejmowane są także ponadnarodowe całości, co wyraża się we współpracy np. w ramach krajów nadbałtyckich czy rozmaitych regionów europejskich. Im wyższy poziom złożoności struktur społecznych i gospodarczych, tym większa skala trudności w godzeniu interesów różnych podmiotów i harmonizowaniu interesów w życiu społecznym i w gospodarce na poziomie mikro, mezo i makro.

  Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, to stała komisja senacka powstała po wyborach parlamentarnych w 2005 z wcześniejszej Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

  Dodano: 27.09.2010. 15:37  


  Najnowsze