• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty zimowe z praktycznych zastosowań matematyki

  04.01.2012. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Od 23 do 25 lutego w Warszawie odbędzie się druga edycja zimowych warsztatów dla młodych naukowców "Nauka i biznes według wzorców brytyjskich". Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystywać myślenie matematyczne do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych. Zgłoszenia trwają do 14 stycznia.

  Organizatorami spotkania są: Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, Instytut Badań Systemowych PAN oraz Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN.

   

  Winter School to 3-dniowe warsztaty z zakresu tzw. industrial mathematics - dziedziny, w której matematyczny sposób myślenia wykorzystywany jest do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji. Warsztaty adresowane są przede wszystkim do młodych pracowników naukowych - doktorów, doktorantów lub studentów ostatnich lat. Podstawowym celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom umiejętności rozwiązywania problemów z pogranicza matematyki i biznesu.

  Przykładowe projekty realizowane w poprzedniej edycji dotyczyły: modelowania obiegu pieniędzy w kasynach, modeli matematycznych w wirtualnych światach, bezpieczeństwa informacji i innych wyzwań ery internetu.

  "Jak pokazuje praktyka, zastosowanie precyzyjnego matematycznego sposobu myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji pozwala na znalezienie rozwiązań z jednej strony mających zastosowanie i wartość komercyjną, a z drugiej stanowiących podstawę do dalszych badań akademickich" - informują organizatorzy.

  Swoją formułą Winter School nawiązuje do organizowanych przez uniwersytety w całej Europie warsztatów European Study Groups with Industry (ESGI) oraz warsztatów Oxford Graduate Modelling Camp, w czasie których naukowcy starają się znaleźć rozwiązania problemów, zgłoszonych przez firmy i instytucje. Warsztaty służą promowaniu szerokiego zakresu umiejętności, w tym analizy, modelowania matematycznego i krytycznej oceny otrzymanych rozwiązań.

  Zgłoszenia zawierające list motywacyjny, CV i opinię pracownika naukowego lub pracodawcy o kandydacie, można przesyłać na adres rekrutacja@winterschool.pl. Więcej informacji na stronie: http://www.winterschool.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Metaheurystyka - ogólny algorytm (heurystyka) do rozwiązywania problemów obliczeniowych. Algorytm metaheurystyczny można używać do rozwiązywania dowolnego problemu, który można opisać za pomocą pewnych definiowaych przez ten algorytm pojęć. Najczęściej wykorzystywany jest jednak do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Określenie powstało z połączenia słowa "meta" ("nad", tutaj w znaczeniu "wyższego poziomu") oraz słowa "heurystyka" (gr. heuriskein - szukać), co wynika z faktu, że algorytmy tego typu nie rozwiązują bezpośrednio żadnego problemu, a jedynie podają sposób na utworzenie odpowiedniego algorytmu. Termin "metaheurystyka" po raz pierwszy został użyty przez Freda Glovera w 1986 roku. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) a obecnie prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Inkubacja (psychologia): Termin odnoszący się do procesów myślowych. Gdy człowiek intensywnie rozwiązuje jakiś problem, to informacje przetwarzane są przez umysł także na poziomie nieświadomym. Spektakularnym przykładem takiego nieświadomego rozwiązywania problemów jest śnienie o rozwiązaniu problemu. Rankiem człowiek budzi się z gotową odpowiedzią. Owo nieświadome opracowywanie informacji nazwano w psychologii inkubacją.

  Algorytmy aproksymacyjne – algorytmy służące do znajdowania przybliżonych rozwiązań problemów optymalizacyjnych. Stosuje się je zwykle do rozwiązywania problemów, dla których nie są znane szybkie algorytmy znajdujące rozwiązanie dokładne, na przykład dla problemów NP-zupełnych. Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii.

  Analiza biznesowa jest dyscypliną określenia potrzeb biznesowych i określania rozwiązań problemów biznesowych. Rozwiązania często zawierają element rozwoju systemów, ale mogą również składać się z udoskonaleń procesu lub zmiany organizacyjnej lub planowania strategicznego czy rozwoju polityki biznesowej. Niebieska Karta – procedura opracowana przez Komendę Główną Policji i Komendę Stołeczną Policji przy współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Przeszukiwanie tabu: Procedura (algorytm) (Tabu search - TS) stosowana do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Wykorzystywana do otrzymywania rozwiązań optymalnych lub niewiele różniących się od niego dla problemów z różnych dziedzin (np. planowanie, planowanie zadań). Podstawową ideą algorytmu jest przeszukiwanie przestrzeni, stworzonej ze wszystkich możliwych rozwiązań, za pomocą sekwencji ruchów. W sekwencji ruchów istnieją ruchy niedozwolone, ruchy tabu. Algorytm unika oscylacji wokół optimum lokalnego dzięki przechowywaniu informacji o sprawdzonych już rozwiązaniach w postaci listy tabu (TL). Twórcą algorytmu jest Fred Glover. Język dziedzinowy, także język dedykowany, język specjalizowany (ang. domain-specific language, DSL) to język programowania przystosowany do rozwiązywania określonej dziedziny problemów, określonej reprezentacji problemu lub określonej techniki ich rozwiązywania. Przeciwieństwem języków dziedzinowych są języki programowania ogólnego zastosowania.

  Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów. Tak zdefiniowana „nauka stosowana” spełnia treściowe i metodologiczne wymagania stawiane „nauce”. Podział wszystkich nauk na podstawowe i stosowane jest dyskusyjny, ponieważ wszystkie badania naukowe zwykle przynoszą korzyści, a badania podejmowane w celu rozwiązania istniejących problemów często wymagają wzbogacenia wiedzy podstawowej.

  George Pólya (ur. 13 grudnia 1887 r., zm. 7 września 1985 r.) – amerykański matematyk węgierskiego pochodzenia. Zajmował się teorią liczb, teorią funkcji rzeczywistych i zespolonych, nierównościami izoperymetrycznymi, kombinatoryką, teorią prawdopodobieństwa. Jest twórcą nowoczesnej heurystyki. Zasłynął z publikacji dydaktycznych dotyczących sposobu rozwiązywania różnych problemów i sposobów uczenia ich rozwiązywania.

  Maszyna analogowa - maszyna służąca do rozwiązywania problemów matematycznych i innych (np. zagadnień technicznych, badania zjawisk biologicznych itp.) przez modelowanie (odwzorowywanie) odpowiednich zależności (na ogół ujętych w języku matematyki) za pomocą zjawisk zachodzących w układach mechanicznych, elektrycznych, elektromechanicznych lub elektronicznych. Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  The Society for the Study of Evolution – stowarzyszenie naukowe skupiające specjalistów w zakresie ewolucji biologicznej. Celem jego działalności jest propagowanie podejścia ewolucjonistycznego do rozwiązywania różnych problemów z zakresu nauk o życiu.

  Dodano: 04.01.2012. 00:33  


  Najnowsze