• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wartościowe związki chemiczne - rola przetwarzania molekularnego, Kent, Wlk. Brytania

  01.07.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 7 lipca 2011 r. w Kent, Wlk. Brytania, odbędzie się konferencja pt. "Wartościowe związki chemiczne - rola przetwarzania molekularnego".
  Przetwarzanie molekularne obejmuje mechanizmy i wymogi komórkowe, które wpływają na stany chorobowe, procesy komórkowe oraz syntezę czynników terapeutycznych i bioleków z systemów biologicznych. Wśród wartościowych produktów znajdują się leki i suplementy na bazie małych molekuł oraz leki na bazie białek o dużej wartości wykorzystywane w leczeniu rozmaitych stanów chorobowych.

  Celem konferencji jest stworzenie forum do omówienia ważnych pomysłów i badań nad wartościowymi związkami, aby promować korzyści interdyscyplinarnej współpracy i zastosowań przetwarzania molekularnego. Wydarzenie zgromadzi akademików i interesariuszy zainteresowanych kontrolą procesów, które mają znaczenie dla wytwarzania wartościowych produktów. Zaplanowano następujące tematy:
  - biotechnologia i przetwarzanie przemysłowe;
  - biologia syntetyczna;
  - modelowanie obliczeniowe;
  - inżynieria komórkowa;
  - biologia systemów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  System Dilerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) - powołano jako nową organizację (od początku 2003 roku), mającą za zadanie sprzedaż i obrót skarbowymi papierami wartościowymi w celu poprawy płynności, przejrzystości oraz efektywności tych papierów. Do systemu tego mogą należeć banki, które poddadzą się procedurze selekcyjnej zapisanej w regulaminie dilera skarbowych papierów wartościowych. Wartość ekonomiczna – typ wartości określanej i wyznaczanej podczas procesów wymiany dóbr ekonomicznych. Niekiedy pojęcie to odnosi się do wartości instrumentalnych, czyli takich, które są poświęcane dla osiągania i uzyskiwania konkretnych celów. US Securities and Exchange Commission (SEC) – amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd. Jest niezależną agencją państwową. Jej obowiązkiem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem federalnego prawa obrotu papierami wartościowymi oraz regulowanie i kontrolowanie rynku papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Została powołana w 1934 roku w następstwie załamania na giełdzie w 1929 roku i trwającej wielkiej depresji. W skład komisji wchodzi pięciu członków wyznaczanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych , za zgodą senatu USA.

  Dematerializacja papierów wartościowych – zamiana papierów wartościowych z postaci materialnej na zapis elektroniczny. Dematerializacja oznacza, że instrumenty finansowe takie jak: obligacje, akcje czy certyfikaty inwestycyjne (również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, choć nie są one papierami wartościowymi) nie mają postaci papierowych dokumentów lecz istnieją wyłącznie w postaci elektronicznej jako zapisy księgowe na rachunkach papierów wartościowych. Pożyczka papierów wartościowych - specyficzna forma pożyczki, której przedmiotem są papiery wartościowe. Stronami pożyczki są: pożyczkodawca (udzielający pożyczki) i pożyczkobiorca.

  Tatry Mountain Resorts AS – słowacki operator usług turystycznych działający w Europie Środkowo-Wschodniej, największy dostawca usług turystycznych w tym regionie, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i Giełdzie Papierów Wartościowych w Bratysławie (notowania Spółki są elementem tamtejszego indeksu SAX). Wolumen obrotów – łączna liczba papierów wartościowych, które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego lub rynku.

  Wola Info SA – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedmiotem działalności firmy są technologie informatyczne. W ofercie znajdują się rozwiązania biznesowe, automatyzacja procesów obsługi klienta, rozwiązania telekomunikacyjne, zarządzanie usługami IT, projektowanie, budowa i wyposażanie centrów przetwarzania danych, a także projektowanie, integracja i bezpieczeństwo infrastruktury IT. IPOPEMA Securities. – spółka dominująca w Grupie IPOPEMA, specjalizuje się w usługach bankowości inwestycyjnej oraz usługach brokerskich i analizach spółek. Zajmuje się doradztwem finansowym, a także przygotowaniem i realizacją transakcji publicznych oraz prywatnych. Prowadzi usługi brokerskie w obrocie papierami wartościowymi na rynku wtórnym, zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych klientów instytucjonalnych. Świadczy usługi pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi dla klientów instytucjonalnych na Giełdach Papierów Wartościowych: w Warszawie, Pradze i Budapeszcie. Spółka jest również członkiem Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych (PSE).

  L-wartość (ang. L-value) – pojęcie, które zostało stworzone na potrzeby języka C, a następnie zostało zaadaptowane w języku C++. W ogólności pojęcie to odnosi się do wartości, które istnieją dłużej niż przez jedno wyrażenie i można pobrać ich adres. Przykładowymi L-wartościami są: *ptr, ++z czy jakaś_zmienna.

  Kwit depozytowy – papier wartościowy wystawiany poza granicami kraju, w którym notowane są papiery wartościowe (najczęściej akcje, ale również obligacje i inne papiery wartościowe) będące bazą kwitu depozytowego. Termin kwit depozytowy jest dosłownym tłumaczeniem Depositary Receipt.

  Wartości – przedmioty i przekonania, determinujące względnie podobne przeżycia psychiczne i działania jednostek. W rozumieniu kulturowym wartości to powszechnie pożądane w społeczeństwie przedmioty o symbolicznym charakterze oraz powszechnie akceptowane sądy egzystencjonalno-normatywne (orientacje wartościujące). Pojęcie wartości wywodzi się z języka niemieckiego od słów Wert i Wuerde, które oznaczają godność, honor, powagę lub godny i wartościowy. Wartość netto to wartość towaru (usługi) pozbawiona pewnych obciążeń, np. wartość bez podatku VAT, lub "wartość początkowa środków trwałych pomniejszona o ich dotychczasowe umorzenie".

  Zakłady Chemiczne „Police” SA – polskie przedsiębiorstwo branży ciężkiej chemii, istniejące od 1964 r. w Policach. Produkcję rozpoczęło w 1969, a w 1995 przekształciło się w spółkę akcyjną. Od 14 lipca 2005 spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od sierpnia 2011 roku Zakłady Chemiczne w Policach wchodzą w składy Grupy Kapitałowej „Azoty Tarnów”. Wektorami rzadkimi nazywamy wektory o dużej liczbie zer w stosunku do jego rozmiaru. Innymi słowy to takie wektory, w których liczba elementów niezerowych jest mała w porównaniu z ich rozmiarami. Są one najczęściej zapisywane w specjalnej postaci: wektora porządku oraz wektora wartości. Wektor porządku wskazuje, które współrzędne wektora rzadkiego przyjmują wartość różną od zera w następujący sposób: wystąpienie "1" w wektorze porządku oznacza, ze na odpowiadającej mu pozycji wektora współrzędna przyjmuje wartość różną od zera, natomiast wystąpienie "0" oznacza, ze współrzędna przyjmuje wartość zero. Wektor wartości jest wektorem niezerowych współrzędnych wektora.

  Oferta publiczna – publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych w dowolnej formie i w dowolny sposób pod warunkiem, iż propozycja skierowana jest określonej liczby osób bądź też do nieoznaczonego adresata.

  Dodano: 01.07.2011. 17:37  


  Najnowsze