• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ways to Protolanguage 3, Wrocław, Polska

  28.02.2013. 10:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 25 do 26 maja 2013 r. we Wrocławiu odbędzie się wydarzenie pt. "Ways to Protolanguage 3" (Drogi do prajęzyka 3).

  Prajęzyk w modelu językoznawstwa historycznego jest hipotetycznym lub zrekonstruowanym, najczęściej wymarłym językiem. O szeregu języków wiadomo, że wywodzą się od takich prajęzyków, a swoją obecną postać osiągnęły na drodze stopniowej ewolucji i modyfikacji. Ludzie mają język. Zakłada się, że wspólni przodkowie szympansów i ludzi nie posiadali języka. Naukowcy zajmujący się językoznawstwem ewolucyjnym muszą zatem wyjaśnić, w jaki sposób doszło do zbudowania pomostu między niejęzykowymi przodkami i naszym, używającym języka gatunkiem.

  Konferencja będzie forum dyskusji na temat ewolucji języka i pozwoli uzyskać multidyscyplinarne spojrzenie na szereg aktualnie dostępnych danych dotyczących wczesnej ewolucji języka.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Podrodzina językowa – grupa języków w obrębie rodziny językowej wywodząca się od jednego prajęzyka pośredniego. Ten prajęzyk pośredni wywodzi się natomiast od wspólnego dla całej rodziny prajęzyka. Wyróżniamy przykładowo słowiańską podrodzinę językową, gdyż język prasłowiański, z którego wywodzą się wszystkie współczesne języki słowiańskie, pochodzi od języka praindoeuropejskiego. Pokrewieństwo języków – powiązanie między językami naturalnymi polegające na pochodzeniu tych języków od wspólnego prajęzyka. Języki północnokaukaskie to proponowana rodzina języków używanych przez rdzenną ludność północnego Kaukazu, wywodzących się rzekomo od prajęzyka używanego około 3000 lat p.n.e. W skład tej rodziny wchodzą dwie grupy języków:

  Rodzina językowa – w klasyfikacji języków jednostka obejmująca grupę języków, co do których zakłada się lub istnieją bezpośrednie dowody, że wywodzą się one od wspólnego prajęzyka. Wniosek o pochodzeniu języków od wspólnego źródła wysuwa się ze względu na ich regularne podobieństwa (występowanie wspólnych lub zbliżonych form wyrazów, podobieństwo morfologii, składni itp.). Przykładowo uważa się, że języki indoeuropejskie wywodzą się od języka praindoeuropejskiego (co dziś nie jest przez nikogo specjalnie podważane). Makrorodzina językowa (nadrodzina językowa) – w genetycznej klasyfikacji języków jednostka obejmująca rodzinę językową plus język(i), które w założeniu są ze sobą spokrewnione wywodząc się od wspólnego prajęzyka.

  Mother Tongue jest to coroczne wydawnictwo Association for the Study of Languages in Prehistory - ASLIP (Stowarzyszenia Badawczego Języków Starozytnych) wychodzące od 1995 roku. Celem stowarzyszenia jest zachęcanie do międzynarodowej i interdysplinarnej wymiany informacji, do debaty i dyskusji pomiędzy genetykami ewolucyjnymi hominidów, paleoantropologami, archeologami a językoznawcami historycznymi na temat wyłaniającej się syntezy języka źródłowego oraz prajęzyka. Umożliwia to, choć nie tylko, dyskusję nad lingwistycznymi hipotezami dotyczącymi zagadnień nadrodziny językowj. Język pragermański – rekonstruowany wspólny język ludów germańskich, wywodzący się z języka praindoeuropejskiego. Prajęzyk rodziny języków germańskich.

  Języki ałtajskie – grupa języków, tradycyjnie uznawanych za rodzinę językową, pochodząca od wspólnego prajęzyka. Obecnie często uważa się języki ałtajskie raczej za ligę językową – zespół języków, których podobieństwa wynikają ze wzajemnych interakcji. Grupa języków ałtajskich dzieli się trzy rodziny: Języki indo-tyrreńskie – hipotetyczna nadrodzina językowa wywodząca się z prajęzyka indo-tyrreńskiego. W jej skład miałyby wchodzić dwie rodziny językowe: indoeuropejska i tyrreńska. Jej istnienie postulowano na podstawie pewnych podobieństw gramatyczno-słownikowych pomiędzy językami indoeuropejskimi a językiem etruskim, wchodzącym w skład języków tyrreńskich.

  Języki helleńskie – rodzina językowa w obrębie języków indoeuropejskich. Języki helleńskie wywodzą się ze wspólnego przodka (prajęzyka) – języka protohelleńskiego. Jedyne dwa zaświadczone starożytne języki helleńskie – starogrecki i macedoński – zaliczane są wraz z językami iliryjskim, trackim, frygijskim i dackim do postulowanej paleobałkańskiej ligi językowej. W dużej części opracowań rodzina helleńska w ogóle nie jest wyróżniana, a wszystkie podane w poniższym zestawieniu etnolekty uznawane są za odmiany języka greckiego, izolowanego w obrębie rodziny indoeuropejskiej.

  Dodano: 28.02.2013. 10:49  


  Najnowsze