• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty zamykające projekt pt. Nauka w walce z ubóstwem, Bruksela, Belgia

  19.11.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 15 grudnia 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się warsztaty zamykające projekt pt. "Nauka w walce z ubóstwem".

  Wydarzenie poświęcone będzie głównym wnioskom z projektu dofinansowanego ze środków Siódmego Programu Ramowego, ze szczególnym naciskiem na postępy Grupy Zadaniowej ds. Inicjatywy "Nauka w walce z ubóstwem". W grupie utworzonej we wrześniu 2010 r. udział bierze kilka państw członkowskich UE, organizacje międzynarodowe i podmioty cywilne. Kolejnym clou programu będą najważniejsze wnioski z konferencji "Nauka w walce z ubóstwem" zorganizowanej w kwietniu 2010 r. przez Hiszpańską Prezydencję w Radzie UE.

  W ramach projektu zajmowano się sposobami, w jakie nauka może zaradzić problemom wywoływanym przez ubóstwo. Niektóre z nich są palące, np. globalny dostęp do innowacyjnych technologii medycznych i leków czy nierówność w dostępie do Internetu. Uczestnicy projektu przyjęli również dalekowzroczną perspektywę, starając się wyjaśnić dynamikę społeczną, która powoduje ubóstwo oraz mechanizmy tworzenia i utrzymywania gospodarczo zrównoważonych społeczności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - inicjatywa powołana na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008. Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, aby podkreślić zaangazowanie unii Europejskiej w eliminację ubóstwa. Park technologiczny Miasteczko Multimedialne (ang. Multimedia City) – projekt realizowany w Nowym Sączu od roku 2006 przez Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. z inicjatywy WSB-NLU. Głównym celem projektu jest inicjowanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem w testowaniu, inkubowaniu oraz wdrażaniu (komercjalizacji) innowacyjnych projektów z zakresu nowoczesnych technologii do gospodarki. Nightingale – wolny odtwarzacz muzyczny i przeglądarka internetowa oparta na kodzie źródłowym programu Songbird. Silnik Nightingale jest oparty na XULRunnerze z bibliotekami m.in. takimi jak GStreamer oraz libtag. Odkąd oficjalne wsparcie dla systemu Linux zostało zakończone przez projekt Songbird w kwietniu 2010 r. część społeczności projektu Songbird, korzystająca z systemu Linux oddzieliła się od projektu Songbird tworząc projekt Nightingale. W przeciwieństwie do programu Songbird w którym do skiny i części funkcjonalności prawa autorskie są zastrzeżone, Nightingale jest dostępny w całości na wolnych licencjach – GPLv2, MPL i BSD.

  Mitologia (gr. μυθολογια, gdzie μυθοι to baśń, mit, a λέγειν opowiadać) – zbiór legend i podań o bogach i bohaterach, funkcjonujący w danej religii lub społeczności. Terminem tym określa się również naukę zajmującą się badaniem mitów. Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  Mitologia (gr. μυθολογια, gdzie μυθοι to baśń, mit, a λέγειν opowiadać) – zbiór mitów i podań o bogach i bohaterach, funkcjonujący w danej religii lub społeczności. Terminem tym określa się również naukę zajmującą się badaniem mitów. Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.

  Religious Science znane również pod nazwą Science of Mind (Nauka religijna, Nauka Umysłu) – wyznanie założone w USA w 1927 roku przez Ernest Holmes. Duchowy, filozoficzny i metafizyczny ruch religijny. Jest ruchem religijnym w ramach większego ruchu Nowej Myśli (New Thought). Ogólnie termin Nauka Umysłu odnosi się do nauczania, natomiast określenie Nauka Religijna do organizacji. Wyznawcy często używają tych dwóch terminów zamiennie. Filozofia nauki – dział filozofii zajmujący się badaniem filozoficznych podstaw nauki oraz jej metod, starający się odpowiedzieć na pytanie, jakie poglądy można uznać za naukowe, a jakie nie i dlaczego.

  Kampanologia (starołacińskie campana – "dzwonek" + greckie λόγος – "wiedza") – to nauka o dzwonach. Zajmuje się ich historią, przeznaczeniem, akustyką, rodzajami, sposobami wytwarzania i naprawy, zdobnictwem i inskrypcjami, wykorzystaniem dzwonów jako instrumentów muzycznych.

  Chronologia – nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska na podstawie przyjętego podziału czasu. Nazwa pochodzi od greckich słów chronos (czas) i logos (słowo, nauka).

  Monografia – praca naukowa omawiająca jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący. Zebranie i omówienie wszystkich dostępnych informacji dotyczących bezpośrednio danego zagadnienia. Ikonologia - (j. grec. kl., εικών - malarstwo i λόγος - nauka) nauka o symbolice obrazów i ich treści. Jest też traktowana jako metoda odczytywania treści dzieła sztuki przez rozszyfrowywanie znaczeń przedstawionych i zestawionych w tym dziele symboli.

  Psychologia społeczna – dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii badająca w jaki sposób obecność innych ludzi i ich działania wpływają na psychikę jednostki. Innymi słowy jest to nauka badająca procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych – takich, w których występują inni ludzie. Jest to stosunkowo młoda gałąź psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX wieku wraz z rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Lewina i jego uczniów.

  Dodano: 19.11.2010. 17:17  


  Najnowsze